1691/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut

ändras 8 kap. 1 §, 19 kap. 3 § och 4 § 2 mom., 24 kap. 4 § 1 mom., 7 § 4 mom. och 9 § 2 mom. samt 25 kap. 10 § 1 mom. kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/93) som följer:

8 kap.

Prästval och församlingsval

1 §
Prästval

Församlingens kyrkoherde utses genom prästval. Om val av kaplan bestäms i kyrko-ordningen.

Av de präster som domkapitlet har uppställt på förslag utses till tjänsten som kyrkoherde den som i valet har erhållit de flesta rösterna. Församlingen kan dock, så som föreskrivs i valordningen för kyrkan, till tjänsten som kyrkoherde utse någon annan sökande som domkapitlet har konstaterat vara behörig som extra valkandidat. För att bli vald skall en extra valkandidat erhålla minst en tiondedel av församlingens hela röstetal och mer än hälften av de avgivna rösterna.

19 kap.

Domkapitlet

3 §
Beslutförhet

Domkapitlet är beslutfört med fem medlemmar. Gäller inte ärendet valförslag för prästval eller besättande av tjänsten som lagfaren assessor eller en tjänst som kontraktsprost, är domkapitlet beslutfört även med ett mindre antal medlemmar, om minst tre närvarande medlemmar är ense om beslutet. I handläggningen av ett rättelseyrkande som avser valförslag skall utöver det fulltaliga domkapitlet delta två adjungerade medlemmar, av vilka den ena är präst och den andra jurist.

4 §
Omröstning

Vid uppgörande eller rättelse av valförslag verkställs omröstning särskilt för varje förslagsrum.

24 kap.

Underställning och ändringssökande

4 §
Rättelseyrkande

En sökande som är missnöjd med domkapitlets valförslag har rätt att yrka rättelse hos domkapitlet. Beslut om rättelseyrkandet fattas av domkapitlet i en sådan utvidgad sammansättning som avses i 19 kap. 3 § 2 mom. Den som har ansökt om tjänsten får anföra besvär över beslutet om rättelse på den grund att beslutet kränker hans rätt.


7 §
Tiden för ändringssökande

Tiden för ett rättelseyrkande som avser valförslag för prästval räknas från den dag förslaget uppgjordes. Då besvär anförs över ett i 4 § 1 mom. avsett rättelsebeslut räknas besvärstiden på samma sätt från dagen för beslutet.

9 §
Begränsningar i besvärsrätten

I ett av domkapitlet uppgjort valförslag för prästval får ändring inte sökas genom besvär förrän domkapitlet i utvidgad sammansättning har avgjort ett rättelseyrkande härom.


25 kap.

Kompletterande stadganden

10 §
Lika röstetal

Faller rösterna vid omröstning lika, gäller som beslut den åsikt för vilken ordföranden gett sin röst. I ett disciplinärt ärende avgör den åsikt som är lindrigare. Faller vid val rösterna eller jämförelsetalen lika, skall lotten avgöra. I fråga om val av kaplan, ordinarie lektor och kantor kan dock i kyrkoordningen bestämmas att domkapitlet, om rösterna vid valet faller lika, till tjänsten skall utnämna någon av de sökande som erhållit de flesta rösterna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Lagen tillämpas på besättandet av kyrkoherde- och kaplanstjänster samt ordinarie lektors- och kantorstjänster som har ledigförklarats efter att lagen trätt i kraft.

RP 115/95
FvUB 10/95
RSv 143/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.