969/1995

Given i Helsingfors den 17 juli 1995

Lag om ändring av Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs i Regeringsformen för Finland 22 a § 2 mom., 23 d § 1 mom. och 78-81 §§,

av dessa lagrum 22 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (570/87) och 23 d § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 22 juli 1991 (1074/91),

ändras 1 §, II kap., 46 § 1 mom. och 49 § 1 mom.,

av dessa lagrum II kap. sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 28 juli 1972 (592/72) samt 46 § 1 mom. och 49 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 21 december 1990 (1221/90), samt

fogas till 49 §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 26 april 1957 (176/57) och genom nämnda lag av den 21 december 1990, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., och till 75 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Finland är en suverän republik, vars konstitution tryggar människovärdets okränkbarhet och individens frihet och rättigheter samt främjar rättvisa i samhället.

Finlands demokratiska konstitution är fastslagen i denna regeringsform och andra grundlagar.

II. Grundläggande fri- och rättigheter
5 §

Alla är lika inför lagen.

Ingen får utan godtagbart skäl ges en annan ställning på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som hänför sig till hans person.

Barn skall bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva.

Jämställdhet mellan könen i samhällelig verksamhet och i arbetslivet skall främjas enligt vad som närmare stadgas genom lag, särskilt vad gäller bestämmande av löner och andra anställningsvillkor.

6 §

Var och en har rätt till liv och till personlig frihet, integritet och säkerhet.

Ingen får dömas till döden eller torteras eller utsättas för någon annan behandling som kränker människovärdet.

Den personliga integriteten får inte kränkas och ingen får berövas sin frihet godtyckligt och utan laglig grund. Straff som innefattar frihetsberövande döms ut av domstol. Lagligheten av andra frihetsberövanden skall kunna underkastas domstolsprövning. Rättigheterna för den som har berövats sin frihet tryggas genom lag.

6 a §

Ingen får anses skyldig till brott eller dömas till straff på grund av en gärning som inte enligt lag var straffbar då den begicks. För brott får inte dömas till strängare straff än vad som stadgades i lag då gärningen begicks.

7 §

Finska medborgare samt utlänningar som lagligen vistas i landet har frihet att förflytta sig inom landet och välja boningsort.

Var och en har rätt att lämna landet. I denna rättighet kan nödvändiga begränsningar stadgas genom lag för att säkerställa rättegång eller verkställighet av straff. Rättigheten kan också genom lag begränsas för att säkerställa att skyldigheten att försvara landet fullgörs.

En finsk medborgare får inte hindras att resa in i landet, landsförvisas eller mot sin vilja utlämnas eller förflyttas till ett annat land.

Om utlänningars rätt att komma till Finland och vistas i landet stadgas genom lag. En utlänning får inte utvisas, utlämnas eller sändas tillbaka om han på grund härav hotas av dödsstraff, tortyr eller någon annan behandling som kränker människovärdet.

8 §

Envars privatliv, heder och hemfrid är tryggade. Om skydd för personuppgifter stadgas närmare i lag.

Brev- och telefonhemligheten samt hemligheten i fråga om andra förtroliga meddelanden är okränkbar.

Genom lag kan stadgas om åtgärder som ingriper i hemfriden och som är nödvändiga för att de grundläggande fri- och rättigheterna skall kunna tryggas eller för att brott skall kunna utredas. Genom lag kan också stadgas om sådana inskränkningar i meddelandehemligheten som är nödvändiga vid utredning av brott som äventyrar individens eller samhällets säkerhet eller hemfriden, vid rättegång och säkerhetskontroll och under frihetsberövande.

9 §

Var och en har religions- och samvetsfrihet.

Till religions- och samvetsfriheten hör rätten att bekänna sig till och utöva en religion, rätten att ge till känna sin övertygelse och rätten att tillhöra eller inte tillhöra ett religiöst samfund. Ingen är skyldig att mot sin övertygelse ta del i religionsutövning.

10 §

Var och en har yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta emot uppgifter, åsikter och andra meddelanden utan att hinder läggs i förväg. Närmare stadganden om yttrandefriheten utfärdas genom lag. I lag kan stadgas sådana begränsningar i fråga om bildprogram som är nödvändiga för skydd av barn.

Handlingar och upptagningar som innehas av en myndighet är offentliga, om deras offentlighet inte av nödvändiga orsaker har begränsats särskilt genom lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar och upptagningar.

10 a §

Var och en har rätt att utan tillstånd ordna möten och demonstrationer samt att ta del i sådana.

Var och en har föreningsfrihet. Till föreningsfriheten hör rätten att utan tillstånd bilda föreningar, tillhöra eller inte tillhöra föreningar och ta del i föreningars verksamhet. Den fackliga föreningsfriheten och friheten att organisera sig för att bevaka andra intressen är likaså tryggad.

Närmare stadganden om mötesfrihet och föreningsfrihet utfärdas genom lag.

11 §

Varje finsk medborgare som före röstningsåret har fyllt aderton år har rätt att rösta i statliga val och folkomröstningar. Om valbarhet i statliga val gäller vad som särskilt stadgas i grundlag.

Varje finsk medborgare och varje i Finland stadigvarande bosatt utlänning som före röstningsåret har fyllt aderton år har rätt att rösta i kommunalval och kommunala folkomröstningar enligt vad som stadgas genom lag. Om rätten att i övrigt ta del i kommunernas förvaltning stadgas i lag.

Det allmänna skall främja den enskildes möjligheter att ta del i samhällelig verksam-het och att påverka beslut som gäller honom själv.

12 §

Vars och ens egendom är tryggad.

Angående expropriation av egendom för allmänt behov mot full ersättning stadgas genom lag.

13 §

Var och en har rätt att avgiftsfritt få grundläggande utbildning. Om läroplikt stadgas genom lag.

Det allmänna skall, enligt vad som närmare stadgas genom lag, säkerställa lika möjligheter för var och en att utan hinder av medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov erhålla även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv.

Vetenskapens, konstens och den högsta utbildningens frihet är tryggad.

14 §

Finlands nationalspråk är finska och svenska.

Envars rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk skall tryggas genom lag. Det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt enahanda grunder.

Samerna såsom urfolk samt zigenarna och andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Om samernas rätt att använda sitt eget språk hos myndigheter stadgas i lag. Rättigheterna för dem som använder teckenspråk samt dem som på grund av handikapp behöver tolknings- och översättningshjälp skall tryggas i lag.

14 a §

Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet.

Det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslutsfattandet i frågor som gäller den egna livsmiljön.

15 §

Var och en har rätt enligt lag att skaffa sin utkomst genom arbete, yrke eller näring som han fritt valt. Det allmänna skall sörja för skyddet av arbetskraften.

Det allmänna skall främja sysselsättningen och verka för att var och en tillförsäkras rätt till arbete. Om rätten till sysselsättningsfrämjande utbildning skall stadgas genom lag.

Ingen får avskedas från sitt arbete utan laga skäl.

15 a §

Var och en som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har rätt till oundgänglig utkomst och omsorg.

Genom lag skall var och en garanteras rätt att få sin grundläggande utkomst tryggad vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga och under ålderdomen samt vid barnafödsel och förlust av en försörjare.

Det allmänna skall, enligt vad som närmare stadgas genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga social- och hälsovårdstjänster samt främja befolkningens hälsa. Det allmänna skall också stöda familjen och andra som svarar för omsorgen om ett barn så att de har möjligheter att trygga barnets välfärd och individuella uppväxt.

Det allmänna skall främja vars och ens rätt till bostad och möjligheter att själv ordna sitt boende.

16 §

Var och en har rätt att på ett tillbörligt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är behörig enligt lag samt att få ett beslut som gäller hans rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt lagskipningsorgan.

Offentligheten vid handläggningen, rätten att bli hörd, rätten att få motiverade beslut och rätten att söka ändring samt andra garantier för en rättvis rättegång och god förvaltning skall tryggas i lag.

16 a §

Det allmänna skall se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna respekteras.

Genom lag kan stadgas om sådana tillfälliga undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna som är förenliga med Finlands internationella förpliktelser i fråga om de mänskliga rättigheterna och som är nödvändiga om Finland blir utsatt för ett väpnat angrepp, eller om det råder undantagsförhållanden som är så allvarliga att de enligt lag kan jämföras med ett sådant angrepp och som hotar nationen.

46 §

Justitiekanslern skall övervaka att myndigheter och tjänstemän i sina uppgifter samt offentligt anställda arbetstagare och andra personer vid skötseln av offentliga uppdrag följer lag och fullgör sina skyldigheter så att ingens lagliga rättigheter kränks. Justitiekanslern skall i sitt uppdrag också övervaka att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna respekteras.


49 §

Lagtima riksdag skall för fyra kalenderår i sänder utse riksdagens justitieombudsman. Den som väljs skall vara en för utmärkt lagkunskap känd person. Valet förrättas i den ordning som gäller för val av riksdagens talman. I samma ordning och för lika lång tid utses även en biträdande justitieombudsman, som bistår justitieombudsmannen och vid behov sköter hans uppgifter, samt en suppleant som vid förhinder för biträdande justitieombudsmannen sköter dennes uppgifter. Om justitieombudsmannen avlider eller avgår från sin befattning före utgången av mandatperioden, kan riksdagen utse en ny justitieombudsman för den återstående tiden.

Justitieombudsmannen skall enligt en instruktion som riksdagen utfärdar för honom utöva tillsyn över att domstolar och övriga myndigheter samt tjänstemän i sina uppgifter liksom även offentligt anställda arbetstagare och andra vid skötseln av offentliga uppdrag följer lag samt fullgör sina skyldigheter. Justitieombudsmannen skall i sitt uppdrag också övervaka att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna respekteras.


75 §

Om rätten att på grund av övertygelse befrias från deltagande i landets militära försvar stadgas genom lag.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995.

RP 309/93
GrUB 25/94
GrUB 3/95

Helsingfors den 17 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.