8/1994

Given i Helsingfors den 5 januari 1994

Lag om ändring av rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i rättegångsbalken 12 kap. 34 §, sådan den lyder i lag av den 22 juli 1991 (1052/91), samt

ändras 11 kap. 21 § 2 mom., 17 kap. 26 a § 2 och 3 mom. samt 51 § 1 mom., sådana de lyder, 11 kap. 21 § 2 mom. i lag av den 22 juli 1991 (1056/91), 17 kap. 26 a § 2 och 3 mom. i lag av den 4 juli 1975 (520/75) och 17 kap. 51 § 1 mom. i lag av den 22 juli 1991 (1052/91), som följer:

11 kap.

Om stämning och dess delgivning

21 §

Stämning och kallelse sänds till utländska myndigheter för delgivning så som stadgas i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/94).


17 kap.

Om bevisning

26 a §

Kallelse skall begäras genom en till tingsrättens kansli inlämnad ansökan. Kallelsen skall såsom särskilt stadgats eller överenskommits genom domarens försorg för delgivning sändas till myndigheten i det land där vittnet vistas.

På ett vittne som trots en kallelse som i en främmande stat delgivits honom enligt begäran om rättshjälp inte infinner sig i Finland, skall inte tillämpas vad 36 och 39 §§ i detta kapitel stadgar om påföljderna för förfallolös utevaro, om inte den inkallade därefter på nytt frivilligt har kommit till Finland och inte iakttagit en här i landet delgiven kallelse att infinna sig för att höras vid domstol. Om vittnens skyldighet att från ett annat nordiskt land komma till Finland för att höras vid domstol stadgas i lagen om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land (349/75).


51 §

Vad som stadgas i 26 a, 31 och 33 §§, 34 § 2 mom. samt 41 § gäller i tillämpliga delar även beträffande sakkunniga.Denna lag träder i kraft den 15 januari 1994.

RP 61/93
LaUB 25/93

Helsingfors den 5 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.