1317/1995

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Lag om ändring av 1 § lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 april 1970 om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/70) 1 § 2 mom. och

ändras 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 januari 1983 (113/83), som följer:

1 §

Föreningar, andra sammanslutningar, stielser eller anstalter kan med kyrkostyrelsen överenskomma om att denna lag skall tillämpas även i fråga om en sådan präst eller lektor som domkapitlet har berättigat att vara verksam såsom präst eller lektor i dess tjänst eller en sådan diakonissa som handhar en läraruppgift som huvudsyssla i en diakissanstalt. Likaså kan med kyrkostyrelsen överenskommas om de villkor på vilka dea lag skall tillämpas i fråga om en person som är anställd hos en mellankyrklig eller motsvarande organisation eller hos någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling i arbete bland finländska utvanare eller som är eller under en tid av minst åtta år varit i missionsarbete utomlands.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

För en person som har varit eller, när denna lag träder i kraft, är föreståndarinna för en diakonissanstalt eller diakonissa med en läraruppgift som huvudsyssla i en diakonissanstalt bibehålls de rättigheter till pension som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 116/95
ShUB 14/95
RSv 70/95

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.