941/1995

Given i Helsingfors den 30 juni 1995

Förordning om ändring av förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/94) 25 § 3 mom.,

ändras 7 § 3 mom., 14 § 2 mom., 16 § 2 mom., 17 § och rubriken för 25 §, samt

fogas till förordningen en ny 20 a § som följer:

7 §
Antalet stödmånader per läsår

Studerande vid andra läroanstalter kan i allmänhet beviljas studiestöd för högst nio månader enligt hela studiemånader. Av de månader då studierna inleds eller avslutas räknas dock en hel stödmånad, om antalet dagar som ingår i terminen under dessa månader är sammanlagt minst 16.


14 §
Rätt till vuxenstudiepenning

Som grundläggande yrkesutbildning som avses i 12 § 1 mom. lagen om studiestöd betraktas sådan utbildning vid yrkesläroanstalt som varat minst ett läsår, motsvarande utbildning vid yrkesinriktad linje vid folkhögskola och utbildning som skaffats via läroavtal samt högskoleexamen.

16 §
Rätt till bostadstillägg för den som studerar utomlands

Bostadstillägget för den som studerar utomlands är 900 mark i månaden. Folkpensionsanstalten kan bestämma att bostadstillägget skall vara mindre än detta, om hyresnivån är låg i det land där studierna bedrivs.

17 §
Beloppet av statsborgen som beviljas för studier utomlands

Det högsta beloppet av statsborgen för studier som bedrivs utomlands är 2 100 mark i månaden.

20 a §
Utredning av inkomster som föräldrarna fått utomlands

Den sökande skall ge en utredning över de inkomster som föräldrarna har fått utomlands under det år för vilket beskattningsuppgifterna i övrigt i fråga om föräldrarnas inkomster beaktas vid beviljande eller justering av studiestöd.

25 §
Studerandens föräldrar


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 juni 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.