1504/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av mentalvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 3 mom., 17 § 2-4 mom. och 24 § 1 och 2 mom. mentalvårdslagen av den 14 december 1990 (1116/90),

av dessa lagrum 6 § 3 mom., 17 § 2 och 3 mom. och 24 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 27 november 1992 (1086/92), som följer:

6 §
Vård på statens sinnessjukhus

Beslut som gäller intagning på ett statligt sinnessjukhus av en åtalad eller en person som på grund av sitt sinnestillstånd inte dömts till straff fattas av rättsskyddscentralen för hälsovården så som stadgas i 17 §. I annat fall fattas beslutet om intagning på ett statligt sinnessjukhus samt beslutet om avslutande av vården och utskrivning från sjukhuset av överläkaren för det statliga sinnessjukhuset.

17 §
Vård oberoende av den åtalades vilja efter avslutad sinnesundersökning

Med stöd av ett beslut av rättsskyddscentralen får den som beslutet gäller oberoende av sin vilja kvarhållas för vård högst sex månader. Före utgången av denna tid skall om patienten ges ett observationsutlåtande för klarläggande av om det fortfarande finns förutsättningar för beslut om vård oberoende av patientens vilja. Frågan om vården skall fortsätta eller avslutas skall innan vården har varat i sex månader avgöras genom ett skriftligt beslut av den läkare som avses i 11 §. Beslutet om fortsatt vård skall utan dröjsmål delges patienten och genast underställas länsrätten, varvid länsrätten skall undersöka om det fortfarande finns förutsättningar för beslut om vård oberoende av patientens vilja.

Likaså skall beslutet om att vården avslutas delges patienten utan dröjsmål och genast underställas rättskyddscentralen för hälsovården. Rättskyddscentralen för hälsovården skall antingen [ Den märkta texten har rättat (1995), Originaltexten lydde: och genast underställas länsrätten. Länsrätten skall efter att ha inhämtat utlåtande i saken av rättsskyddscentralen för hälsovården antingen ] fastställa beslutet om att vården avslutas eller, om det fortfarande finns förutsättningar för att fortsätta vården oberoende av patientens vilja, fatta beslut om fortsatt vård.

Med stöd av ett beslut om fortsatt vård får patienten oberoende av sin vilja hållas intagen för vård högst sex månader. Om det före utgången av denna tid förefaller uppenbart att det är nödvändigt att vården alltjämt fortgår, skall förfarandet enligt 2 mom. iakttas.

Om det vid vården av den som beslutet gäller framgår att det inte finns förutsättningar för beslut om vård oberoende av hans vilja, skall förfarandet enligt 2 mom. iakttas.

24 §
Ändringssökande

Ett beslut av en sjukhusläkare om att någon oberoende av sin vilja skall tas in för vård eller att vården skall förlängas får överklagas genom besvär hos länsrätten inom 14 dagar från delfåendet. Om sökande av ändring gäller i övrigt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Ett beslut av rättsskyddscentralen om att någon oberoende av sin vilja skall tas in för vård eller att vården skall fortsätta eller, i de fall som avses i 21 §, om att någon skall tas in på sjukhus för undersökning samt rättsskyddscentralens beslut som gäller meddelande av specialomsorger oberoende av patientens vilja, liksom även ett beslut av länsrätten i ärenden som avses i 1 mom. får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På sådana skriftliga beslut av läkare som avses i 17 § 2 mom. och som fattats innan lagen trätt i kraft, liksom på de ärenden som avses i 17 § 3 mom. och som är anhängiga vid rättsskyddscentralen för hälsovården när denna lag träder i kraft, tillämpas de stadganden som gäller innan denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 226/94
ShUB 43/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.