1304/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av landsbygdsnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/90) 10 §, 13 § 1 mom. samt 14, 17, 18 och 22 §§,

av dessa lagrum 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 10 september (805/93), 14 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag och lag av den 3 december 1993 (1093/93) och 22 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 10 september 1993,

ändras 1 § 1 mom., 4 § 1 mom. 8 och 9 punkten, 7, 15, 16 och 19 §§, 20 § 1 mom., 21 §, 26 § 2 mom., 28 § 3 mom., 32 § 1 mom., 49 § 1 mom. 5 och 6 punkten, 50 §, 52 § 1 mom. 4 punkten och 54 § 2 mom.,

av dessa lagrum 4 § 1 mom. 8 och 9 punkten, 26 § 2 mom., 28 § 3 mom., 32 § 1 mom. och 54 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 10 september 1993, 50 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, 7 § och 49 § 1 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag av den 20 juli 1992 (660/92), 15 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 3 december 1993, 19 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag och 20 § 1 mom., 21 § och 52 § 1 mom. 4 punkten sådana de lyder i sistnämnda lag samt

fogas till 3 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 20 juli 1992 och nämnda lag av den 10 september 1993, ett nytt 3 mom., till 4 § 1 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, en ny 10 punkt, till 9 § ett nytt 2 mom., till lagen ett nytt 4 a kap., till 49 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lag av den 20 juli 1992, en ny 7 punkt och till paragrafen ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., och till 59 a §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 3 december 1993 (1092/93) och den 5 januari 1994 (25/94), ett nytt 4 mom., som följer:

1 §
Mål

Syftet med denna lag är att förbättra gårdsbrukets struktur och verksamhetsbetingelser samt att främja näringsverksamheten på landsbygden och göra den mångsidigare så att även de mål som uppställts för Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik beaktas.


3 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag skall inte tillämpas, om stöd kan beviljas enligt lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) och om det inte är fråga om ett sådant kompletterande stöd som en medlemsstat kan bevilja med stöd av Europeiska gemenskapens i 3 § i nämnda lag avsedda förordningar.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


8) central penninginrättning en sådan depositionsbank eller något annat kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (1607/93) som fastställs närmare genom jord- och skogsbruksministeriets beslut eller en del av en sådan bank eller ett sådant institut eller ett bolag som hör till en koncern av dessa,

9) företagssanering, företagssanering enligt lagen om företagssanering (47/93), skuldsanering för privatpersoner, skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93) och frivillig skuldsanering det förfarande som regleras i 29 a och 29 b §§, samt med

10) anslutningsakten, anslutningsakten i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen.


7 §
Ekonomiska förutsättningar

Stöd får beviljas ett företag som skall anses ha förutsättningar att bedriva fortgående lönsam verksamhet och som med beaktande av principerna i 1 § kan anses vara sådant att det är ändamålsenligt att stöda det. En förutsättning för att väsentliga markköp och investeringar skall stödas är att en godtagbar utvecklingsplan görs upp för lägenheten. Närmare bestämmelser om hur lönsamheten skall uppskattas kan vid behov utfärdas genom förordning.

En förutsättning för att ett vägprojekt, täckdikningsprojekt eller något annat projekt för grundlig förbättring av åker som är gemensamt för flera gårdsbruksenheter skall stödas är att största delen av de företag som deltar i projektet uppfyller de ovan nämnda kraven. Någon uppskattning av företagets lönsamhet förutsätts dock inte, om det är fråga om bostadsfinansiering eller en investering som är nödvändig med tanke på arbetarskyddet eller miljövården eller bevarande av traditionell landsbygdsmiljö. Om ett vatten- och avloppsprojekt genomförs av en sammanslutning som nämns i 5 § 1 mom. 3 a-punkten, förutsätts inte heller någon uppskattning av företagets lönsamhet.

9 §
Annat statligt finansieringsstöd

Har för projektet beviljats stöd enligt Europeiska gemenskapens i 3 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket avsedda förordningar, skall i stödets maximibelopp vidare beaktas vad de nämnda förordningarna stadgar om stödets maximibelopp.

15 §
Stödande av gårdsbruksenheters investeringar

På de grunder som närmare fastställs genom förordning kan för produktiva investeringar i gårdsbruket och sådana investeringar i miljövård och arbetarskydd som produktionsverksamheten förutsätter beviljas bidrag, räntestödslån eller statliga lån som följer:

1) för svin- och hönshushållning under en övergångsperiod fram till den 31 december 1999 så som överenskommits i anslutningsakten,

2) som kompletterande stöd enligt vad som stadgas i artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet eller i någon annan motsvarande förordning, samt

3) i övrigt till den del stöd inte beviljas enligt den förordning som nämns i 2 punkten och medlemsstatens rätt att bevilja stöd för nämnda syfte inte har begränsats i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Lån som avses i 23 § beviljas för en sådan förbättring av boendemiljön som görs i anslutning till en produktiv investering.

Maximibeloppet av bidraget eller av det räntestöd eller den ränteförmån som omvandlats till ett bidrag så som närmare stadgas genom förordning är 30 procent av de godtagbara kostnaderna. Lån kan beviljas till högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna.

Bidrag, räntestödslån eller statligt lån beviljas för ett och samma syfte. Med de begränsningar som stadgas i 1 mom. kan bidrag utom för stödande av byggnads- och investeringskostnader beviljas även för planeringskostnaderna för byggnadsprojekt och investeringar i arbetarskydd.

För specialjordbruk kan med de begränsningar som nämns i 1 mom. även beviljas bidrag som avses i 19-21 §§ och lån som avses i 19 §.

16 §
Markköpslån

Markköpslån för förvärv av ett tillskottsområde kan på de grunder som närmare fastställs genom förordning beviljas till högst 40 procent av det godtagbara anskaffningspriset. Markköpslån kan beviljas till högst 70 procent för betalning av sådan utjämning eller inlösning som hänför sig till en gårdsbruksenhet som vid avvittring förblir i jordbrukarens uteslutande ägo och till högst 40 procent för utfyllnad av en laglott för en gårdsbruksenhet som övergått i jordbrukarens uteslutande ägo.

Markköpslån för förvärv av ett tillskottsområde till gårdsbruksenheten får beviljas endast om förvärvet av tillskottsområdet kan anses vara ändamålsenligt med tanke på markanvändningen och det lägenhetskomplex som uppstår. Lån för förvärv av ett tillskottsområde kan även beviljas en blivande övertagare av gårdsbruket. Om det längsta avståndet till det tillskottsområde som lånet gäller stadgas genom förordning.

Markköpslån får även beviljas delägarlaget för en samfälld skog för förvärv av en andel i den samfällda skogen eller av mark som lämpar sig för skogsbruk till högst 40 procent av det godtagbara anskaffningspriset.

Markköpslån får inte beviljas för finansiering av ett förvärv, om överlåtelsepriset för den egendom som skall anskaffas, när egendomen används för gårdsbruksändamål, uppenbart överstiger gängse pris på orten eller om förvärvet är oändamålsenligt med tanke på lönsamheten. Jord- och skogsbruksministeriet skall vid behov meddela närmare föreskrifter om fastställandet av det pris som avses i detta moment i landets olika delar.

19 §
Investeringsstöd för småföretagarverksamhet

För förvärv av anläggningstillgångar som småföretagarverksamhet på landsbygden kräver och för utförande av ändrings- och förbättringsarbeten på sådan egendom, för effektivering av miljövården samt för anskaffningar i syfte att göra djurbeståndet mångsidigare kan med de begränsningar som stadgas i 15 § 1 mom. beviljas bidrag, räntestödslån eller statligt lån så som närmare stadgas genom förordning.

Stödets maximibelopp är 30 procent av de godtagbara kostnaderna. Vad 15 § 2 och 3 mom. stadgar gäller även investeringsstöd för småföretagarverksamhet.

För förvärv av en fastighet kan endast lån beviljas så som närmare stadgas genom förordning.

20 §
Startbidrag

Bidrag för inledande av småföretagarverksamhet på landsbygden kan med de begränsningar som anges i 15 § 1 mom., så som närmare stadgas genom förordning, beviljas till högst 30 procent av det godtagbara sammanlagda beloppet av löner på vilka görs förskottsinnehållning och indirekta arbetskraftskostnader som orsakas av att företaget inleder eller utvidgar sin verksamhet. Såsom indirekta arbetskraftskostnader betraktas 25 procent av de nämnda lönerna. Till den del det gäller företagaren själv beviljas i startbidrag dock ett av lönekostnaderna oberoende belopp så som närmare stadgas genom förordning.


21 §
Utvecklingsbidrag för småföretagarverksamhet

Bidrag för utvecklande av småföretagarverksamhet på landsbygden kan, så som närmare stadgas genom förordning, med de begränsningar som anges i 15 § 1 mom. beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnader som föranleds av projekt som syftar till att utveckla produkter, produktionsmetoder, marknadsföring och ledningen av företag, av den utbildning som behövs inom företagen, av finansiering av miljövård eller av utredande av verksamhetsbetingelserna för nya småföretag.

4 a kap.

Programbaserat stöd

22 a §
Programbaserade bidrag

På de grunder och så som närmare stadgas genom förordning kan bidrag beviljas för ett projekt som hör samman med genomförande av ett program som baserar sig på en regional plan och vars huvudsakliga syfte är att främja de mål som nämns i 1 §. Förutom en näringsidkare eller ett företag enligt denna lag kan bidragstagaren vara någon annan sådan enskild eller offentlig sammanslutning som i huvudsak är verksam på området i fråga eller vars uppgifter anknyter härtill.

26 §
Statliga lån

Den årliga räntan på lån som beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond utgörs av räntor på marknadsvillkor. Låntagaren skall på lånet betala en ränta som är fem procentenheter lägre än nämnda ränta, dock minst en ränta vars belopp stadgas genom förordning. Denna ränta skall uppbäras högst till dess hela ränteförmånsstödet har använts. Därefter skall hos låntagaren uppbäras ränta på marknadsvillkor för lånet. Genom förordning stadgas om godtagbara räntor på marknadsvillkor, om hur ränteförmånen omvandlas till bidrag samt om bidragets maximibelopp.


28 §
Räntestödslån

Det räntestöd som staten betalar är fem procentenheter av den årliga ränta som uppbärs på lånet. Låntagaren skall dock för lånet betala en ränta som är åtminstone så stor som stadgas genom förordning. Beloppet av det sammanlagda räntestödet för hela lånetiden kan stiga till högst en genom förordning bestämd andel av hela beloppet för projektet eller för de åtgärder för vilka stöd erhållits. Räntestöd betalas inte för sådana merkostnader för kredit i utländsk valuta som beror på förändringar i valutakurserna. Räntestöd betalas däremot även under den tid en ansökan om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner är anhängig. Om vid företagssanering eller vid skuldsanering för privatpersoner har genomförts en räntesänkning som hänför sig till skuldens återstående lånetid, uträknas räntestödets belopp även efter att sanerings- eller betalningsprogrammet fastställts, på basis av villkoren i skuldebrevet utan att räntenedsättningens inverkan beaktas. Räntestödet betalas av de medel som i statsbudgeten har reserverats för ändamålet.


32 §
Styrningen av medlen

Jord- och skogsbruksministeriet sköter styrningen av de medel som inflyter till gårdsbrukets utvecklingsfond och av de av fondens medel som står till förfogande för långivning samt av räntestödslån och bidrag genom att meddela föreskrifter som behövs med hänsyn till en rättvis och enhetlig behandling av lån, bidrag och frivillig skuldsanering och som är noggrannare än vad som stadgas genom förordning och bestäms i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. Föreskrifter meddelas om styrningen av medlen med hänsyn till belopp och fördelning enligt region, bransch och målgrupp så att de syften som nämns i 1 § blir beaktade. I föreskrifterna skall beaktas medelsanvändningen enligt lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) samt finansieringen av de projekt som åtgärder enligt de regionala utvecklingsplanerna förutsätter. Vid behov meddelas också motsvarande föreskrifter om anlitande av frivillig skuldsanering till den del anlitandet av skuldsanering inverkar på de medel som inflyter till fonden.


49 §
Återkrav av bidrag

På grunder som närmare fastställs genom förordning återkrävs bidrag som har beviljats enligt denna lag helt eller delvis till staten, om


5) bidragstagaren har sålt egendom som bidraget gäller inom fem år från utbetalningen av den sista bidragsposten, eller om inte hela bidraget har betalts ut, från utbetalningen av den senast lyfta posten,

6) bidragstagaren inte har iakttagit andra villkor som uppställts i bidragsbeslutet, eller om

7) bidragstagaren inte har följt den plan som avses i 7 § 1 mom.

De bidrag som återkrävs till staten med stöd av 1 mom. får indrivas i utsökningsväg enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) utan hinder av eventuellt ändringssökande. Besvärsmyndigheten kan dock förordna att utsökningen skall avbrytas till dess ärendet har avgjorts genom laga kraft vunnet beslut.


50 §
Uppsägning av försäljningsprisfordringar och lån

På de grunder som närmare fastställs genom förordning kan det bestämmas att ett statligt lån enligt denna lag, statens försäljningsprisfordran och ett räntestöd helt eller delvis skall återbetalas i en eller flera poster och att utbetalningen av räntestöd skall upphöra, om gäldenären i samband med ansökan om lån eller vid köp av mark av staten har lämnat vilseledande uppgifter på någon väsentlig punkt eller annars förfarit svikligt, splittrat sin gårdsbruksenhet, överlåtit den helt eller delvis, underlåtit att följa den plan som avses i 7, 29 a eller 29 b § eller om lägenheten har blivit såld i utsökningsväg. På grunder som närmare fastställs genom förordning kan det bestämmas att en försäljningsprisfordran eller ett statligt lån genast skall återbetalas även i det fall att gäldenären inte har iakttagit övriga villkor som har uppställts i köpe- eller skuldebrevet. Landsbygdsnäringsdistriktet kan ge förhandsbesked om en åtgärd leder till att ett statligt lån eller en försäljningsprisfordran uppsägs eller räntestöd indras eller inte.

Statens försäljningsprisfordringar enligt denna lag får till den del de förfallit till betalning drivas in genom utsökning enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

Vad 49 § 4 mom. stadgar gäller också statens försäljningsprisfordringar enligt 1 mom. som skall återbetalas.

52 §
Användningen av utvecklingsfondens medel

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får, utöver vad som ovan stadgas om användningen av dem, användas för


4) bidrag som avses i 15, 19-21 och 22 a §§,


54 §
Närmare stadganden och föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter än stadgandena i lag och förordning om utarbetandet av behövliga likviditets- och lönsamhetskalkyler och andra kalkyler, planer enligt 7, 29 a och 29 b §§ samt avtal som avses i 29 a och 29 b §§. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer likaså köpe- och skuldebrevsformulären, ansöknings-, avtals- och beslutsformulären och andra formulär som behövs för verkställigheten av denna lag samt meddelar föreskrifter och anvisningar som gäller förfaringssätten samt föreskrifter om rådgivningsorganisationernas andel i skuldsaneringen.

59 a §
Ränta på vissa fordringar enligt tidigare lagstiftning

Uppbärs på lån som beviljats med stöd av lagen om gårdsbruksenheter och på statens försäljningsprisfordringar den 31 december 1994 en årlig ränta som överstiger fyra procent, skall räntan nedsättas till fyra procent räknat från den 1 januari 1995. Detta skall dock inte gälla bostadsräntestöds-, bostads- och bostadstilläggslån eller lån för förbättrande av boendemiljön.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag skall tillämpas på de ansökningar och anhängiga ärenden som inte avgjorts genom ett laga kraft vunnet beslut förrän denna lag träder i kraft, dock med beaktande av vad som stadgas nedan i 5 mom.

Då beviljandet av stöd enligt annan lag, förordning eller beslut graderas på basis av en indelning i räntezoner enligt landsbygdsnäringslagen eller beviljandet av stöd, bibehållandet av en förmån eller genomförandet av någon annan åtgärd är beroende av zonindelningen eller av om storleken på lägenheten uppfyller kravet enligt 13 § 1 mom. landsbygdsnäringslagen, skall 10 § och 13 § 1 mom., vilka upphävs, alltjämt tillämpas.

Markköpslån kan alltjämt beviljas enligt tidigare stadganden för slutförande av de pågående ägarväxlingarna stegvis för vilka har beviljats markköpslån enligt denna lag för något skede, dock inte efter att fem år förflutit från det att denna lag trätt i kraft.

På låneansökningar som anhängiggjorts efter att denna lag trätt i kraft skall 26 § 2 mom. och 28 § 2 mom. första meningen tillämpas.

Utan hinder av 52 § 1 mom. 4 punkten får ur gårdsbrukets utvecklingsfond alltjämt betalas de startbidrag som är obetalda då denna lag träder i kraft.

Om denna lag inte trätt i kraft senast den 31 mars 1995 skall 59 a § 4 mom. tillämpas först från och med den 1 maj 1995.

RP 164/94
JsUB 16/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.