359/1994

Given i Helsingfors den 16 maj 1994

Lag om ändring av 2 § militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83), sådant det lyder i lag av den 24 augusti 1990 (773/90), som följer:

2 §

Som militärt rättegångsärende handläggs även åtal mot en krigsman för en gärning för vilken straff stadgas i 21 kap. 1-3 eller 5-13 §§, 25 kap. 12 eller 13 §, 28, 31-33 eller 35 kap., 36 kap. 1-3 §§, 37 kap. 8-10 §§, 38 kap. 8 eller 9 a § eller 40 kap. 1-3, 5 eller 6 § strafflagen, under förutsättning att gärningen har riktat sig mot försvarsmakten eller mot någon annan krigsman eller att 39 § värnpliktslagen stadgar straff för gärningen.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

RP 302/93
FöUB 1/94

Helsingfors den 16 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.