47/1995

Given i Helsingfors den 13 januari 1995

Förordning om ändring av aravaförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets förvaltningsområde

upphävs i aravaförordningen av den 30 december 1993 (1587/93) 23, 24 och 26 §§ samt

ändras 19, 21 och 22 §§, 25 § 1 och 3 mom., 33 § 1 mom. samt 48 § 1 mom. som följer:

19 §
Referensränta för aravalån

Som beräkningsgrund för den ränta som ingår i annuiteten används en räntesats som motsvarar genomsnittet av kostnaderna under tre år för statens upptagning av obligationslån i mark (referensränta för aravalån).

Statskontoret fastställer den räntesats som avses i 1 mom. årligen för den tidsperiod på 36 månader som gått ut i slutet av juli.

21 §
Ränta på ägarbostadsaravalån

För ett ägarbostadsaravalån uppbärs fram till den tidpunkt från vilken den första annuiteten enligt 20 § skall räknas en fast årlig ränta på det lyfta kapitalet. Den fasta räntan är tills vidare 60 procent av den i 19 § avsedda referensräntan för aravalån vid tidpunkten för beviljandet av lånet, dock minst 3,15 procent.

För ett ägarbostadsaravalån uppbärs från den 1 mars till den 1 mars följande år (annuitetsperiod) en årlig ränta tills vidare så, att från beloppet av den ränta som räknas enligt den referensränta för aravalån som avses i 19 § avdras följande procentandelar:

Annuitetsperiod	Procentandel som avdras 
1-5			45 
6-10			35 
11-15			25 
16-20			 0

Den ränta som uppbärs är dock alltid minst 3,15 procent.

22 §
Annuiteten för ägarbostadsaravalån

Annuiteten för ett ägarbostadsaravalån omfattar den ränta som räknas enligt 21 § och följande amorteringspost som beräknas enligt det ursprungliga kapitalet:

Annuitetsperiod	Amortering i procent 
1				 0,75 
2				 1,00 
3				 1,25 
4				 1,50 
5				 1,75 
6				 2,00 
7				 2,50 
8				 3,00 
9				 3,50 
10				 4,00 
11				 4,50 
12				 5,00 
13				 5,75 
14				 6,50 
15				 7,25 
16				 7,75 
17				 8,75 
18				10,00 
19				11,00 
20				12,25
25 §
Uppskjutande av amorteringspost för ägarbostadsaravalån

Kommunen kan för lindrande av ekonomiska svårigheter som uppkommit oberoende av låntagaren på ansökan av denne besluta att den amorteringspost som ingår i annuiteten skjuts upp för att betalas senare. De uppskjutna posterna skall betalas senast före utgången av det 25 låneåret.


Beslut om uppskjutande kan fattas endast för en amorteringspost åt gången. För ett och samma lån kan besluten gälla sammanlagt högst sex amorteringsposter.

33 §
Storleken av den första annuiteten för hyresbostadsaravalån

Den första annuiteten för ett hyresbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter är 4,3 procent av lånebeloppet. Den första annuiteten för ett lån som beviljats för uppförande eller anskaffning av ett bostadsrättshus är dock 4,5 procent av lånebeloppet.


48 §
Extra betalningar

Aravalåntagaren har rätt att av lånet betala mera än den stadgade annuitetsposten eller amorteringen. En extra betalning inverkar inte på justeringen av annuiteten för ett hyresbostadsaravalån.Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 1995.

Denna förordnings 33 § 1 mom. tillämpas på lån som beviljats den 1 juni 1994 eller senare.

Stadgandena om ägarbostadsaravalån i denna förordning tillämpas på ägarbostadsaravalån som beviljas efter den 1 januari 1996. På lån som beviljats med stöd av 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten lagen om bostadsproduktion (247/66) och som uppbärs i form av annuiteter samt på ägarbostadsaravalån som beviljats före den 1 januari 1996 med stöd av aravalagen (1189/93) och som uppbärs i form av annuiteter tillämpas de stadganden som upphävs eller ändras genom denna förordning fortfarande sådana de lyder innan denna förordning träder i kraft, dock så, att i ränta på lånen från och med den 1 mars 1995 uppbärs högst annuitetens belopp.

Helsingfors den 13 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.