424/1994

Given i Helsingfors den 3 juni 1994

Lag om ändring av lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80) 5 § 2 och 4 mom., i 12 § 1 mom. det inledande stycket samt 14 punkten, 12 a § 1 mom. och 15 § 1 mom., av dessa lagrum det inledande stycket samt 14 punkten i 12 § 1 mom. samt 12 a § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 21 augusti 1992 (809/92), samt

fogas till 12 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 21 augusti 1992, en ny 15 punkt, till 12 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., till 13 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., till lagen en ny 13 a § och till 15 § ett nytt 3 mom. som följer:

5 §

De uppgifter som ansluter sig till verkställigheten av denna lag handhas av länsstyrelsen och underställd denna närmast av länsveterinären inom länets område, av kommunal- och stadsveterinären inom hans tjänsteområde och av besiktningsveterinär vid slakteri. Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning kan också ålägga någon annan myndighet som lyder under jord- och skogsbruksministeriet och som förordnas av veterinär- och livsmedelsavdelningen uppgifter som ansluter sig till verkställandet av denna lag.


Ovan i denna paragraf avsedda veterinärer och andra myndigheter som förordnats av veterinär- och livsmedelsavdelningen är skyldiga att i uppgifter som ansluter sig till verkställigheten av denna lag följa anvisningar och föreskrifter som utfärdas av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning.

12 §

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning kan i syfte att förebygga djursjukdomar, förhindra deras spridning samt utreda sjukdomsläget


14) meddela föreskrifter om godkännande, registrering samt ordnande av övervakning av sådana djurhållningsenheter och anläggningar som nämns i 13 punkten; samt

15) meddela föreskrifter om hur program för hälsokontroll av djur skall arrangeras och genomföras.


12 a §

För verkställigheten av denna lag och tillsynen över att lagen följs har en veterinär som anges i 5 § rätt att få tillträde till de anläggningar som avses i denna lag och till de utrymmen där djur hålls samt att ta behövliga prov.


Vad 1 mom. stadgar om finska myndigheters rätt att få tillträde till anläggningar och utrymmen som skall inspekteras gäller även myndigheter som nämns i internationella avtal som är bindande för Finland.

13 §

Genom förordning kan dessutom stadgas att jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning kan meddela föreskrifter om de omständigheter som avses i 1 mom.

13 a §

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning eller länsstyrelsen kan på importörens bekostnad bestämma att sådana åtgärder skall vidtas som importören enligt lag eller förordning skall vidta i fråga om produkter som underkänts vid importinspektion och som importören försummat att vidta. Beslut om tvångsutförande skall utan hinder av att ändring sökts iakttas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Beträffande tvångsutförande iakttas i övrigt viteslagen (1113/90) i tillämpliga delar.

15 §

Av statens medel betalas, enligt vad som närmare stadgas genom förordning, resekostnader och arvoden för veterinärer eller andra, som på förordnande av en myndighet fullgjort uppgifter som faller inom området för verkställigheten av denna lag, samt övriga kostnader som användningen av egna redskap och förnödenheter föranleder.


Utan hinder av 1 mom. skall ägaren eller innehavaren av ett djur eller en vara dock till den som utför en inspektion eller vidtar en åtgärd betala ersättning för en inspektion eller en åtgärd som föranleds av import, export eller transport av djur eller vara eller av ett frivilligt program för hälsokontroll av djur. Dessutom skall ägaren eller innehavaren av ett djur i fråga om obligatoriska program för hälsokontroll av djur betala ovan avsedd ersättning till den som utför en inspektion eller vidtar en åtgärd när detta förutsätts i ett internationellt avtal som är bindande för Finland. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer närmare storleken på den ersättning som skall betalas och följer härvid i tillämpliga delar vad som i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets veterinärtaxa bestäms om den ersättning som skall utgå för motsvarande inspektioner och åtgärder, om inte något annat förutsätts i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 51/94
JsUB 7/94

Helsingfors den 3 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.