154/1995

Given i Helsingfors den 3 februari 1995

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/91) 5 § 1, 2 och 4 mom., 6 § 1 och 3 mom., 7 § 3 mom., 7 b § 1 mom., 13 § 3 mom., 14 § 2 mom., 19 §, 21 § 2 mom., 22 § 2 mom., 26 § 3 mom., 33 § 1 mom., 34 §, 36 § 2 mom., 39 § 1 och 2 mom., 42 § 1 mom., 43 §, 54 § 1 och 2 mom., 57 - 59 §§, 62 § 2 mom., 72 a § och 73 § 1 mom.,

av dessa lagrum 7 § 3 mom., 7 b § 1 mom., 19 § 2-4 mom., 34 §, 39 § 1 och 2 mom., 43 § 1 mom., 57 och 58 §§, 72 a § och 73 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 28 juni 1993 (639/93) samt 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (640/93), som följer:

5 §
Främlingspass

Utlänningsverket kan bevilja en utlänning som vistas i Finland främlingspass, om han inte kan få pass av en myndighet i sitt hemland eller om det annars finns särskilda skäl.

Utlänningsverket beviljar en utlänning främlingspass, om han har beviljats uppehållstillstånd på grund av behov av skydd.


Innan ett främlingspass lämnas ut skall utlänningen överlämna de resedokument som han innehar till utlänningsverket.


6 §
Resedokument för flykting

För flyktingar som avses i 35 § utfärdar utlänningsverket resedokument för flykting.


Innan ett resedokument för flykting lämnas ut, skall utlänningen överlämna de resedokument som han innehar till utlänningsverket.


7 §
Indragning av främlingspass och resedokument för flykting

Beslut om indragning av främlingspass och resedokument fattas av utlänningsverket.

7 b §
Omhändertagande av främlingspass och resedokument för flykting

Ett främlingspass och ett resedokument för flykting omhändertas av utlänningsverket eller på verkets begäran av polisen, en passkontrollant eller en finsk beskickning. I de fall som avses i 7 a § 2 mom. får främlingspasset eller resedokument även omhändertas av en anhållningsberättigad tjänsteman.


13 §
Visering

Den som kommer till Finland utan visum beviljas visum av utlänningsverket eller enligt verkets anvisningar av passkontrollmyndigheten på inresestället.


14 §
När visum får återkallas och upphör att gälla

Visum återkallas av utlänningsverket. Om utlänningen ännu inte har kommit till Finland, får visumet återkallas också av den beskickning som beviljat det.


19 §
Beviljande av uppehållstillstånd i Finland

En utlänning som kommer till Finland utan uppehållstillstånd beviljas uppehållstillstånd av utlänningsverket. En utlänning som avses i 16 § 4 mom. beviljas dock tidsbegränsat uppehållstillstånd av den lokala polisen.

På ansökan av en i Finland bosatt flykting som avses i 35 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller en person som på grund av behov av skydd eller av humanitära skäl fått uppehållstillstånd, kan utlänningsverket bevilja uppehållstillstånd för dennes familjemedlem som vistas utomlands och som avses i 35 § 1 mom. 3, 4 eller 5 punkten.

En utlänning som vistats i Finland beviljas nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd och permanent uppehållstillstånd av den lokala polisen. Om den lokala polisen av särskilda skäl inte anser sig kunna bevilja permanent uppehållstillstånd, skall den hänskjuta saken till utlänningsverket.

De som hör till personalen vid en diplomatisk beskickning i Finland eller till ett konsulat som förestås av en utsänd konsul samt medlemmarna av deras familjer beviljas uppehållstillstånd av utrikesministeriet. Medborgare i en tredje stat som hör till personalen och deras familjemedlemmar samt den som är i privat tjänst hos personalen beviljas dock uppehållstillstånd av utlänningsverket eller den lokala polisen.

21 §
Återkallande av uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd återkallas av den myndighet som beviljade det. Om utlänningen redan kommit till landet, får ett uppehållstillstånd som har beviljats av en beskickning dock endast återkallas av utlänningsverket.


22 §
När uppehållstillstånd upphör att gälla

Utlänningsverket får på ansökan besluta att uppehållstillståndet inte skall upphöra att gälla i de fall som avses i 1 mom. 3 punkten.

26 §
Beviljande av arbetstillstånd

En utlänning som vistas i Finland men som inte har uppehållstillstånd beviljas arbetstillstånd av utlänningsverket eller av den lokala polisen i samband med uppehållstillståndet. Innan arbetstillstånd beviljas skall utlåtande av arbetsmyndigheten inhämtas.

33 §
Avgörande av asylansökan

Asylansökningar avgörs av utlänningsverket.


34 §
Asylansökan som behandlas i remissförfarande

Konstaterar utlänningsverket i sitt beslut genom vilket asylansökan avslås att ansökan är uppenbart ogrundad, skall utlänningsverket av ordföranden eller en vice ordförande i den i 56 § nämnda asylnämnden begära utlåtande om ansökan är uppenbart ogrundad eller inte.

Ordföranden eller vice ordföranden skall avge sitt utlåtande i brådskande ordning. Om ansökan också i utlåtandet anses vara uppenbart ogrundad, får ändring i utlänningsverkets beslut om asyl och om uppehållstillstånd som beviljas på grund av behov av skydd inte sökas genom besvär.

36 §
När flyktingskap upphör

Utlänningsverket beslutar om när flyktingskap upphör.

39 §
Beslut om avvisning

Beslut om avvisning fattas av passkontrollmyndigheten enligt inrikesministeriets anvisningar. Sker avvisningen med stöd av 37 § 3 mom. eller har utlänningen ansökt om asyl i Finland, skall beslut om avvisning dock fattas av utlänningsverket.

Om ett avvisningsärende som behandlas av passkontrollmyndigheten har betydelse för tillämpningen av 37 § i andra liknande fall, får passkontrollmyndigheten hänskjuta saken till utlänningsverket.


42 §
Beslut om utvisning

Beslut om utvisning fattas av utlänningsverket på framställning av polisen. Utlänningsverket får också utan framställning av polisen besluta om utvisning, om orsaken är verksamhet som äventyrar statens säkerhet eller Finlands förhållanden till en främmande stat.


43 §
Inreseförbud

I ett utvisningsbeslut och i ett beslut som utlänningsverket fattat om avvisning får utlänningen meddelas inreseförbud för högst fem år eller tills vidare.

Ett inreseförbud får återkallas helt eller för en bestämd tid på grund av förändrade förhållanden eller av någon viktig personlig anledning. Utlänningsverket beslutar om återkallandet.

54 §
Utreseförbud

Om en utlänning misstänks eller är åtalad för ett brott eller om han har dömts till ett straff som inte har avtjänats eller om någon annan synnerligen viktig orsak kräver det, får utlänningsverket på framställning av polisen eller någon annan myndighet förbjuda utlänningen att lämna landet. Förbudet gäller den tid som utlänningsverket har bestämt, om det inte återkallas tidigare.

I brådskande fall får polisen förbjuda utlänningen att lämna landet. Polisen skall utan dröjsmål underrätta utlänningsverket om beslutet. Utlänningsverket skall besluta om förbudet skall bestå eller inte.


57 §
Överklagande av utlänningsverkets beslut om asyl och om när flyktingskap upphör

En utlänning som är missnöjd med utlänningsverkets beslut om asyl, om uppehållstillstånd på grund av behov av skydd eller om när flyktingskap upphör får enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) anföra besvär över beslutet hos asylnämnden inom 30 dagar från det han fick del av beslutet.

Om förbud mot att söka ändring i vissa asylbeslut och beslut om uppehållstillstånd stadgas i 34 §. Besvär får inte heller anföras över ett beslut som utlänningsverket har fattat med stöd av 32 § 3 mom. eller över ett beslut genom vilket det konstateras att ärendet förfaller på grund av att sökanden har återtagit sin ansökan eller sannolikt har lämnat Finland.

58 §
Överklagande av utlänningsverkets beslut

En utlänning, som anser att utlänningsverkets beslut om avvisning, utvisning, inreseförbud, utreseförbud, återkallande av främlingspass, resedokument för flykting, visum eller uppehållstillstånd eller vägran att bevilja permanent uppehållstillstånd kränker hans rätt, får enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden anföra besvär över beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från det han fick del av beslutet. Besvär får dock inte anföras över beslut genom vilka visum eller uppehållstillstånd har återkallats innan utlänningen har kommit till Finland.

59 §
Besvärsundervisning

Besvärsundervisning skall fogas till sådana beslut av utlänningsverket som får överklagas.

62 §
Möjligheterna att verkställa vissa beslut

Utlänningsverkets beslut om utvisning får verkställas innan det har vunnit laga kraft, om utlänningen i två ojäviga vittnens närvaro meddelar att han samtycker till att beslutet verkställs och undertecknar en anteckning därom i beslutet.

72 a §
Utlänningsverkets rätt att avgöra ett ärende som hör till den lokala polisen

Utlänningsverket kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som enligt denna lag skall avgöras av den lokala polisen.

73 §
Tillsyn

Inrikesministeriet, utlänningsverket och polisen övervakar att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Också passkontrollanterna övervakar att stadgandena och bestämmelserna om utlänningars inresa och utresa följs. Dessutom övervakar arbetsmyndigheten att gällande författningar och bestämmelser om utlänningars arbete iakttas.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995. Lagen tillämpas även på ärenden som har blivit anhängiga före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 3 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.