1253/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om ändring av 18 och 34 §§ förordningen om hälsovårdsläroanstalter

På föredragning av undervisningsministern

ändras 18 § 1 mom. samt 34 § 2 mom. 1 punkten och 7 mom. förordningen den 30 april 1987 om hälsovårdsläroanstalter (501/87),

av dessa lagrum 34 § 7 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 juli 1989 (690/89), som följer:

18 §

Av de riksomfattande grunderna för läroplanen skall framgå utbildningens mål, grunderna för hur examen bildas, studiernas indelning i obligatoriska, valfria och fritt valfria studier, målen för och omfattningen av de obligatoriska och valfria studierna samt grunderna för utvärderingen.


34 §

För övriga tjänster och befattningar krävs


1) av lektor (yrkesämnen) sjukvårdslärarexamen eller kandidatexamen i hälsovård samt minst två års praktisk erfarenhet av uppgifter som förutsätter hälsovårdsexamen på institutnivå,


För en lärartjänst eller lärarbefattning krävs dessutom minst 35 studieveckors pedagogiska studier inom lärarutbildning eller pedagogiska studier för ämneslärare, om inte lärarutbildning ingår i examen. Av den som innehar en lärartjänst eller lärarbefattning och som huvudsakligen arbetar som studiehandledare eller speciallärare krävs dessutom av undervisningsministeriet godkända studier.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Den som när denna förordning träder i kraft är behörig för en lärartjänst eller lärarbefattning vid en hälsovårdsläroanstalt är fortfarande behörig för nämnda tjänst eller befattning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.