1662/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Statsrådets beslut om ändring av 6 § statsrådets beslut om mottagande av flyktingar och asylsökande

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 6 § 2 och 3 mom. i sitt beslut av den 23 december 1992 om mottagande av flyktingar och asylsökande (1607/92),

av dessa moment 6 § 3 mom. sådant det lyder i statsrådets beslut av den 26 augusti 1993 (786/93), samt

fogat till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 26 augusti 1993, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., som följer:

6 §
Utkomststöd

För en asylsökande är beloppet av utkomststödets grunddel

1) för en ensamstående person och ensamförsörjare för de två första månaderna från tidpunkten när asylansökan inlämnades 68 procent och för den tredje och de därpå följande månaderna från tidpunkten när asylansökan inlämnades 72 procent av det sammanlagda beloppet av folkpensionens basdel och fulla tilläggsdel som med stöd av folkpensionslagen (347/56) betalas till ensamstående personer i kommungruppen i fråga;

2) för andra 17 år fyllda personer 85 procent av grunddelen för en ensamstående person, samt

3) för barn i åldern 10-16 år 60 procent och för barn under 10 år 45 procent av grunddelen för en ensamstående person.

Grunddelen för ett barn under 17 år är dock för det andra barnet 5 procentenheter, för det tredje barnet 10 procentenheter, för det fjärde barnet 15 procentenheter och för varje följande barn 20 procentenheter lägre än det i 2 mom. 3 punkten nämnda beloppet.

En person vars mottagande ordnas på basis av 2 § 3 mom. och som inte har sådan hemort i Finland som avses i befolkningsdatalagen (507/93), kan beviljas utkomststöd på det sätt som föreskrivs i 2 och 3 mom. Tidpunkten för dimensioneringen av utkomststödet börjar vid ankomsten till landet.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Meri Sisko-Eskola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.