318/1994

Given i Helsingfors den 29 april 1994

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40) 19 § 1 punkten,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 mars 1979 (318/79), samt

ändras 16 och 21 a §§ samt 4-7 kap., 7 kap., med undantag för 73 §, som blir 7 kap. 61 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 21 a § i nämnda lag av den 16 mars 1979 och 4-7 kap. jämte senare ändringar, som följer:

16 §

Vid verkställandet av arvsbeskattning skall till boets tillgångar läggas

1) gåvor som enligt ärvdabalken skall beaktas vid arvskiftet, och

2) andra gåvor som arvingar eller testamentstagare har erhållit av arvlåtaren under de två senaste åren före hans död och som inte med stöd av 19 § 2 eller 3 punkten är befriade från gåvoskatt.

Från arvsskatten avdras i de fall som avses i 1 mom. den gåvoskatt, som har betalts tidigare, samt vid ansökan om lagfart på fastighet erlagd stämpelskatt, om denna inte tidigare har avdragits från gåvoskatten.

21 a §

Förhandsbesked om gåvobeskattning meddelas av skattebyrån i det skattedistrikt där den som överlåter förmögenheten är bosatt.

Förhandsbesked kan sökas av både överlåtaren och förvärvaren. Förhandsbesked meddelas om huruvida gåvoskatt skall erläggas för överlåtelsen samt om grunderna för den skatt som skall erläggas och om skattens belopp. Ansökan om förhandsbesked skall handläggas i brådskande ordning.

Ett förhandsbesked som har vunnit laga kraft skall, om sökanden det yrkar, iakttas med bindande verkan om överlåtelsen sker inom sex månader efter det förhandsbeskedet har vunnit laga kraft.

4 kap.

Beskattning och ändringssökande

22 §

Arvsbeskattningen verkställs av skattebyrån i det skattedistrikt där arvlåtaren vid sitt frånfälle var stadigvarande bosatt.

Om egendom övergår till två eller flera personer så att den, sedan den enas rätt till den upphört, övergår till en annan, verkställer dock skattebyrån i det skattedistrikt där den förra mottagaren är eller vid sitt frånfälle var bosatt beskattningen av den senare mottagaren.

23 §

Gåvobeskattningen verkställs av skattebyrån i det skattedistrikt där gåvogivaren var bosatt vid skattskyldighetens inträde.

24 §

Om 22 eller 23 § inte kan tillämpas, verkställs arvs- eller gåvobeskattningen av skattebyrån i det skattedistrikt där den skattepliktiga förmögenheten till största delen fanns vid skattskyldighetens inträde eller, om förmögenheten inte fanns i Finland, av skattebyrån i det skattedistrikt där den skattskyldige är bosatt vid tiden för fastställandet av skatten.

25 §

Arvsbeskattningen verkställs på grundvalen av det bouppteckningsinstrument som upprättats över arvlåtarens kvarlåtenskap och, om arvskiftet redan har ägt rum, dessutom på grundvalen av skiftesinstrumentet.

I de fall som nämns i 22 § 2 mom. skall vid verkställandet av beskattningen också beaktas bouppteckningsinstrument över kvarlåtenskapen efter egendomens föregående innehavare eller efter innehavaren av den rätt som belastar andelen.

Skattebyrån kan på ansökan som delägare i dödsbo gjort före verkställandet av beskattningen, uppskjuta verkställandet av arvsbeskattningen för viss tid, dock för högst ett år från utgången av den tid som stadgas för inlämnande av bouppteckningsinstrumentet till skattebyrån, om vägande skäl anförs till stöd för ansökan. Såsom ett sådant skäl skall bland annat anses verkställandet av arvskifte i ett bo, där verksamheten vid en gårdsbruksenhet eller ett annat företag som ingår i boet fortsätter för dödsboets eller dess delägares räkning, då det inte är fråga om en i förhållande till dödsboets sammanlagda tillgångar ringa förmögenhetsdel.

26 §

För verkställandet av arvsbeskattningen är den som med stöd av 20 kap. ärvdabalken skall uppge boet skyldig att utan uppmaning inlämna ett bouppteckningsinstrument. I de fall som avses i 22 § 2 mom. skall också inlämnas bouppteckningsinstrument över kvarlåtenskapen efter egendomens föregående innehavare eller efter innehavaren av den rätt som belastar andelen.

För verkställandet av arvsbeskattningen skall den skattskyldige dock avge en skattedeklaration om arvlåtaren vid sitt frånfälle inte var bosatt i Finland eller om skyldigheten att erlägga arvsskatt i andra fall än de som avses i 22 § 2 mom. inträder senare än vad som stadgas i 5 §. Om den skattskyldige inte är bosatt i Finland, är den som omhänderhar dödsboet skyldig att avge skattedeklaration.

27 §

För verkställandet av gåvobeskattningen skall den som fått en gåva utan uppmaning avge gåvoskattedeklaration.

Skall med stöd av 19 § skatt inte betalas för gåva, behöver ingen skattedeklaration avges, om den inte krävs särskilt.

28 §

I bouppteckningsinstrumentet skall nämnas vem som förestår boet och sålunda tar emot meddelanden och förfrågningar som gäller arvsbeskattningen.

I bouppteckningsinstrumentet skall också nämnas om en arvinge eller testamentstagare givits sådan egendom som enligt 16 § skall beaktas vid fastställandet av arvsskatten, liksom även egendomens beskaffenhet och värde.

Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om vilka handlingar som skall inges för verkställandet av beskattningen. Skattestyrelsen kan också bestämma att de uppgifter som skall lämnas för arvs- eller gåvobeskattningen skall lämnas på en blankett som skattestyrelsen har fastställt.

29 §

Bouppteckningsinstrumentet skall tillställas skattebyrån inom en månad efter bouppteckningen.

Om skattebyrån upptäcker att förrättandet av bouppteckning har försummats, kan skattebyrån meddela därom till tingsrätten.

30 §

Skattedeklarationen skall tillställas skattebyrån inom tre månader efter det skattskyldigheten inträtt.

31 §

Skattebyrån verkställer arvs- och gåvobeskattningen. Skattebyrån rättar också fel som avses i 40 eller 41 § och som den observerat.

Beskattningen anses ha blivit verkställd den dag då skattebyrån har behandlat ärendet. Dagen för verkställandet av beskattningen skall framgå av beskattningshandlingarna.

Vid verkställandet av beskattningen kan också de uppgifter och handlingar beaktas som skattebyrån har till sitt förfogande för verkställande av annan beskattning än sådan som avses i denna lag.

Värdet av den beskattningsbara arvsandelen eller gåvan fastställs i hela tusen mark så att överskjutande mark inte beaktas och skatten jämte eventuella skatteförhöjningar påförs i hela mark så att överskjutande pennibelopp inte påförs.

32 §

En delägare i ett dödsbo, den som erhållit legat och den efterlevande maken, också när denne inte är delägare i dödsboet, samt dessas lagliga företrädare, bouppteckningsmännen och den som har uppgivit boet eller förestår detta, liksom även gåvogivare och gåvotagare är skyldiga att på uppmaning av skattebyrån, länsskatteverket, behörig tjänsteman vid skattestyrelsen eller statsombudet meddela alla uppgifter och utredningar som berör boet eller gåvan samt att förete alla handlingar som gäller boet eller gåvan för granskning.

33 §

Beskattningen skall verkställas omsorgsfullt och med beaktande av såväl statens som den skattskyldiges fördel.

34 §

Om bouppteckningsinstrument inte har inlämnats eller skattedeklaration inte har avgivits eller om instrumentet eller deklarationen inte ens efter rättelse kan läggas till grund för beskattningen, skall beskattningen verkställas enligt uppskattning (beskattning enligt uppskattning).

På den grund att bouppteckningsinstrument inte har inlämnats eller skattedeklaration inte har avgivits kan beskattning verkställas enligt uppskattning inom 10 år efter att arvs- eller gåvoskatteskyldigheten inträtt.

35 §

Om beskattning enligt uppskattning eller någon annan väsentlig avvikelse från bouppteckningsinstrument eller skattedeklaration övervägs vid verkställandet av arvs- eller gåvobeskattning, skall den som enligt 26 eller 27 § är anmälningsskyldig eller förestår boet, i mån av möjlighet, beredas tillfälle att bli hörd i saken innan beskattningen verkställs.

36 §

Skatten skall höjas (skatteförhöjning)

1) om en skattskyldig på vilken det ankommer att inlämna bouppteckningsinstrument, skattedeklaration eller någon annan stadgad uppgift eller handling utan godtagbar orsak har underlåtit att i rätt tid inlämna bouppteckningsinstrumentet, skattedeklarationen eller uppgiften eller handlingen eller inlämnat dessa behäftade med väsentliga brister, med högst 20 procent, och om han även efter att bevisligen ha erhållit stadgad uppmaning utan godtagbart hinder helt eller delvis underlåtit att fullgöra sin skyldighet, ytterligare med högst 20 procent, samt

2) om den skattskyldige medvetet eller av grov vårdslöshet inlämnat ett bouppteckningsinstrument eller en skattedeklaration eller någon annan stadgad uppgift eller handling med väsentligen oriktigt sakinnehåll, till högst det dubbla beloppet.

Skatteförhöjning kan påföras även en sådan skattskyldig som inte enligt 26 § varit uppgiftsskyldig, men som uppenbart måste anses ha ägt kännedom om bouppteckningsinstrumentets, skattedeklarationens eller någon annan uppgifts oriktighet.

Har en oriktighet som avses i 1 mom. gällt endast en viss del av ett arv, ett testamente eller en gåva, skall skatteförhöjning påföras endast den skatteökning som föranleds av denna del.

37 §

När skattebyrån har verkställt beskattningen skall till den som har debiterats arvs- eller gåvoskatt sändas debetsedel och ges en utredning om grunderna för beskattningen samt anvisningar om hur ändring kan sökas i beskattningen.

Om den skattskyldiges adress eller vistelseort inte är känd sänds de handlingar beträffande honom som nämns i 1 mom. till den som förestår boet enligt 28 § 1 mom.

38 §

Om det yppar sig nya tillgångar eller skulder i dödsboet efter att arvsbeskattningen har verkställts, skall en handling innefattande tillägg eller rättelse enligt 20 kap. 10 § ärvdabalken tillställas skattebyrån inom en månad efter att den har uppgjorts.

När arvsbeskattningen verkställs med stöd av skattedeklaration skall en skattedeklaration om de nya tillgångarna och skulderna tillställas skattebyrån inom tre månader efter att de har yppat sig i boet.

Om grunderna för arvs- eller gåvobeskattningen i övrigt har förändrats efter verkställandet av beskattningen, är en skattskyldig vars arvs- eller gåvoskatt stiger skyldig att inom sex månader efter att han har fått uppgift om sagda orsak underrätta skattebyrån om saken, om inte någon annan delägare eller gåvotagare redan har gjort en sådan anmälan.

39 §

I de fall som avses i 38 § kan beskattningen verkställas på nytt inom 10 år efter att arvs- eller gåvoskattskyldigheten har inträtt och i övrigt med iakttagande i tillämpliga delar av 40 och 41 §§.

Om någon som har erhållit egendom under återgångsvillkor vid villkorets uppfyllelse måste lämna ifrån sig egendomen inom fem år efter det han erhållit den, skall den skatt som betalts tidigare återbetalas så som stadgas i 41 §. Den skattskyldige skall tillställa skattebyrån ett meddelande om detta inom sex månader efter överlämnandet av egendomen.

40 §

Har en skattskyldig utan egen förskyllan på grund av ett räknefel eller ett därmed jämförbart misstag eller på grund av att saken inte prövats till någon del, helt eller delvis undgått stadgad skatt, skall beskattningen rättas, om ärendet inte har avgjorts genom beslut på besvär (skatterättelse till den skattskyldiges nackdel).

Om den skattskyldige inte har påförts skatt därför att den skattskyldige eller någon annan anmälningsskyldig har lämnat ett bristfälligt, vilseledande eller oriktigt bouppteckningsinstrument eller en bristfällig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration eller annan uppgift eller handling skall skatten när skatterättelsen görs dessutom höjas så som stadgas i 36 §.

Skatterättelse till den skattskyldiges nackdel kan göras inom två år efter det år under vilket arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes. I de fall som avses i 2 mom. kan rättelse dock göras inom fem år efter det år under vilket beskattningen verkställdes.

Innan rättelse görs skall den skattskyldige om möjligt beredas tillfälle att bli hörd i saken.

41 §

Har en skattskyldig på grund av ett fel påförts för mycket skatt, skall beskattningen rättas, om ärendet inte avgjorts genom beslut på besvär (skatterättelse till den skattskyldiges fördel).

Skatterättelse till den skattskyldiges fördel kan göras inom fem år från det år under vilket arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes.

42 §

Skatterättelsenämnden avgör de rättelseyrkanden beträffande beskattningen som avses i 43 §.

Skattebyrån kan dock avgöra en skattskyldigs rättelseyrkande som avses i 43 § när det framställda yrkandet godkänns.

43 §

Den skattskyldige eller statsombudet får söka ändring hos skatterättelsenämnden genom ett skriftligt rättelseyrkande, om saken inte avgjorts genom beslut på besvär. Ändring får dock inte sökas i ett beslut som avses i 25 § 3 mom.

Rättelseyrkandet skall framställas till den skatterättelsenämnd inom vars område den beskattning verkställts som rättelseyrkandet gäller. Rättelseyrkandet skall tillställas skattebyrån inom utsatt tid.

Den skattskyldige skall framställa rättelseyrkande inom fem år från ingången av det år som följer på det år under vilket arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes. Statsombudet skall framställa rättelseyrkande inom sex månader från den dag då beskattningen verkställdes.

Över skattebyråns beslut, som gäller skatterättelse och beskattning som en besvärsinstans har återförvisat för nytt verkställande, får rättelseyrkande dock utan hinder av den tid som stadgas ovan framställas inom 60 dagar från den dag då den som är berättigad att söka ändring fick del av beslutet. I fråga om statsombudet räknas tidsfristen från det beslutet fattades.

44 §

Med avvikelse från 43 § söks ändring i ett förhandsbesked enligt 21 a § genom besvär hos länsrätten i det län inom vars domkrets förhandsbeskedet har meddelats. Besvärsskriften skall tillställas skattebyrån inom besvärstiden.

Besvären skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av förhandsbeskedet. Statsombudets tidsfrist räknas från det beslutet fattades. Besvär som gäller förhandsbesked skall behandlas i brådskande ordning i länsrätten.

45 §

Den skattskyldige eller statsombudet får söka ändring i ett beslut som meddelats på grund av rättelseyrkande genom besvär hos länsrätten i det län inom vars domkrets beslutet har fattats. Besvärsskriften skall tillställas skattebyrån inom besvärstiden.

Besvärstiden för den skattskyldige är fem år från ingången av det år som följer på det år under vilket arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes. Besvärstiden för statsombudet är sex månader från den dag då beskattningen verkställdes. Utan hinder av den ovan angivna tiden får besvär över beslut på rättelseyrkande dock anföras inom 60 dagar från den dag då den som är berättigad att söka ändring fick del av beslutet. Besvärstiden för statsombudet räknas från det beslutet fattades.

46 §

Skattebyrån skall i händelse av besvär av statsombudet bereda den skattskyldige samt i händelse av besvär av den skattskyldige statsombudet tillfälle att avge bemötande och vid behov genmäle. Besvärsskriften jämte bemötandena och genmälena samt de handlingar som ligger till grund för beskattningen skall utan dröjsmål tillställas länsrätten. Handlingarna skall åtföljas av en avskrift av skatterättelsenämndens beslut med anledning av rättelseyrkandet samt skattedirektörens utlåtande över besvären.

47 §

Besvär som en skattskyldig eller statsombudet anför hos länsrätten och som borde ha riktats till skatterättelsenämnden som rättelseyrkande, behandlas som ett rättelseyrkande. Beslut fattas då inte om att lämna besvären utan prövning.

48 §

Ändring i länsrättens utslag får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär inom 60 dagar från delfåendet. På statens vägnar utövas besvärsrätt av prövningsombudet, som nämns i beskattningslagen. I länsrättens utslag angående förhandsbesked får ändring dock inte sökas genom besvär.

Besvärsskriften jämte länsrättens utslag samt en utredning om när ändringssökanden fått del av länsrättens utslag skall inom den tid som nämns i 1 mom. tillställas högsta förvaltningsdomstolen.

En besvärsskrift som avses i 2 mom. kan även tillställas länsrätten, som utan dröjsmål skall sända den och de handlingar som tillkommit i saken till högsta förvaltningsdomstolen.

49 §

Har i ett ärende som gäller beskattning av arv eller gåva, över vilket rättelseyrkande har framställts till skatterättelsenämnden eller i vilket ändring har sökts hos länsrätten, saken till någon del inte varit föremål för prövning eller har vid beskattningen tillämpats oriktiga grunder eller har beskattningen annars i väsentligt avseende blivit oriktigt verkställd, kan ärendet i sin helhet återförvisas till skattebyrån eller skatterättelsenämnden för verkställande av ny beskattning eller fattande av nytt beslut.

50 §

Har beskattningen ändrats på ett sätt som inverkar på en annan skattskyldigs beskattning, skall skattebyrån genom skatterättelse rätta beskattningen även för denne skattskyldige på ett sätt som motsvarar ändringen (följdändring), om rättelsen inte av särskilda skäl är oskälig. En följdändring kan göras även om villkoren för skatterättelse inte uppfylls.

Innan rättelse görs skall den skattskyldige om möjligt och om det inte är uppenbart onödigt beredas möjlighet att bli hörd i ärendet.

51 §

Har en myndighet genom ett beslut på ett rättelseyrkande eller besvär förklarat någon vara skattskyldig eller ändrat ett beslut som gäller beskattningen, skall den myndighet som gjort ändringen fastställa grunden för ändringen. Avskrift av högsta förvaltningsdomstolens eller länsrättens ovan avsedda utslag skall sändas till länsrätten och skattebyrån. Skattebyrån rättar beskattningen på grundval av det beslut som avses ovan med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas om skatterättelse.

Har skatt på grundval av beslutet avlyfts eller sänkts, skall vad som betalts för mycket återbetalas till den skattskyldige, jämte stadgad ränta från betalningsdagen till återbetalningsdagen.

Har någon förklarats vara skattskyldig eller har skatten höjts på grundval av beslutet, skall den skattskyldige tillställas en debetsedel och den obetalda skatten jämte den ränta som med stöd av 2 mom. möjligen betalts på den uppbäras.

5 kap.

Skatteuppbörd, förlängd betalningstid och skattelättnad

52 §

Skatten uppbärs, om inte något annat stadgas i fråga om generationsväxlingssituationer, i en eller, om finansministeriet så förordnar, flera poster inom den tid ministeriet bestämmer.

Skatten skall erläggas även om beskattningen inte vunnit laga kraft.

53 §

Finansministeriet kan på de villkor som det bestämmer och på ansökan bevilja partiell eller fullständig befrielse från arvs- eller gåvoskatt, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta med anledning av uppskov. Befrielse kan beviljas,

1) om den skattskyldiges skattebetalningsförmåga med beaktande av den inkomst och den förmögenhet som står till hans och hans familjs förfogande av särskilda skäl, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, väsentligen har nedgått,

2) om indrivningen av skatten uppenbart skulle äventyra den fortsatta verksamheten inom jord- eller skogsbruket eller något annat företag eller bevarandet av arbetsplatser, eller

3) om det av någon annan särskild orsak vore uppenbart oskäligt att driva in skatten.

En ansökan som avses i 1 mom. avgörs av skattestyrelsen i stället för finansministeriet, om det belopp som befrielsen gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

Är betalningen av arvs- eller gåvoskatt på utsatt tid förenad med svårighet för den skattskyldige, kan skatteuppbördsmyndigheten på ansökan bevilja uppskov med erläggandet av skatten. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl överta avgörandet av ett uppskovsärende. Skatteuppbördsmyndigheten och skattestyrelsen beviljar uppskov på villkor som bestäms av finansministeriet. Finansministeriet kan likaså överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer härvid uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

54 §

Har värdet av en andel i ett bo eller av en gåva efter att skattskyldigheten började väsentligt minskat, kan finansministeriet av särskilda skäl och på de villkor som det bestämmer, på ansökan besluta att en sådan andel av den betalda skatten som kan anses vara skälig skall återbetalas till den skattskyldige eller att det obetalda skattebeloppet skall minskas i motsvarande mån.

En ansökan som avses i 1 mom. avgörs av skattestyrelsen i stället för finansministeriet, om det belopp som befrielsen gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

55 §

På ansökan som en skattskyldig gjort hos skattebyrån före verkställandet av beskattningen lämnas en del av arvs- eller gåvoskatten odebiterad, om

1) i det skattepliktiga arvet eller den skattepliktiga gåvan ingår en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav,

2) den skattskyldige med de medel som han erhållit i arv eller som gåva fortsätter att bedriva jordbruk eller jord- och skogsbruk eller annan företagsverksamhet på en gårdsbruksenhet, som erhållits i arv eller som gåva, eller i ett sålunda erhållet företag, och

3) den för en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav, som avses i 1 punkten, påförda arvs- eller gåvoskattens proportionella andel av hela skatten överstiger 5 000 mark.

För beräknande av den del av skatten som skall lämnas odebiterad avdras från skatt som påförts enligt denna lag den skatt som för arvsandelen eller gåvan borde påföras, om gårdsbruksenhetens jordbruksjord, skog, byggnader, konstruktioner, maskiner, redskap och anordningar ävensom till ett annat företag än en gårdsbruksenhet hörande tillgångar skulle värderas enligt de grunder som iakttagits vid den förmögenhetsbeskattning som verkställdes under året före skattskyldighetens inträde. Den sålunda erhållna skillnaden eller, om den är större än den del av den i 1 mom. 3 punkten avsedda arvs- eller gåvoskatten som överstiger 5 000 mark, det sistnämnda beloppet, debiteras inte.

Överlåter en skattskyldig, innan fem år förflutit från den dag då arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes, huvuddelen av en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav, som avses i 1 mom., påförs den skattskyldige den skatt som med stöd av denna paragraf lämnats odebiterad, förhöjd med 20 procent.

56 §

Om den för en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav påförda arvs- eller gåvoskattens proportionella andel av hela skatten är 10 000 mark eller mera och om de förutsättningar som nämns i 55 § 1 mom. 1 och 2 punkten föreligger, förlängs betalningstiden för denna del av skatten på ansökan som den skattskyldige före beskattningens verkställande gjort hos skattebyrån.

Skatt för vilken förlängd betalningstid beviljats enligt 1 mom. uppbärs i lika stora årliga poster om minst 5 000 mark under högst fem år enligt vad finansministeriet närmare förordnar. För den förlängda betalningstiden uppbärs inte ränta.

Överlåter den skattskyldige den huvudsakliga delen av en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav, som avses ovan, bestämmer skattebyrån att alla härvid ännu obetalda betalningsposter skall uppbäras i samband med den följande uppbördsraten.

57 §

Ovan i 55 och 56 §§ avses med en del av en gårdsbruksenhet eller ett annat företag även minst en femtedel av de aktier eller andelar som berättigar till innehav av en gårdsbruksenhet eller ett företag.

6 kap.

Särskilda stadganden

58 §

Om straff för lagstridigt undandragande av skatt på arv och gåva och försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

59 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, skall i tillämpliga delar iakttas 5-19, 40-54 och 129-143 §§ beskattningslagen.

60 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

7 kap.

Ikraftträdande

61 §


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Lagens 34 § tillämpas på de fall där arvs- eller gåvoskattskyldigheten har börjat efter att lagen trätt i kraft.

Denna lag tillämpas på de rättelseyrkanden som framställs och de besvär som anförs efter att lagen trätt i kraft. I fråga om beskattningar som verkställts innan lagen trätt i kraft anses som dag för verkställandet av beskattningen enligt 31 § 2 mom. den dag då ärendet har behandlats i arvsskattenämnden.

På sådana till arvsskattenämnden riktade yrkanden på korrigering av sak- eller skrivfel enligt 26 och 27 §§ lagen om förvaltningsförfarande (598/82) som anhängiggjorts innan denna lag trätt i kraft och som behandlas i skattebyrån tillämpas vad 42 § stadgar om behandlingen av rättelseyrkanden.

På ärenden som innan denna lag trätt i kraft har anhängiggjorts som skattejämkning och som behandlas i skattebyrån tillämpas 38 och 39 §§.

På ansökningar om förhandsbesked som anhängiggjorts innan denna lag trätt i kraft och som behandlas i skattebyrån tillämpas vad som i denna lag stadgas om förhandsbesked.

På ärenden som högsta förvaltningsdomstolen och länsrätten innan denna lag trätt i kraft återförvisat till arvsskattenämnden för ny behandling tillämpas vad som stadgas om arvsskattenämndens rätt att verkställa beskattning i de stadganden som varit gällande när denna lag trätt i kraft. Beskattning som skall verkställas på nytt verkställs dock av skatterättelsenämnden.

Om besvärstiden enligt stadganden som varit gällande när denna lag trätt i kraft är längre än motsvarande tid enligt denna lag, tillämpas på besvär som anförts över arvs- eller gåvobeskattning och som behandlats i arvsskattenämnden innan denna lag trädde i kraft de stadganden som varit gällande när denna lag trätt i kraft.

RP 15/94
StaUB 7/94

Helsingfors den 29 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.