1068/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89) en ny 50 § i stället för den 50 § som upphävts genom lag av den 3 augusti 1992 (748/92), som följer:

10 kap.

Ordnande av undervisning och forskning

50 §

Till en kommun eller samkommun som upprätthåller ett sjukvårdsdistrikt betalas enligt kalkylerade grunder av statsmedel ersättning för kostnader som föranleds av utbildning enligt 4 § förordningen om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården (1435/93). Sjukvårdsdistriktets samkommun anmäler halvårsvis till länsstyrelsen vilka läkare som har utbildats vid sjukhuset samt antalet utbildningsmånader. På basis av anmälan betalar länsstyrelsen ersättning till den kommun eller samkommun som upprätthåller sjukvårdsdistriktet. Grunderna för beräkningen av ersättningen fastställs årligen av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 204/94
ShUB 29/94

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.