814/1995

Utfärdat i Helsingfors den 18 maj 1995

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om trygg användning av arbetsutrustning

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet

upphävt 16 § 2 mom. i sitt beslut av den 22 december 1993 om trygg användning av arbetsutrustning (1403/93),

ändrat 13 § 2 mom. och

fogat till beslutet nya 16 a-16 d §§ samt till 21 § ett nytt 3 mom. som följer:

13 §
Kranförare och signalman

Förare av mobil- och tornkran skall ha i lagen om yrkesexamina (306/94) avsedd yrkesexamen för branschen. Föraren av en annan kran skall få tillräcklig orientering och handledning i kranens konstruktion och användning.

16 a §
Särskilda krav på personer som utför besiktningar av vissa lyftanordningar

Idrifttagningsbesiktningar och revisionsbesiktningar av torn- och mobilkranar samt personlyftanordningar och fordonslyftar samt besiktningar av styrsystem baserat på transmission utan kontakt (elektromagnetisk transmission) skall utföras av en för uppgiften behörig sakkunniginrättning. Idrifttagningsbesiktningar och revisionsbesiktningar av personlyftanordningar och fordonslyftar kan utföras även av en sakkunnig som har behörighet för uppgiften.

Om arbetsplatsbesiktningar ov tornkranar stadgas särskilt.

16 b §
Behörighetskrav för sakkunniginrättningar

En sakkunniginrättning skall bevisa sin behörighet

1) med ett lämpligt intyg som har utfärdats av mätteknikcentralen eller av en motsvarande myndighet i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

2) med ett annat intyg eller en annan utredning som utfärdats av ett sakkunnigorgan som arbetsministeriet godkänt eller som arbetsministeriet i egenskap av arbetarskyddsmyndighet har konstaterat vara tillräckligt med avseende på besiktningen.

16 c §
Behörighetskrav för sakkunniga

En sakkunnig skall bevisa sin behörighet

1) med en lämplig yrkesexamen som har avlagts i enlighet med lagen om yrkesexamina,

2) med ett lämpligt behörighetsintyg som har utfärdats av ett certifieringsorgan ackrediterat av mätteknikcentralen eller av en motsvarande myndighet i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3) med ett annat intyg eller en annan utredning som utfärdats av ett sakkunnigorgan som arbetsministeriet godkänt eller som arbetsministeriet i egenskap av arbetarskyddsmyndighet har konstaterat vara tillräckligt med avseende på besiktningen.

16 d §
Behörighet

Sakkunniginrättningar eller sakkunniga skall, om den behöriga arbetarskyddsmyndigheten så kräver, uppvisa ett i 16 b eller 16 c § avsett intyg över sin behörighet och likaså sin besiktningsapparatur och besiktningsutrustning samt en skriftlig beskrivning av sina besiktningsmetoder.

Över de personer som besiktigar torn- och mobilkranar samt personlyftanordningar och fordonslyftar liksom även styrsystem baserade på transmission utan kontakt hålls vid behov en förteckning vid arbetsministeriet eller någon annanstans på det sätt som ministeriet bestämmer.

21 §
Närmare föreskrifter

Arbetsministeriet kan vid behov bestämma att en arbetarskyddsbyrå inom ett arbetarskyddsdistrikt för hela landets vidkommande skall behandla ärenden som gäller ackreditering av den som utför besiktning.


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1995.

En person som innan detta beslut träder i kraft innehar behörighet som förare av mobil- eller tornkran har utan hinder av detta beslut rätt att alltjämt arbeta med dylika uppgifter. Samma behörighet medför till den 31 maj 1996 en sådan förarutbildning och ett sådant förarprov som har anordnats i enlighet med de bestämmelser som gällde när detta beslut trädde i kraft.

Besiktningar som avses i 16 a § kan till den 1 januari 1999 utföras av sådana sakkunniga och sakkunniginrättningar, vilka enligt de krav som gällde den 31 december 1993 har behörighet eller förordnats därtill genom ett statsrådsbeslut.

Åtgärder som verkställigheten av förevaranda beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 18 maj 1995

Minister
Terttu Huttu

Överinspektör
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.