1224/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

upphävs i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/92) 17 § 3 mom.,

ändras 47 § 2 mom. 1 punkten, 50 § 1 mom. 3 och 5 punkten, 54 § 1 mom. och ikraftträdelsestadgandets 2 och 5 mom. samt den svenska språkdräkten i ikraftträdelsestadgandets 3, 4 och 6 mom., av dessa lagrum ikraftträdelsestadgandets 2-6 mom. sådana de lyder i förordning av den 28 november 1994 (1032/94) och 54 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 29 september 1995 (1132/95), samt

fogas till förordningen en ny 54 a § som följer:

47 §

Dessutom fordras

1) av assessor juris kandidatexamen, god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter och förtrogenhet med rättsvård, av byråchef vid administrativa avdelningen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter samt av militärjurist juris kandidatexamen,


50 §

Till tjänsterna vid försvarsmakten utnämns


3) direktör, försvarsmaktens överveterinär, försvarsmaktens övertandläkare, avdelningsföreståndare och krigsarkivarie av försvarsministeriet,


5) militärövertekniker, ekonomichef, kapellmästare och institutofficer i 1 och 2 klass samt apoteksföreståndare, assistentläkare, ADB-chef, specialforskare, farmaceut, kamrer, translator, bibliotekarie, chefbibliotekarie, matematiker, meteorolog, provianteringsinspektör, museichef, avdelningschef, avdelningssekreterare, provisor, psykolog, cheftränare, byggchef, sprängämnesinspektör, sjukhuskemist, socialchef, militärjurist, överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus samt specialläkare och avdelningsläkare, inspektör, informationssekreterare, byråchef, forskare, träningschef, äldre lektor, överskötare och överinspektör av huvudstaben,


54 §

Tjänstemännen förordnas till tjänstgöring av den utnämnande myndigheten på framställning eller föredragning enligt 50 § 1 mom., dock så att

1) innehavaren av en sådan uppgift som motsvarar tjänsten som överste eller kommodor och i fråga om vilken den som utsetts till uppgiften kan befordras till brigadgenerals eller flottiljamirals militära grad förordnas av republikens president på framställning av statsrådet,

2) innehavaren av en uppgift som motsvarar tjänsten som överstelöjtnant och kommendör förordnas av kommendören för försvarsmakten, samt

3) innehavaren av en uppgift som motsvarar tjänsten som major, kommendörkapten, yngre officer samt institutofficer, militärtekniker, militärekonom och innehavare av militär specialtjänst förordnas av någon av de myndigheter som avses i 50 § 1 mom. 7 punkten.


54 a §

Försvarsministeriet fastställer på framställning av huvudstaben de uppgifter vilka motsvarar tjänsterna som överste eller kommodor och i fråga om vilka de som utsetts till uppgifterna kan befordras till brigadgenerals eller flottiljamirals militära grad.


Med avvikelse från vad som stadgas i 56 § 1 mom. 3 punkten i denna förordning är för en person som tjänstgör i tjänsten som yngre officer, och som den 31 december 1992 har tjänstgjort i tjänsten som kapten eller kaptenlöjtnant och som före utgången av år 1994 har minst 10 års pensionsgrundande tjänstgöring i denna tjänst, avgångsåldern 50 år.

Med avvikelse från vad som stadgas i 56 § 1 mom. i denna förordning skall för en manlig tjänsteman som är innehavare av en militär specialtjänst, och som före utgången av 1994 har pensionsgrundande tjänstgöringstid i tjänsten som värvad, avgångsåldern bestämmas som följer:

Pensionsgrundande tjänstgöring Avgångsålder
minst 16 år 50 år
minst 13 år 51 år
minst 10 år 52 år
minst 7 år 53 år
minst 3 år 54 år
under 3 år 55 år

Med avvikelse från vad som stadgas i 56 § 1 mom. i denna förordning är för en kvinnlig tjänsteman som är innehavare av en militär specialtjänst, och som den 31 december 1994 har tjänstgjort som värvad, avgångsåldern 60 år.

Med avvikelse från vad som stadgas i 56 § 1 mom. i denna förordning skall för en tjänsteman som den 31 december 1994 har tjänstgjort i en sådan civil tjänst inom försvarsmakten för vilken avgångsåldern vid nämnda tidpunkt har varit lägre än den allmänna avgångsåldern, och som har tjänstgjort inom försvarsförvaltningen den 31 december 1992 samt som före utgången av 1994 har pensionsgrundande tjänstgöringstid, avgångsåldern bestämmas som följer:

Pensionsgrundande tjänstgöring Avgångsålder
minst 16 år 60 år
minst 13 år 61 år
minst 10 år 62 år
minst 7 år 63 år
minst 3 år 64 år
under 3 år 65 år

Med avvikelse från vad som stadgas i 56 § 1 mom. i denna förordning skall för en sådan tjänsteman som den 31 december 1994 har tjänstgjort i tjänsten som värvad och vars tjänst omvandlas till en civil tjänst, och som före utgången av år 1994 har pensionsgrundande tjänstgöringstid i tjänsten som värvad, avgångsåldern bestämmas som följer

1) manlig värvad

Pensionsgrundande tjänstgöring Avgångsålder
minst 16 år 50 år
minst 13 år 51 år 6 månader
minst 10 år 53 år
minst 7 år 54 år 6 månader
minst 3 år 56 år
under 3 år 57 år 6 månader

2) kvinnlig värvad

Pensionsgrundande tjänstgöring Avgångsålder
minst 16 år 60 år
minst 13 år 61 år
minst 10 år 62 år
minst 7 år 63 år
minst 3 år 64 år
under 3 år 65 år

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995, dock så att förordningen till den del den gäller 17 § 3 mom. träder i kraft den 1 oktober 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.