90/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av dammsäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i dammsäkerhetslagen av den 1 juni 1984 (413/84) 16 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 26 juni 1987 (616/87), samt

ändras 7 § 1 och 2 mom., 9 § 1 och 3 mom., 10 § och 11 § 2 mom. som följer:

7 §

Om godkännande av säkerhetskontrollprogram eller ändring däri beslutar den regionala miljöcentralen enligt vad som stadgas genom förordning.

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare anvisningar om uppgörandet av kontrollprogram. Den regionala miljöcentralen kan av särskilt skäl helt eller delvis medge befrielse från kontrollskyldighet om vilken stadgas i 6 §.


9 §

För utredande och kartläggande av en skaderisk som en damm medför kan den regionala miljöcentralen, när skäl finns, bestämma att den som låter bygga, äger eller innehar en damm skall inhämta eller uppgöra utredning om skaderisken särskilt för befolkningen och egendomen nedanom dammen (riskutredning) samt tillställa den regionala miljöcentralen, länsstyrelsen, distriktsbrandchefen samt kommunens brandmyndigheter resultaten av utredningen.


Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare anvisningar om utarbetande av den i 1 mom. nämnda riskutredningen samt de i 2 mom. nämnda utredningarna och åtgärdsplanerna.

10 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser ankommer, med undantag för räddningsväsendet, på de regionala miljöcentralerna och högsta tillsynen och ledningen på jord- och skogsbruksministeriet.

11 §

Utgör en damm eller sådan användning därav, som uppenbart sker i strid med stadgandena i denna lag eller i vattenlagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem omedelbar fara för den allmänna säkerheten, skall i tillämpliga delar iakttas 21 kap. 3 § 3 mom. vattenlagen. Vid sidan av länsstyrelsen och polisen kan likväl även den regionala miljöcentralen vidta behövliga åtgärder.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.