560/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om ändring av 38 och 43 §§ landsbygdsnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 38 § 2 mom. och 43 § landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/90),

av dessa lagrum 43 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 10 september 1993 (805/93) som följer:

38 §
Markanvändning

För gårdsbruksenheter kan även bildas samfällda skogar. En samfälld skog skall till sin storlek samt i fråga om skiftesläggningen och bedrivandet av skogsbruk bildas så att den blir ändamålsenlig. Då en samfälld skog bildas kan till den anslutas ägor inom en eller flera kommuner. För en samfälld skog kan stiftas servitut och uppställas förpliktelser med tanke på naturskydd och friluftsverksamhet. Servituten stiftas slutligt vid en i 43 § nämnd fastighetsförrättning och införs därefter i fastighetsregistret. Förpliktelserna skall nämnas i det reglemente som uppgörs för den verksamhet som delägarlaget för den samfällda skogen bedriver. Servituten och förpliktelserna skall även beaktas då skogshushållningsplanen för den samfällda skogen görs upp.


43 §
Fastighetsförrättningar

En fastighetsförrättning som hänför sig till verkställigheten av denna lag utförs så som fastighetsbildningslagen (554/95) stadgar.

På framställning av förrättningsmän som avses i fastighetsbildningslagen kan jord- och skogsbruksministeriet överföra egendom i sin besittning för att användas vid nyskifte så som förrättningsmännen föreslår i syfte att utvidga de lägenheters areal som har rätt till mark enligt denna lag och att förbättra skiftesläggningen inom skiftesområdet.

Innan beslut om fastställande av nyskiftesplan fattas vid nyskifte skall landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande om den planerade användningen av den i 2 mom. angivna egendomen begäras och landsbygdsnäringsdistriktet ges tillfälle att ingå avtal om överlåtelse av den egendom som är avsedd för förstoring av lägenheter. För annan egendom som avses i 2 mom. fastställs vid nyskiftet en likvidersättning som skall betalas till jord- och skogsbruksministeriet.

Förrättningskostnaderna för de fastighetsförrättningar som hänför sig till verkställigheten av denna lag betalas av sökanden. Då egendom används för nyskifte gäller för betalningen av förrättningskostnaderna vad som stadgas i fråga om nyskifte. Kostnaderna för jorddomstolens sammanträde betalas av statens medel, likväl med iakttagande av 253 § fastighetsbildningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 227/94
JsUB 45/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.