746/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättegångsbalken 12 kap. 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 22 juli 1991 (1052/91), samt

fogas till 10 kap. en ny 21 a §, till 11 kap. 20 §, sådan den lyder i lag av den 22 juli 1991 (1056/91), ett nytt 4 mom. samt till 14 kap. 7 a §, sådan den lyder i lag av den 19 april 1991 (708/91), ett nytt 3 mom. och till 7 b §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom. som följer:

10 kap.

Om laga domstol

21 a §

Ett yrkande att en juridisk person skall dömas till samfundsbot skall prövas av den domstol som är eller har varit behörig att pröva åtal för det brott som ligger till grund för yrkandet eller av den domstol som är behörig att pröva talan mot den juridiska personen.

11 kap.

Om stämning och dess delgivning

20 §

I fråga om stämning av en juridisk person att svara på ett yrkande som gäller utdömande av samfundsbot gäller vad detta kapitel stadgar om delgivning av stämning till en juridisk person i tvistemål. Är svaranden en annan juridisk person än staten, skall stämningen dock alltid delges den personligen som har rätt att ta emot stämningen på den juridiska personens vägnar. Stämningen skall delges i så god tid att svaranden eller dennes företrädare kan inställa sig i rätten på utsatt dag. Om den juridiska personens företrädare i ett sådant mål personligen måste inställa sig i rätten gäller i fråga om stämning av honom vad 1 mom. stadgar om stämning av svarande.

12 kap.

Om parterna

7 §

I tvistemål kan en part eller en laglig företrädare för honom samt i brottmål målsäganden eller en laglig företrädare för honom samt en laglig företrädare för en juridisk person som är svarande förständigas att vid hot om vite inställa sig personligen inför rätta, om detta anses behövligt för utredningen av saken. I tvistemål, där förlikning inte är tillåten, skall svaranden alltid vid hot om vite uppmanas att inställa sig inför rätta.


14 kap.

Om handläggning av mål inför rätta

7 a §

Vad 1 och 2 mom. stadgar om åtal tillämpas

också på straffyrkanden mot juridiska personer.

7 b §

Ett yrkande att en juridisk person skall dömas till samfundsbot får inte utan särskilda skäl avgöras innan åtalet beträffande det brott som ligger till grund för yrkandet har avgjorts.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 95/93
LaUB 23/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.