399/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Lag om ändring av kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut

fogas till 6 kap. kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/93) en ny 6 a § som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

6 a §
Permittering

Om det arbete som hör till en tjänst har minskat väsentligt eller om vägande ekonomiska omständigheter förutsätter det och myndigheten inte skäligen kan ordna annat arbete för tjänsteinnehavaren, har myndigheten rätt att permittera tjänsteinnehavaren så att tjänsteutövningen och löneutbetalningen avbryts för viss tid, högst för tre veckor under ett kalenderår, medan tjänsteförhållandet i övrigt består.

En tjänsteinnehavare i en församling permitteras av kyrkorådet eller församlingsrådet och en tjänsteinnehavare i en kyrklig samfällighet av det gemensamma kyrkorådet. Den som innehar prästtjänst i en församling eller en kyrklig samfällighet permitteras dock av domkapitlet på framställning av ovan nämnda myndighet. En tjänsteinnehavare med specialuppgifter inom kyrkan permitteras av kyrkostyrelsen. I fråga om stiftets tjänsteinnehavare skall domkapitlet ges tillfälle att ge utlåtande i ärendet. Utan hinder av vad som stadgas i någon annan lag skall ett beslut om permittering iakttas även om beslutet har överklagats genom besvär.

Om tjänsteinnehavarens rätt till utkomstskydd för arbetslösa under permitteringstiden gäller vad som stadgas särskilt.

Kyrkostyrelsen meddelar närmare föreskrifter om permittering.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994 och gäller fyra år efter ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 19/94
FvUB 2/94

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.