1067/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) en ny 40 § i stället för den 40 § som upphävts genom lag av den 30 mars 1979 (376/79), som följer:

5 kap.

Särskilda stadganden

40 §

Till en kommun eller samkommun som upprätthåller en hälsovårdscentral betalas enligt kalkylerade grunder av statsmedel ersättning för kostnader som föranleds av utbildning enligt 4 § förordningen om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården (1435/93). Den kommun eller samkommun som håller en hälsovårdscentral anmäler halvårsvis till länsstyrelsen vilka läkare som har utbildats vid hälsovårdscentralen samt antalet utbildningsmånader. På basis av anmälan betalar länsstyrelsen ersättning till den kommun eller samkommun som upprätthåller hälsovårdscentralen. Grunderna för beräkningen av ersättningen fastställs årligen av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 204/94
ShUB 29/94

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.