133/1994

Given i Helsingfors den 18 februari 1994

Lag om ändring av lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 13 februari 1976 om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76) 8 § samt

ändras 2 § 3 mom. och 7 § 3 mom., av dessa lagrum 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 1 november 1991 (1302/91), som följer:

2 §

Dröjsmålsränta som avses i 108 § 2 mom. beskattningslagen räknas på varje obetald förskottsrat från förfallodagen till utgången av månaden före den månad under vilken beskattningen slutförs. Till de delar som hos den skattskyldige uppbärs slutlig skatt på grund av att förskott lämnats obetalt räknas dröjsmålsräntan dock till utgången av förfallomånaden för den första rat av skatten som skall betalas vid uppbörd. På delvis obetalda förskottsrater räknas dröjsmålsräntan från den dag delbetalning skett.

7 §

Om restavgiften gäller i övrigt vad som ovan stadgas om dröjsmålsränta. Restavgift uppbärs inte på sådan del av förskott som på grund av att den lämnats obetald inte tillgodoräknas när beskattningen verkställs.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

Lagen tillämpas första gången på förskott som debiterats för skatteåret 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 279/93
StaUB 79/93

Helsingfors den 18 februari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.