1409/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av 7 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 7 §, sådan den lyder i lag av den 30 december 1991 (1714/91), som följer:

7 §

Läkararvoden ersätts med 60 procent eller, om arvodet är högre än den fastställda taxan förutsätter, med 60 procent av beloppet enligt taxan. För arvode som en läkare uppburit för en av honom utförd laboratorie- eller röntgenundersökning betalas dock ersättning enligt 8 § 1 mom. Det arvode som en tandläkare uppbär för undersökning samt förebyggande vård av mun och tänder enligt 5 b § 1 mom. ersätts med 75 procent eller, om arvodet är större än den fastställda taxan förutsätter, med 75 procent av beloppet enligt taxan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Vid tillämpningen av 7 § i denna lag på tandläkararvoden för vård som avses i 5 b § 1 mom. iakttas till och med den 31 december 1996 det inledande stycket i 5 b § 1 mom. och 1 punkten sådana de lyder när lagen den 30 december 1991 om ändring av sjukförsäkringslagen (1714/91) träder i kraft.

RP 104/95
ShUB 16/95
RSv 103/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.