282/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av lagen om undersökning av storolyckor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 maj 1985 om undersökning av storolyckor (373/85) lagens namn samt 1, 2, 5, 6 och 8 §§, 11 § 2 mom., 15, 16 och 21 §§, samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer: Lag om undersökning av olyckor

1 §
Undersökningens syfte

För att öka den allmänna säkerheten och förebygga olyckor skall storolyckor och olyckor som har inträffat vid luftfart undersökas så som stadgas i denna lag.

2 §
Undersökning av olyckstillbud

Genom förordning stadgas när undersökning som avses i denna lag skall verkställas med anledning av olyckstillbud där risken för en olycka som avses i 1 § har varit uppenbar.

2 a §
Undersökning vid militär luftfart

Om undersökning av olyckor som gäller enbart militär luftfart samt olyckstillbud som kunde ha lett till olycka vid militär luftfart stadgas särskilt. Storolyckor samt olyckstillbud som kunde ha lett till en storolycka skall dock undersökas enligt denna lag.

5 §
Centralen för undersökning av olyckor

För undersökning av olyckor, för den allmänna organiseringen och planeringen av undersökning av olyckor samt för utbildning i anslutning därtill finns vid justitieministeriet en central för undersökning av olyckor.

Olyckor eller olyckstillbud som avses i denna lag undersöks av centralen för undersökning av olyckor eller en undersökningskommission enligt vad som närmare stadgas genom förordning. Om centralen för undersökning av olyckor utför undersökningen, gäller beträffande centralen vad som stadgas om undersökningskommissioner.

Vid behov tillsätts en särskild undersökningskommission för varje enskild olycksutredning. Statsrådet tillsätter undersökningskommissioner för utredning av storolyckor. Justitieministeriet tillsätter undersökningskommissioner för utredning av olyckstillbud som kunde ha lett till en storolycka samt för utredning av olyckor vid luftfart och olyckstillbud som kunde ha lett till en luftfartsolycka. Undersökningskommissionerna arbetar i anslutning till centralen för undersökning av olyckor.

6 §
Inledande av undersökning

Centralen för undersökning av olyckor har till uppgift att vid behov inleda en undersökning. Om en kommission tillsätts för undersökningen, överförs undersökningen på kommissionen så snart denna har inlett sin verksamhet.

8 §
Utförande av undersökningen

Undersökningen kan, i den omfattning undersökningskommissionen anser samarbete vara ändamålsenligt för undersökningen av olyckan, utföras i samråd med den polis som utreder brotts- eller dödsorsak i samma ärende.

11 §
Förhör

Om förhör och undersökningar som polisen verkställer på kommissionens begäran gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om förundersökning i brottmål.

15 §
Uppgörande av undersökningsrapport

Över en utredning skall uppgöras en undersökningsrapport. I rapporten skall intas rekommendationer till sådana åtgärder som enligt undersökningskommissionens uppfattning är påkallade för att säkerheten skall kunna ökas, olyckor förebyggas, skador avvärjas och minskas samt räddningstjänsten effektiveras.

16 §
Handläggningen av undersökningsrapporten

Statsrådet beslutar vilka åtgärder som skall vidtas med anledning av en undersökningsrapport om en storolycka eller om ett olyckstillbud som kunde ha lett till en storolycka samt med anledning av rekommendationerna i rapporten.

En undersökningsrapport om en luftfartsolycka eller om ett olyckstillbud som kunde ha lett till en luftfartsolycka skall ges till justitieministeriet. Justitieministeriet skall sända undersökningsrapporten till kännedom och för åtgärder till dem som saken gäller samt till de myndigheter och parter som enligt ministeriets bedömning har ett särskilt intresse i saken. Av särskilda skäl kan justitieministeriet ge undersökningsrapporten till statsrådet i det syfte som nämns i 1 mom.

21 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om undersökning, om centralen för undersökning av olyckor, om undersökningskommissioner och om undersökningsrapporter samt om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 294/94
TrUB 22/94
Rådets direktiv94/56/EEG, EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 14

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.