986/1994

Given i Helsingfors den 21 november 1994

Lag om ändring av 25 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 25 §,

sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 11 januari 1985 (32/85), som följer:

25 §

Vård som givits utomlands ersätts om den försäkrade vid en utlandsvistelse har insjuknat eller på grund av havandeskap eller barnsbörd blivit i behov av vård och den försäkrade inte har rätt till vård i det land där vården har givits. Likaså ersätts vård som den försäkrade blivit i behov av i närheten av riksgränsen och fått inom grannstatens område.

Vård som avses i 1 mom. ersätts högst till det belopp som skulle ha ersatts om vården givits i Finland. Kostnaderna för en utlandsresa ersätts inte i andra fall än sådana som avses i andra meningen i 1 mom.

Vid fastställandet av en förmån enligt denna lag kan en förmån som betalas från utlandet och motsvarar samma förmån eller någon annan förmån som skall beaktas enligt denna lag tas i betraktande. Förmånen kan även jämställas med lön som motsvarar en förmån som erhållits av en utländsk arbetsgivare eller en internationell organisation.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas på en förmån som betalas för tiden efter att den har trätt i kraft och på kostnader som uppkommer sedan lagen trätt i kraft.

RP 206/94
ShUB 27/94

Helsingfors den 21 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.