805/1995

Given i Helsingfors den 19 maj 1995

Förordning om ändring av förordningen om tekniska läroanstalter

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 30 april 1987 om tekniska läroanstalter (500/87) 23 och 24 §§, 30 § 1 mom. samt 33 § 2 mom. 4 punkten och 3 mom.,

av dessa lagrum 23 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 17 juni 1988 (555/88) och den 23 december 1992 (1529/92), 24 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och genom förordning av den 25 januari 1991 (160/91), 30 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 23 december 1992 och 33 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 juni 1991 (966/91), samt

upphävs 33 § 2 mom. 4 a punkten, sådan den lyder i förordning av den 14 juli 1989 (689/89), som följer:

23 §

Som studerande till den utbildning som leder till examen på institutnivå och inom yrkesutbildning på högre nivå i en teknisk läroanstalt kan intas den som har avlagt eller fullgjort

1) en grundskolebaserad yrkesinriktad examen,

2) studentexamen eller gymnasiets lärokurs,

3) International Baccalaureate-examen eller Reifeprófung-examen,

4) yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen enligt lagen om yrkesexamina (306/94) enligt vad undervisningsministeriet närmare bestämmer,

5) sådana kombinationsstudier som avses i 2 § 1 mom. lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91) enligt vad undervisningsministeriet närmare bestämmer,

6) utomlands avlagda studier som motsvarar examina som avses ovan i punkterna 1-5, eller

7) på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper och färdigheter.

För intagning som studerande krävs sådan hälsa som inte utgör hinder för att sköta uppgifterna på yrkesområdet i fråga.

24 §

Studerandena väljs på grundval av tidigare framgång i studierna, utbildningsmotivation, utbildningsbehov, arbetserfarenhet och eventuella inträdesprov samt andra därmed jämförbara eller till samhällets utbildningsbehov anknutna omständigheter enligt vad undervisningsministeriet vid behov närmare bestämmer.

Förslag om valet av studerande framläggs av läroanstaltens lärarkår eller dess sektion, och ifall valet sker via gemensam elevansökan, efter det att kåren eller sektionen mottagit uppgifter om sökandena av länsstyrelsen. Studerandena intas av läroanstaltens huvudman. Vid en statlig läroanstalt utövas den beslutanderätt som avses i detta moment av direktionen, om inte något annat bestäms i en instruktion.

30 §

Vid en statlig teknisk läroanstalt kan finnas en rektorstjänst samt tjänster som biträdande rektor, överlärare, lektor, laboratorieingenjör och praktikingenjör. Vid läroanstalten kan dessutom finnas andra nödvändiga tjänster, timlärare och andra tjänstemän som utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid samt personal i arbetsavtalsförhållande.


33 §

För övriga tjänster och befattningar krävs


4) av lektor (gemensamma ämnen) för tjänsten eller befattningen lämplig högre högskoleexamen och i denna eller fristående minst 55 studieveckors studier i ett och minst 35 studieveckors studier i ett annat till tjänsten eller befattningen hörande ämne,


Utöver vad som stadgas i 2 mom. 1 och 3 punkten är även den behörig som överlärare (samhälls- och arbetslivskunskap) som har avlagt licentiatexamen inom ett vetenskapsområde som lämpar sig för tjänsten eller befattningen och även den behörig som lektor (samhälls- och arbetslivskunskap) som har avlagt högre högskoleexamen inom ett vetenskapsområde som lämpar sig för tjänsten eller befattningen och som i vartdera fallet har minst tre års praktisk erfarenhet på motsvarande område efter examen.



Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Stadgandena i 23 och 24 §§ tillämpas första gången vid intagningen av studerande för det läsår som inleds den 1 augusti 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.