693/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 16 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § lagen den 1 juli 1988 om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) som följer:

16 §
Straffstadganden

En tjänsteman eller arbetstagare som företräder verket såsom arbetsgivare och som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte iakttar vad 8, 10, 11 eller 14 § stadgar skall för brott mot samarbetsskyldighet inom verk dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan dem som företräder arbetsgivaren bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 13 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 eller 6 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.