1120/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 april 1990 om medicinsk behandling av djur (402/90) 5 § 1 mom. och 8 § samt

fogas till 2 § nya 2-4 mom., till lagen nya 4 a och 7 a §§ samt en ny mellanrubrik före 7 a §, som följer:

2 §

Har ett djur som används för livsmedelsproduktion behandlats med ett läkemedel eller något annat ämne som har förbjudits eller vars användning har begränsats med stöd av denna lag, kan jord- och skogsbruksministeriet förbjuda att djuret säljs eller överlåts på annat sätt, att djuret slaktas för att användas som livsmedel eller foder samt att produkter som fås från djuret används som livsmedel eller foder. Med djur som används för livsmedelsproduktion avses i denna lag ett djur vars kött eller andra produkter som fås från djuret används som livsmedel.

Jord- och skogsbruksministeriet kan bestämma att ett sådant djur som används för livsmedelsproduktion och som har fått medicinsk eller annan behandling i strid med denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser inte får importeras eller exporteras. Detsamma gäller även sådana produkter som är avsedda att användas som livsmedel eller foder och härrör från djur som har fått ovan nämnd medicinsk eller annan behandling.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om behandling och överlåtelse av animaliska produkter som innehåller restsubstanser av läkemedel och av avfall från sådana produkter samt om användningen av sådana produkter och sådant avfall som djurfoder.

Identifiering av djur
4 a §

För att användningen av läkemedelssubstanser och förekomsten av restsubstanser av läkemedel skall kunna övervakas måste djur som används för livsmedelsproduktion och som förflyttas från en lägenhet eller någon annan djurhållningsenhet vara identifierbara. Djur skall kunna identifieras så att den djurhållningsenhet från vilken djuret härrör vid behov kan utredas. Detsamma gäller vid transport och försäljning av djur som används för livsmedelsproduktion.

Den som äger eller innehar djur skall på begäran lämna länsstyrelsen eller en veterinär som länsstyrelsen förordnat upplysningar om det djur som används för livsmedelsproduktion och som har förflyttats till eller från lägenheten eller någon annan djurhållningsenhet. De som ansvarar för transport och försäljning av djur som används för livsmedelsproduktion skall likaså på begäran lämna länsstyrelsen eller en veterinär som länsstyrelsen förordnat upplysningar om de djur som de har transporterat och sålt.

5 §

Veterinären skall skriftligen eller på något annat tillförlitligt sätt lämna den som äger eller innehar djuret upplysningar om det läkemedel som han har använt eller ordinerat, om det djur som har behandlats eller är avsett att bli behandlat med läkemedlet är ett djur som används för livsmedelsproduktion. Veterinären är skyldig att på det sätt som jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmer föra bok över de läkemedel och andra för behandling av djur avsedda ämnen med vilka han har behandlat ett djur som används för livsmedelsproduktion eller vilka han har ordinerat.


Bokföring
7 a §

Den som äger eller innehar ett djur som används för livsmedelsproduktion skall föra bok över de läkemedel med vilka djuret har behandlats. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om bokföringen.

8 §

Jord- och skogsbruksministeriet skall leda tillsynen enligt denna lag. Länsstyrelsen övervakar att lagen iakttas inom dess område.

För att övervaka användningen av läkemedel och andra ämnen som är avsedda för behandling av djur har länsveterinären och de veterinärer som länsstyrelsen förordnat rätt att göra sådana inspektioner som tillsynen förutsätter och ta sådana prover som tillsynen kräver, utan att dessa ersätts. Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning kan även ge anstalten för veterinärmedicin och livsmedel i uppdrag att sköta sådana provtagningsuppgifter som hänför sig till tillsynen över användningen av läkemedel enligt denna lag. Om de arvoden och ersättningar som för ett sådant uppdrag skall betalas till en veterinär som länsstyrelsen har förordnat stadgas särskilt.

De myndigheter och veterinärer som avses i 1 och 2 mom. har rätt att för inspektioner och provtagning enligt denna lag få tillträde till de utrymmen där djur hålls. Den som äger eller innehar djuren är skyldig att biträda veterinären vid provtagningen och lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 199/94
JsUB 23/94
Bilaga I till EES-avtalet: rådets direktiv 81/602/EEG, rådets direktiv 85/358/EEG, rådets direktiv 88/146/EEG, rådets direktiv 88/299/EEG, rådets direktiv 90/667/EEG, rådets beslut 90/218/EEG, rådets beslut 91/61/EEG, rådets beslut 92/98/EEG, kommissionens beslut 89/153/EEG.
Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 81/851/EEG, rådets direktiv 90/676/EEG.

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.