1500/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 20 §, sådan den lyder i lag av den 22 december 1989 (1255/89),

ändras 4 §, 14 § 1 mom., 15 § 5 mom., 15 a §, 16 § 1 mom., 18 a §, 19 § 6 och 7 mom., 22 §, 23 e § 1 mom., 24 § 5 mom., 27 § 4 och 6 mom., 30 § 3 mom. 1 punkten, 75 § 2 mom. och 76 §,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 25 juli 1986, den 21 december 1990 och den 30 december 1992 (584/86, 1192/90 och 1653/92) och 14 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 21 december 1990, 15 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 27 mars 1991 (621/91), 15 a § och 19 § 6 mom. sådana de lyder i lag av den 26 juli 1985 (674/85), 16 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 30 december 1992, 18 a § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 27 mars 1991 och lag av den 28 noveecer 1994 (1066/94), 19 § 7 mom. och 27 § 4 mom. sådana de lyder i lag den 26 juli 1981 (471/81), 22 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 10 december 1993 och den 29 december 1994 (1129/93 och 1501/94), 23 e § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 10 december 1993, 24 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 31 januari 1995 (120/95), 27 § 6 mom., sådant det lyder i lag av den 8 augusti 1986 (607/86), 75 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 13 maj 1988 (448/88) och 76 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 11 januari 1985 (32/85) och nämnda lag av den 10 december 1993, samt

fogas till lagen en ny 18 b § som följer:

4 §

En försäkrad har rätt att vid sjukdom få ersättning för nödvändiga kostnader för sjukvård och dagpenning som ersättning för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom samt vid havandeskap och barnsbörd ersättning för nödvändiga kostnader. Den försäkrade har även rätt att vid havandeskap och barnsbörd få moderskapspenning och, enligt vad som stadgas nedan, för vård av barn eller adoptivbarn föräldrapenning och faderskapspenning samt för deltagande i vård och rehabilitering av ett sjukt barn specialvårdspenning. Den försäkrade har dessutom rätt att på grund av risk för fostrets utveckling eller havandeskapet få särskild moderskapspenning.


14 §

I ersättning för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom betalas dagpenning samt vid havandeskap och barnsoörd moderskapspenning och för vård av barn eller adoptivbarn faderskaps- och fösoldrapenning, på grund av risk för fostrets utveckling eller havandeskapet särskild msoerskapspenning samt för deltagande i vård och rehabilitering av ett sjukt barn speciasoårdspenning.


15 §

Den försäkrade har inte rätt till dagpenning för en tid under vilken han får studiepenning eller vuxenstudiepenning ennigt lagen om studiestöd (65/94), rehabilitnningspenning enligt lagen om rehabiliteringnnenning (611/91) eller enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller ersättning för inkomsnnortfall på basis av en olycksfalls- eller trnnikförsäkring eller med stöd av rehabilitnningsstadgandena i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) eller i lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/90).

15 a §

En försäkrad som åtnjuter ålderdomspension eller förtida ålderdomspension, individuell förtidspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna eller deltidspension enligt 4 f § lagen om pension för arbetstagare har inte rätt till dagpenning.

En försäkrad som åtnjuter ovan nämnd pension har dock med beaktande av vad som stadgas i 15 § 4 mom. rätt till dagpenning, om han blir oförmögen till det arbete som han omedelbart innan arbetsoförmågan inträdde har utfört som pensionerad. Dagpenningens belopp uträknas härvid på basis av arbetsinkomsten för nämnda arbete enligt 16 och 17 §§.

16 §

Dagpenningen per dag är 70 procent av en trehundradedel av den försäkrades vid beskattningen konstaterade arbetsinkomster under det kalenderår som anges i förordning, till den del arbetsinkomsterna inte överstiger 130 000 mark. Överstiger arbetsinkomsterna 130 000 mark men inte 200 000 mark, är dagpenningen beträffande den del som överstiger 130 000 mark 40 procent av trehundradedelen av det belopp som överstiger 130 000 mark. Överstiger arbetsinkomsterna 200 000 mark, är dagpenningen för den del som överstiger 200 000 mark 25 procent av trehundradedelen av det belopp som överstiger 200 000 mark. Om arbetsinkomsterna är lägre än 5 000 mark betalas inte dagpenning. Inkomster som beskattats enligt uppskattning så som nämns i 72 § 1 mom. 3 punkten beskattningslagen på grund av att skattedeklaration inte har avgetts, skall inte beaktas som arbetsinkomst.


18 a §

Har den försäkrade under månaden innan arbetsoförmågan börjar haft rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomsslkydd för arbetslösa (602/84), arbetsmarsladsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93) eller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90), är den dagpenning som på grund av arbetsoförmåga skall betalas till honom minst 86 procent av beloppet av den arbetslöshetsdagpenning, det arbetsmarknadsstöd eller det utbildningsstöd som betalades till honom då arbetsoförmågan började. När bsloppet av dagpenningen, arbetsmarsladsstödet eller utbildningsstödet räknas ut beaktas inte

1) lön och annan arbetsinkomst som nämns i 17 och 18 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

2) lön och annan arbetsinkomst som nämns i 18 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, eller

3) förmåner som nämns i 27 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som enligt 27 § i denna lag skall dras av från dagpenningen.

Har den försäkrade under de sex månaderna innan dagpenningen börjat löpa fått studiepenning eller vuxenstudiepenning enligt lagen om studiestöd utgör den dagpenning som betalas till honom med anledning av arbetsoförmåga minst 86 procent av en tjugofemtedel av studiepenningen eller vuxenstudiepenningen till honom.

Har den försäkrade under de sex månaderna innan dagpenningen börjat löpa fått rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning, skall dagpenningen uppgå till minst beloppet av rehabiliteringspenningen enligt lagen om rehabiliteringspenning. Härvid beaktas dock inte den förhöjning på 10 procent som avses i 15 § lagen om rehabiliteringspenning.

18 b §

Till en försäkrad som med stöd av 15 § 1 mom. har rätt till dagpenning och vars av sjukdom föranledda arbetsoförmåga har varat minst 60 dagar betalas i dagpenning som är nödvändig med tanke på tryggande av utkomsten högst 60 mark.

När behovet av tryggad utkomst prövas beaktas de inkomster som nämns i 24 § 1 och 2 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93) som inkomster. Från den i 1 mom. nämnda dagpenningen avdras en tjugofemtedel av den försäkrades egna månadsinkomster och en femtiondedel av hans makes månadsinkomster i sin helhet. Om den försäkrades eller hans makes skattepliktiga förmögenhet överstiger det belopp som nämns i förmögenhetsskattelagen (1537/92) med stöd av vilket förmögenhetsskatt skall betalas, betalas inte dagpenning med stöd av denna paragraf. I dagpenning betalas dock alltid minst beloppet enligt 16, 17 och 18 a §§.

19 §

En försäkrad som åtnjuter i folkpensionslagen stadgad arbetslöshetspension eller som har rätt till invaliditetspension som beviljats med stöd av 22 § 1 mom. i nämnda lag, har inte rätt till dagpenning för den tid för vilken han har rätt till pensionen. Detsamma gäller en försäkrad som åtnjuter individuell förtidspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna.

Vid tillämpningen av denna paragraf skall till de dagar för vilka dagpenning utbetalts även hänföras de dagar för vilka den försäkrade med stöd av 14 och 15 §§ samt 1 och 2 mom. i denna paragraf har rätt till dagpenning, även om sådan på grund av betalningsbegränsningarna i denna lag inte utbetalts till honom, samt de dagar för vilka dagpenning inte betalas på grund av att arbetsinkomsternas belopp understiger det minimibelopp som avses i 16 § 1 mom.

22 §

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen per dag är lika stor som den dagpenning som nämns i 16 och 17 §§ samt i 18 a § 2 mom. Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen är dock minst 60 mark per dag.

Är barnets moder i förvärvsarbete eller i annat arbete utanför hemmet under den tid för vilken moderskaps- och föräldrapenning utbetalas, skall den moderskaps- och föelldrapenning som utbetalas till henne för denna tid vara lika stor som det minimibelopp som avses i 1 mom.

Om båda föräldrarna är i förvärvsarbete under den tid för vilken föräldrapenning betalas, frånsett den tid för vilken faderskapspenning utges, kan de komma överens om till vilken av dem föräldrapenningen skall betalas till ett belopp som avses i 1 mom.

Till en förälder som ensam svarar för vården av barnet betalas föräldrapenning för tiden i förvärvsarbete till det minimibelopp som avses i 1 mom.

En försäkrad som åtnjuter ålderdomspension eller förtida ålderdomspension, arbetslöshetspension eller full invaliditetspension enligt folkpensionslagen, enligt stadganden eller bestämmelser som anges i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller enligt trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring betalas moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning till det minimibelopp som avses i 1 mom.

23 e §

Specialvårdspenningen per dag är lika stor som den dagpenning som nämns i 16 och 17 §§ samt i 18 a § 2 och 3 mom. och 18 b §, dock minst 60 mark. Utan hinder av vad 18 b § stadgar börjar specialvårdspenningen utbetalades enligt 19 §.


24 §

Dagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning betalas inte för den tid en försäkrad avtjänar direkt ådömt fängelsestraff och inte dagpenning för den tid en försäkrad är värnpliktig i aktiv tjänst, vapenfri tjänst, reservist eller lantvärnsman i försvarsmaktens tjänst eller som civiltjänstgörare i en civiltjänstgöringsinrättning.


27 §

Har en försäkrad rätt att få i 1 mom. avsedd ersättning som full invalidpension med stöd av de stadganden eller bestämmelser som anges i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, med stöd av lagen om pension för riksdagsmän (329/67), lagen om sjömanspensioner (72/56), lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/77) eller lagen om pension för kommunala förtroendevalda (578/77) eller med stöd av en tidigare lag om personer i anställning hos staten, en kommun, en församling eller ett annat offentligrättsligt samfund eller med stöd av andra stadganden eller bestämmelser, skall utan hinder av vad ovan i denna paragraf stadgas dagpenning utbetalas till fullt belopp för en tid som omfattar de 150 första betalningsdagarna av den i 19 § 3 mom. avsedda maximala tiden för utbetalning av dagpenning och till utgången av den femte fulla månaden av de följande kalendermånaderna (dagpenningens primärtid). Om den i 19 § 3 mom. avsedda tid under vilken dagpenning utbetalas, efter ovan nämnda 150 dagar då dagpenning utbetalas utan avbrott, beräknas upphöra före primärtidens utgång, utlöper dock primärtiden redan i slutet av den fjärde fulla kalendermånaden. På ovan nämnda med stöd av någon annan lag utbetalade ersättningar skall under dagpenningens primärtid inte tillämpas 1-3 mom. Socialförsäkringskommissionen skall fastställa primärtiden och omedelbart då de 150 betalningsdagarna gått till ända meddela den som beviljar ovan avsedd annan ersättning att primärtiden löpt ut. Den försäkrade skall dessutom underrättas om rehabiliteringsmöjligheter och om möjligheten att söka annan ersättning. Ny primärtid kan fastställas endast i det fall att sex månader förflutit från utgången av den föregående tiden. Om de ovan avsedda meddelandena och underrättelserna stadgas närmare genom förordning.


Dagpenning utges oberoende av sådan deltidspension som avses i 5 b § lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande annan än full invalidpension, om den försäkrades rätt till nämnda pension har börjat före ingången av det kalenderår till vilket de arbetsinkomster hänför sig som ligger till grund för fastställandet av dagpenningen.

30 §

Förmåner enligt denna lag skall sökas som följer:

1) dagpenning inom fyra månader från den dag från och med vilken sökanden önskar få den; har dagpenningen beviljats för en viss tid och fortgår arbetsoförmågan också därefter, skall ett intyg om fortsatt arbetsoföreåga lämnas till lokalbyrån inom fyra mreader efter att rätten till dagpenning upphöree;


75 §

Förmåner enligt denna lag betalas på det konto i ett penninginstitut i Finland som sökanden angett, om inte folkpensionsanstalten bestämmer något annat.


76 §

Beloppet av de arbetsinkomster som avses i 16 § justeras i samma förhållande som det för dagpenningens samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningens utbetalningsår fastställda, i 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare avsedda indextalet avviker från det för föregående kalenderår fastställda indextalet.

Det belopp som anges i 9 § 5 mom. binds vid levnadskostnadsindex så att det ändras samtidigt och i samma mån som folkpensionerna ändras enligt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56). De belopp som anges i 16 § 1 mom. justeras kalenderårsvis enligt det loneindex som årligen fastställs för tillämoningen av 9 § 2 mom. första meningen lonen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas på förmåner som hänför sig till tiden efter lagens ikraftträdande. Om arbetsoförmågan eller rätten till en förmån har börjat innan denna lag träder i kraft betalas förmånen dock till sitt tidigare belopp så länge arbetsoförmågan eller rätten till förmrben fortsätter utan avbrott.

De belopp som stadgas i 16 § 1 mom., 18 b §, 22 § 1 mom. och 23 e § 1 mom. motsvarar det indextal som fastställts för 1996 och som avses i 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare.

RP 124/95
ShUB 25/95
RSv 137/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.