1294/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av 8 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 4 mom. 10 punkten lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1992 (1332/92), som följer:

8 §

De grundpensioner som skall beaktas vid samordningen är följande på arbets- och tjänsteförhållanden samt företagarverksamhet grundade ålders- och invalidpensioner:


10) pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för lantbruksföretagare, grundbeloppet av pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90), grundbeloppet av avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94) samt grundbeloppet av avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) som skall jämställas med grundpensioner vid samordningen;Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 162/94
JsUB 13/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.