1561/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40) 21 a § 1 mom., 22-24 §§, 25 § 3 mom., 26, 29 och 30 §§, 31 § 1-3 mom., 32 §, 37 § 1 mom., 38 §, 39 § 2 mom., 42 § 2 mom., 43-49 §§, 50 § 1 mom., 51 § 1 mom., 52 § 1 mom., i 53 § 1 mom. det inledande stycket samt 53 § 2 och 3 mom., 54 § 2 mom., i 55 § 1 mom. det inledande stycket, 56 § 1 och 3 mom. samt 59 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 21 a § 1 mom., 22-24 §§, 25 § 3 mom., 26, 29 och 30 §§, 31 § 1-3 mom., 32 §, 37 § 1 mom., 38 §, 39 § 2 mom., 42 § 2 mom., 43-47 och 49 §§, 50 § 1 mom., 51 § 1 mom., 52 § 1 mom., i 53 § 1 mom. det inledande stycket, 53 § 3 mom., 56 § 1 och 3 mom. samt 59 § i lag av den 29 april 1994 (318/94), 48 § i lag av den 2 augusti 1994 (697/94), 53 § 2 mom. och 54 § 2 mom. i lag av den 28 juli 1994 (612/94), i 55 § 1 mom. det inledande stycket i lag av den 8 december 1994 (1110/94), samt

fogas till 55 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 8 december 1994, ett nytt 5 mom. som följer:

21 a §

Förhandsbesked om gåvobeskattning meddelas av det länsskatteverk inom vars område den som överlåter förmögenheten är bosatt.


22 §

Arvsbeskattningen verkställs av det länsskatteverk inom vars område arvlåtaren vid sitt frånfälle var stadigvarande bosatt.

Om egendomen övergår till två eller flera personer så att den, sedan den enas rätt till den upphört, övergår till en annan, skall dock det länsskatteverk inom vars område den förra mottagaren är eller vid sitt frånfälle var bosatt verkställa beskattningen av den senare mottagaren.

23 §

Gåvobeskattningen verkställs av det länsskatteverk inom vars område gåvogivaren var bosatt vid skattskyldighetens inträde.

24 §

Om 22 eller 23 § inte kan tillämpas, verkställs arvs- eller gåvobeskattningen av det länsskatteverk inom vars område den skattepliktiga förmögenheten till största delen fanns vid skattskyldighetens inträde eller, om förmögenheten inte fanns i Finland, av det länsskatteverk inom vars område den skattskyldige är bosatt vid tiden för fastställandet av skatten.

25 §

Länsskatteverket kan på ansökan som en dödsbodelägare har gjort före verkställandet av beskattningen, uppskjuta verkställandet av arvsbeskattningen för viss tid, dock för högst ett år från utgången av den tid som stadgas för inlämnande av bouppteckningsinstrumentet till länsskatteverket, om vägande skäl anförs till stöd för ansökan. Som ett sådant skäl skall bland annat anses verkställande av arvskifte i ett bo, där verksamheten vid en gårdsbruksenhet eller ett annat företag som ingår i boet fortsätter för dödsboets eller dess delägares räkning, då det inte är fråga om en i förhållande till dödsboets sammanlagda tillgångar ringa förmögenhetsdel.

26 §

För verkställandet av arvsbeskattningen är den som med stöd av 20 kap. ärvdabalken skall uppge boet skyldig att utan uppmaning inge ett efter arvlåtaren upprättat bouppteckningsinstrument. I de fall som avses i 22 § 2 mom. skall också inges bouppteckningsinstrument över kvarlåtenskapen efter egendomens förre innehavare eller efter innehavaren av den rätt som belastar andelen.

Den skattskyldige skall avge en skattedeklaration om något bouppteckningsinstrument inte behöver upprättas efter arvlåtaren eller om skyldigheten att betala arvsskatt i andra fall än de som avses i 22 § 2 mom. inträder senare än vad som stadgas i 5 §.

Om den skattskyldige inte är bosatt i Finland, är den som har dödsboet i sin besittning skyldig att avge skattedeklaration.

29 §

Inom en månad efter att bouppteckning förrättats skall bouppteckningsinstrumentet tillställas det behöriga länsskatteverket.

Länsskatteverket kan underrätta tingsrätten om att förrättandet av bouppteckning har försummats.

30 §

Skattedeklarationen skall inom tre månader efter det skattskyldigheten inträtt tillställas det behöriga länsskatteverket.

31 §

Länsskatteverket verkställer arvs- och gåvobeskattningen. Länsskatteverket rättar också sådana i 40 eller 41 § nämnda fel som det observerat.

Beskattningen anses ha blivit verkställd den dag då länsskatteverket har behandlat ärendet. Dagen för verkställandet av beskattningen skall framgå av beskattningshandlingarna.

Vid verkställandet av beskattningen kan också de uppgifter och handlingar beaktas som länsskatteverket har till sitt förfogande för verkställande av annan beskattning än sådan som avses i denna lag.


32 §

Dödsbodelägare, legattagare och den efterlevande maken, också när denne inte är dödsbodelägare, samt dessas lagliga företrädare, de som förrättat bouppteckningen och den som har uppgivit boet eller förestår detta, liksom även gåvogivare och gåvotagare är skyldiga att på uppmaning av behörig tjänsteman vid länsskatteverket eller skattestyrelsen eller på uppmaning av skatteombudet meddela alla uppgifter och utredningar som berör boet samt att för granskning förete alla handlingar som gäller boet eller gåvan.

37 §

När länsskatteverket har verkställt beskattningen skall den som har debiterats arvs- eller gåvoskatt tillställas debetsedel och utredning om grunderna för beskattningen samt anvisningar om hur ändring kan sökas i beskattningen.


38 §

Om det yppar sig nya tillgångar eller skulder i dödsboet efter att arvsbeskattningen har verkställts, skall en handling innefattande tillägg eller rättelse enligt 20 kap. 10 § ärvdabalken tillställas länsskatteverket inom en månad efter att den har uppgjorts.

När arvsbeskattningen verkställs med stöd av skattedeklaration skall en skattedeklaration som upptar de nya tillgångarna och skulderna tillställas länsskatteverket inom tre månader efter att de har yppat sig i boet.

Om grunderna för arvs- eller gåvobeskattningen i övrigt har förändrats efter verkställandet av beskattningen är den skattskyldige, om hans arvs- eller gåvoskatt skulle stiga, skyldig att inom tre månader efter att han har fått vetskap om orsaken underrätta länsskatteverket om saken, om inte någon annan delägare eller gåvotagare redan har gjort en sådan anmälan.

39 §

Om någon som har erhållit egendom under återgångsvillkor, då villkoret uppfylls måste lämna ifrån sig egendomen inom fem år efter det han erhållit den, skall den skatt som betalts tidigare återbetalas så som stadgas i 41 §. Den skattskyldige skall tillställa länsskatteverket ett meddelande om detta inom sex månader efter överlämnandet av egendomen.

42 §

Länsskatteverket kan dock avgöra en skattskyldigs rättelseyrkande som avses i 43 § när det framställda yrkandet godkänns.

43 §

Den skattskyldige eller skatteombudet får söka ändring hos skatterättelsenämnden genom ett skriftligt rättelseyrkande, om saken inte har avgjorts genom beslut på besvär. Ändring får dock inte sökas i beslut som avses i 25 § 3 mom.

Rättelseyrkande som avser arvsbeskattning skall framställas till den skatterättelsenämnd inom vars område arvlåtaren vid sitt frånfälle var bosatt. I de fall som nämns i 22 § 2 mom. skall rättelseyrkande framställas till den skatterättelsenämnd inom vars område egendomens föregående förvärvare är eller vid sitt frånfälle var bosatt. Rättelseyrkandet skall tillställas länsskatteverket inom utsatt tid.

Rättelseyrkande som avser gåvobeskattning skall tillställas den skatterättelsenämnd inom vars område gåvogivaren var bosatt vid gåvoskattskyldighetens inträde.

Om 1 och 2 mom. inte kan tillämpas skall rättelseyrkandet framställas till den skatterättelsenämnd inom vars område den skattepliktiga egendomen till största del fanns vid skattskyldighetens inträde eller, om egendomen inte då fanns i Finland, inom vars område den skattskyldige var bosatt då skatten fastställdes.

Den skattskyldige skall framställa rättelseyrkande inom fem år från ingången av det år som följer på det år under vilket arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes. Skatteombudet skall framställa rättelseyrkande inom sex månader från den dag då beskattningen verkställdes.

Över länsskatteverkets beslut, som gäller skatterättelse och beskattning som en besvärsinstans har återförvisat för nytt verkställande, får rättelseyrkande dock utan hinder av den tid som stadgas ovan framställas inom 60 dagar från den dag då den som är berättigad att söka ändring fick del av beslutet. I fråga om skatteombudet räknas tidsfristen från det att beslutet fattades.

44 §

Med avvikelse från 43 § skall ändring i ett förhandsbesked enligt 21 a § sökas hos länsrätten i det län inom vars domkrets förhandsbeskedet har meddelats. Besvärsrätt har den som har ansökt om förhandsbeskedet samt skatteombudet. Besvärsskriften skall tillställas länsskatteverket inom besvärstiden.

Besvären skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av förhandsbeskedet. Skatteombudets tidsfrist räknas från det att beslutet fattades. Besvär som gäller förhandsbesked skall i länsrätten behandlas i brådskande ordning.

45 §

Den skattskyldige eller skatteombudet får söka ändring i ett beslut som har meddelats på grund av rättelseyrkande genom besvär hos länsrätten i det län inom vars domkrets beslutet har fattats. Besvärsskriften skall tillställas länsskatteverket inom besvärstiden.

Besvärstiden för den skattskyldige är fem år från ingången av det år som följer på det år under vilket arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes. Besvärstiden för skatteombudet är sex månader från den dag då beskattningen verkställdes. Utan hinder av den ovan angivna tiden får besvär över beslut på rättelseyrkande dock anföras inom 60 dagar från den dag då den som är berättigad att söka ändring fick del av beslutet. Besvärstiden för skatteombudet räknas från det att beslutet fattades.

46 §

Länsskatteverket skall i händelse av besvär som anförs av skatteombudet bereda den skattskyldige samt i händelse av besvär som anförs av den skattskyldige bereda skatteombudet tillfälle att avge bemötande och vid behov genmäle. Besvärsskriften jämte bemötandena och genmälena samt de handlingar som ligger till grund för beskattningen skall utan dröjsmål tillställas länsrätten. Till handlingarna skall fogas en kopia av skatterättelsenämndens beslut på rättelseyrkandet samt länsskatteverkets utlåtande över besvären.

47 §

Besvär som en skattskyldig eller skatteombudet anför hos länsrätten och som borde ha riktats till skatterättelsenämnden som ett rättelseyrkande, skall behandlas som ett rättelseyrkande. Därvid fattas inte beslut om att lämna besvären utan prövning.

48 §

I länsrättens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskattningsförfarande. Besvär på statens vägnar anförs av skatteombudet. Ändring i länsrättens beslut om förhandsbesked får dock inte sökas genom besvär.

49 §

Har i ett ärende som gäller beskattning av arv eller gåva, över vilket rättelseyrkande har framställts till skatterättelsenämnden eller i vilket ändring har sökts hos länsrätten, saken till någon del inte varit föremål för prövning eller har vid beskattningen tillämpats oriktiga grunder eller har beskattningen annars i väsentligt avseende blivit oriktigt verkställd, kan ärendet i sin helhet återförvisas till länsskatteverket eller skatterättelsenämnden för verkställande av ny beskattning eller fattande av nytt beslut.

50 §

Har beskattningen ändrats på ett sätt som inverkar på en annan skattskyldigs beskattning, skall länsskatteverket genom skatterättelse rätta beskattningen även för denne skattskyldige på ett sätt som motsvarar ändringen (följdändring), om rättelsen inte av särskilda skäl är oskälig. En följdändring kan göras även om villkoren för skatterättelse inte uppfylls.


51 §

Har en myndighet genom ett beslut på rättelseyrkande eller besvär förklarat någon vara skattskyldig eller ändrat ett beslut som gäller beskattningen, skall den myndighet som gjort ändringen fastställa grunden för ändringen. En kopia av högsta förvaltningsdomstolens eller länsrättens ovan nämnda beslut skall sändas till länsrätten och länsskatteverket. Länsskatteverket rättar beskattningen på grundval av det beslut som avses ovan, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas om skatterättelse.


52 §

Uppbörd, indrivning och återbäring av arvs- och gåvoskatt verkställs enligt lagen om skatteuppbörd (611/78) eller enligt vad som stadgas eller bestäms med stöd av den, om inte något annat stadgas nedan.


53 §

Skattestyrelsen kan på ansökan och på de villkor som den bestämmer bevilja partiell eller fullständig befrielse från arvs- och gåvoskatt, förseningsränta, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta med anledning av uppskov. Befrielse kan beviljas,


Länsskatteverket skall avgöra ansökan, om det belopp som begärs bli avlyft uppgår till högst 300 000 mark. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skattestyrelsen eller länsskatteverket. Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av länsskatteverket.

Är betalningen av arvs- eller gåvoskatt på utsatt tid förenad med svårighet för den skattskyldige, kan länsskatteverket på ansökan bevilja uppskov med erläggandet av skatten. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl överta avgörandet av ett uppskovsärende. Länsskatteverket och skattestyrelsen beviljar uppskov på villkor som bestäms av finansministeriet. Finansministeriet kan likaså överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer härvid uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.


54 §

Länsskatteverket skall avgöra ansökan, om det belopp som begärs bli avlyft och som skattestyrelsen kan bevilja befrielse från uppgår till högst 300 000 mark. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skattestyrelsen eller länsskatteverket. Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av länsskatteverket.


55 §

På ansökan som en skattskyldig gjort hos länsskatteverket före verkställandet av beskattningen lämnas en del av arvs- eller gåvoskatten odebiterad, om


Den skattskyldige skall inom tre månader efter en sådan överlåtelse av egendom som avses i 4 mom. göra en anmälan om denna till länsskatteverket. Vid debiteringen skall i tillämpliga delar iakttas 40 §.

56 §

Om den för en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav påförda arvs- eller gåvoskattens proportionella andel av hela skatten är 10 000 mark eller mera och om de förutsättningar som nämns i 55 § 1 mom. 1 och 2 punkten föreligger, förlängs betalningstiden för denna del av skatten på ansökan som den skattskyldige före beskattningens verkställande gjort hos länsskatteverket.


Om den skattskyldige överlåter den huvudsakliga delen av en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav, som avses ovan, bestämmer länsskatteverket att alla härvid ännu obetalda betalningsposter skall uppbäras i samband med den följande uppbördsraten.

59 §

Om inte något annat stadgas i denna lag skall i tillämpliga delar iakttas 2, 3 och 11 kap. lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Länsskatteverkets befogenhet att bevilja skattelättnad enligt 53 och 54 §§ gäller också ärenden som är anhängiga hos skattestyrelsen när denna lag träder i kraft.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.