686/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 49 och 51 §§ lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 49 § och 51 § 2 mom. lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58), av dessa lagrum 49 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 16 januari 1987 och den 11 juni 1993 (27/87 och 509/93), som följer:

49 §

Den som olovligen eller utan giltigt skäl uppsåtligen eller av oaktsamhet avlägsnar eller förstör en anordning, anvisning eller varning som är avsedd att förebygga risk för olycksfall eller sjukdom skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för arbetarskyddsförseelse dömas till böter.

Om straff för dödsvållande, vållande av personskada och framkallande av fara stadgas i 21 kap. 8-12 §§ strafflagen.

Om straff för brott mot arbetarskyddsföreskrifter och för orsakande av bristfällighet eller missförhållande som strider mot föreskrifterna eller möjliggörande av att ett sådant tillstånd fortgår stadgas i 47 kap. 1 § strafflagen.

51 §

Tvångs- och verkställighetsåtgärder som avses i 1 mom. hindrar inte heller att den skyldige döms till straff.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.