1661/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 2 och 5 §§ lagen om lönegaranti

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 augusti 1973 om lönegaranti (649/73) 5 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 30 december 1982 (1065/82), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 20 januari 1984, den 10 december 1990 och den 30 december 1992 (70/84, 1071/90 och 1587/92), ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

2 §

Av den lön för väntetiden som avses i 22 § 5 mom. lagen om arbetsavtal (320/70) betalas enligt lönegarantin högst ett belopp som motsvarar den på arbetsförhållandet grundade fordran som blivit obetald till arbetstagaren då arbetsförhållandet upphört och som betalas enligt lönegarantin.


5 §

Arbetsgivaren är skyldig att på fordringen betala en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen från det fordringen övergick till staten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På ränta som för den tid som föregår ikraftträdandet av denna lag skall betalas på en fordran som avses i 5 § lagen om lönegaranti tillämpas de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft.

RP 174/95
ApUB 6/95
RSv 152/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.