317/1994

Given i Helsingfors den 29 april 1994

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 32 kap. 1 § 1 mom., 36 kap. 8 § 2 mom. och 39 kap. 9 § 1 och 2 mom. strafflagen, sådana de lyder i lag av den 24 augusti 1990 (769/90), samt

fogas till lagens 39 kap. en ny 1 a § som följer:

32 kap.

Om häleribrott

1 §
Häleri

Den som döljer, anskaffar, omhändertar eller förmedlar egendom som har frånhänts någon annan genom stölds-, förskingrings-, rån-, utpressnings-, bedrägeri-, ocker- eller betalningsmedelsbedrägeribrott, gäldenärsbedrägeri, grovt gäldenärsbedrägeri eller uppsåtligt gäldenärssvek, eller som annars tar befattning med sådan egendom, trots att han vet att den har åtkommits på detta sätt, skall för häleri dömas till böter eller fängelse i högst ett år och sex månader.


36 kap.

Om bedrägeri och annan oredlighet

8 §
Åtalsrätt

Åtalsanmälan behövs dock inte vid missbruk av förtroendeställning, om en synnerligen viktig allmän fördel kräver att åtal väcks, om uppdraget grundar sig på lag eller en myndighets förordnande eller om brottet har begåtts av en advokat eller någon annan som i sitt uppdrag står under offentlig tillsyn eller har en därmed jämförbar ställning eller, om gärningen riktar sig mot sådana samfund, stiftelser eller andra juridiska personer som står under offentlig tillsyn i den verksamhet som står under denna tillsyn.

39 kap.

Om gäldenärsbrott

1 a §
Grov oredlighet som gäldenär

Om vid oredlighet som gäldenär

1) eftersträvas avsevärd vinning,

2) borgenärerna åsamkas avsevärd eller synnerligen kännbar skada eller

3) brottet begås särskilt planmässigt

och oredligheten som gäldenär även bedömd som en helhet är grov, skall gärningsmannen för grov oredlighet som gäldenär dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

9 §
Åtalsrätt

Allmän åklagare får inte väcka åtal för gäldenärsförseelse eller för gynnande av borgenär, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal.

Målsägande vid oredlighet som gäldenär, grov oredlighet som gäldenär eller gynnande av borgenär är gäldenärens vid gärningstiden kända borgenärer. Målsägande vid gäldenärsbedrägeri, grovt gäldenärsbedrägeri, gäldenärssvek och gäldenärsförseelse är de borgenärer som deltar i utrednings- och verkställighetsförfarandet.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

RP 268/93
LaUB 5/94

Helsingfors den 29 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.