463/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Förordning om ändring av förordningen om tekniska läroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs 21 § förordningen den 30 april 1987 om tekniska läroanstalter (500/87), sådan den lyder i förordning av den 15 juni 1990 (576/90) och delvis ändrad genom förordning av den 23 december 1992 (1529/92),

ändras 33 § 1 mom., samt

fogas till 11 kap. en ny 45 b § som följer:

33 §

Särskilt behörighetsvillkor för en tjänst eller befattning som rektor och biträdande rektor är behörighet som överlärare eller lektor vid en teknisk läroanstalt. Dessutom krävs av rektor och biträdande rektor att han minst tre år har tjänstgjort som lärare i huvudsyssla vid en teknisk läroanstalt. Av rektor krävs ytterligare att han har avlagt examen i yrkesutbildningsförvaltning.


45 b §

Vid en teknisk läroanstalt där utbildning som hänför sig till en annan form av läroanstalt anordnas och vid en sammanslagen läroanstalt gäller i fråga om arbetstid och undervisning, om studerande samt om tjänster och befattningar samt personal i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om läroanstaltsformen i fråga.

För rektorstjänst vid en sammanslagen läroanstalt är behörig den som har rektorsbehörighet för någondera av de sammanslagna läroanstalterna.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.