1443/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av lagen om lönegaranti

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 augusti 1973 om lönegaranti (649/73) 1 § 3 mom., 8 § och 9 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom. och 8 § sådana de lyder i lag av den 10 december 1990 (1071/90), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 10 december 1990, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 8 a § som följer:

1 §

Lönegarantin sköts av arbetsministeriet och arbetskraftsdistriktsbyråerna. Beslut i ett lönegarantiärende fattas av den arbetskraftsdistriktsbyrå inom vars område den arbetsgivare som ansökan gäller har sin hemort. Saknas uppgift om hemorten, behandlas ärendet av den distriktsbyrå inom vars område det arbete som ansökan avser huvudsakligen har utförts. Om arbetsgivaren har försatts i konkurs fattas beslutet av den distriktsbyrå inom vars område den domstol finns som med stöd av 1 a § konkursstadgan behandlar arbetsgivarens konkursärende.

Arbetsministeriet får i ett enskilt fall överföra fattandet av ett beslut om betalning enligt lönegarantin från den distriktsbyrå som på de grunder som nämns i 3 mom. är behörig till en annan distriktsbyrå.

8 §

I arbetskraftsdistriktsbyråns beslut genom vilket ansökan har avslagits på någon annan grund än en som nämns i 7 § 1 mom. får arbetstagaren söka ändring hos arbetslöshetsnämnden genom skriftliga besvär senast den 30 dagen efter den dag då den som söker ändring fick del av beslutet. I andra fall får ändring i arbetskraftsdistriktsbyråns beslut inte sökas genom besvär. Om inte något annat visas i samband med besvären, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades till den adress som ändringssökanden har uppgett.

Besvärsskriften skall tillställas arbetskraftsdistriktsbyrån, som utan dröjsmål skall sända besvärsskriften och de under behandlingen av ärendet uppkomna handlingarna jämte sitt utlåtande till arbetslöshetsnämnden.

8 a §

Den som är missnöjd med arbetslöshetsnämndens beslut får söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen så som stadgas i 8 § 1 mom. och inom den tid från delfåendet av arbetslöshetsnämndens beslut som anges i det sistnämnda lagrummet.

9 §

Arbetsgivaren får söka återvinning vid den domstol där han skall svara i mål som gäller arbetslönefordran. Ärenden som gäller återvinning skall anhängiggöras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet om betalning enligt lönegarantin.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 303/94
ApUB 9/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.