941/1994

Given i Helsingfors den 28 oktober 1994

Lag om ändring av 38 och 39 §§ föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 38 § och 39 § 1 mom. föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/89) som följer:

38 §
Revision

Om revision av en förening gäller vad som stadgas i denna lag och i revisionslagen (936/94).

En förening skall ha minst en revisor och en revisorssuppleant.

39 §
Skadeståndsskyldighet

Styrelsemedlemmarna och föreningens funktionärer är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat föreningen. Detsamma gäller skada som har vållats en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller föreningens stadgar. Angående skadeståndsskyldighet för den som har ställning som arbetstagare gäller vad som stadgas särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

RP 295/93
EkUB 27/94
Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (84/253/EEG, 78/660/EEG, 83/349/EEG)

Helsingfors den 28 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.