612/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 53 och 54 §§ lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 53 § 1 och 2 mom. samt 54 § 1 och 2 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40), sådana de lyder i lag av den 29 april 1994 (318/94), som följer:

53 §

Skattestyrelsen kan på ansökan och på de villkor som den bestämmer bevilja partiell eller fullständig befrielse från arvs- och gåvoskatt, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta med anledning av uppskov. Befrielse kan beviljas,

1) om den skattskyldiges skattebetalningsförmåga med beaktande av den inkomst och den förmögenhet som står till hans och hans familjs förfogande av särskilda skäl, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, väsentligen har nedgått,

2) om indrivning av skatten uppenbart skulle äventyra den fortsatta verksamheten inom jord- eller skogsbruket eller något annat företag eller bevarandet av arbetsplatser, eller

3) om det av någon annan särskild orsak vore uppenbart oskäligt att driva in skatten.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom.


54 §

Har värdet av en andel i ett bo eller av en gåva efter att skattskyldigheten började väsentligt minskat, kan skattestyrelsen av särskilda skäl och på de villkor som den bestämmer, på ansökan besluta att en sådan andel av den betalda skatten som kan anses vara skälig skall återbetalas till den skattskyldige eller att det obetalda skattebeloppet skall minskas i motsvarande mån.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94
StaUB 24/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.