1375/1994

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom., 21-23 §§ och 32 § 1 mom. 3, 4, 6 och 8 punkten i reglementet för riksdagens kansli av den 13 februari 1987 (320/87),

av dessa 22 § och 32 § 1 mom. 6 punkten sådana de lyder i riksdagens beslut av den 12 februari 1991 (487/91), som följer:

2 §

Riksdagens biträdande generalsekreterare är chef för utskottssekretariatet. Riksdagens lagstiftningsdirektör är chef för centralkansliet. Riksdagens förvaltningsdirektör är chef för förvaltningsavdelningen.

21 §

Lagstiftningsdirektören skall, utöver vad som stadgas i arbetsordningen för riksdagen och 19 § ovan,

1) vara riksdagens notarie,

2) se till att dagordningar uppgörs för plena,

3) biträda generalsekreteraren i de berednings- och verkställighetsuppgifter som ansluter sig till plena,

4) leda och övervaka uppgörandet av protokollen samt utarbetandet av statistik och register i anslutning till riksdagens lagstiftningsarbete samt

5) övervaka beredningen av de handlingar som ansluter sig till riksdagens justeringsmäns verksamhet.

22 §

Äldre riksdagssekreteraren skall se till att riksdagsmännens spörsmål och motioner samt andra motsvarande riksdagshandlingar tas emot samt att de börjar behandlas och att den service anordnas som ankommer på centralkansliet. Äldre riksdagssekreteraren skall vid behov vara riksdagens notarie.

Äldre riksdagssekreteraren skall dessutom leda, koordinera och övervaka svenska byråns, dokumentbyråns, upplysningstjänstens och registerenhetens verksamhet.

23 §

Riksdagssekreteraren skall bistå centralkansliet i dess serviceverksamhet. Riksdagssekreteraren skall dessutom vid behov vara riksdagens notarie.

32 §

Behörighetsvillkor är


3) för lagstiftningsdirektören och äldre riksdagssekreteraren juris kandidatexamen, förtrogenhet med lagberedningsarbete samt kännedom om riksdagsarbetet,

4) för utskottsråden juris kandidatexamen eller annan lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med lagberedningsarbete,


6) för informationschefen, registerchefen och biträdande informationschefen lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de ärenden som hör till enhetens verksamhetsområde,


8) för riksdagssekreteraren juris kandidatexamen och förtrogenhet med lagberedningsarbete eller kännedom om riksdagsarbetet.Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1995.

TKF 1/94
FvUB 14/94

Helsingfors den 2 december 1994

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.