1521/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om prisskillnadsersättning för lantbruksprodukter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens syfte

För främjande av marknadsföringen av lantbruksprodukter kan betalas prisskillnadsersättning för export, prissänkningsersättning för inhemsk användning och stöd för upplagring enligt vad som stadgas i denna lag.

2 §
Medel

Prisskillnadsersättning kan betalas till en exportör eller en överförare, när produkter för vilka prisskillnadsersättning kan betalas förs ut ur landet eller överförs till provianteringslager eller skattefri butik.

Prissänkningsersättning kan betalas till en köpare eller säljare på grund av att gränsskyddet för produkterna i fråga, produkter som ersätter dem eller produkter som tillverkas av dem saknas eller är lågt, för sänkning av de inhemska priserna eller av andra motsvarande skäl.

Stöd för upplagring kan betalas till en upplagrare av kött, mejeriprodukter eller spannmål, om upplagring på grund av marknadssituationen eller av andra motsvarande skäl är en mera ändamålsenlig åtgärd än export eller understödd användning.

3 §
Prisskillnadsersättningar för lantbruksprodukter och mellanfabrikat
Kapitel/position i tulltariffen Produkt
ur kapitel 01 Levande nötkreatur och andra oxdjur, levande svin, levande får och getter samt levande fjäderfä
kapitel 02 Kött och andra ätbara djurdelar
ur 04.01-04.06 Mejeriprodukter; dock inte smaksatta produkter eller produkter innehållande frukt, nötter eller kakao enligt position 04.03
ur 04.07 Hönsägg med skal
ur 04.08 Äggmassa
07.01 Potatis
10.01-10.04 Spannmål
11.01-11.04 Produkter av kvarnindustrin
11.07 Malt
ur 17.02 Laktos
ur 35.02 Äggalbumin

Prisskillnadsersättning kan betalas för följande mellanfabrikat då de ingår i produkter som avses i 4 §

Kapitel/position i tulltariffen Produkt
11.08 Stärkelse
ur 15.07-15.14 och 15.16 Vegetabiliska oljor, andra än råa
15.17 Margarin
17.01 Socker
ur 17.02 Sirap och andra lösningar av glukos
4 §
Produkter i fråga om vilka prisskillnadsersättning kan betalas för lantbruksprodukter och mellanfabrikat som ingår i dem

Prisskillnadsersättning kan betalas till exportören eller överföraren för lantbruksprodukter och mellanfabrikat (råvaror) som nämns i 3 §, om de ingår i de produkter (förädlingsprodukter) som nämns i importavgiftsförteckning B som fastställs med stöd av lagen om importavgifter (1519/93) eller i accistabellen som utgör bilaga till lagen om accis på livsmedelsprodukter (1520/93).

Prisskillnadsersättning kan även betalas, om de ovan nämnda råvarorna ingår i andra produkter enligt kapitlen 15-23 i tulltariffen än de som avses i 1 mom.

Om en exporterad produkt visar sig vara tillverkad av råvaror som det har uppburits importavgift för vid importen, kan prisskillnadsersättningen uppgå till ett belopp som motsvarar importavgiften för råvaran (återbäring) .

Prisskillnadsersättning betalas inte för en råvara som har importerats med en exportförmån enligt 8 § lagen om importavgifter.

5 §
Grunderna för Prisskillnadsersättning

Prisskillnadsersättning kan betalas för råva-ror på basis av skillnaden mellan det inhemska priset och världsmarknadspriset på dem (prisskillnad) . När prisskillnaden fastställs kan marknadssituationen i hemlandet och den rådande konkurrenssituationen på mottagarlandets marknad beaktas. Har ett minimipris enligt lagen om marknadssystemet för lantbruksprodukter (1518/93) fastställts för lantbruksprodukter som nämns i 3 § 1 mom, används det som grund för det inhemska priset.

6 §
Beräkning av prisskillnadsersättningen för förädlingsprodukter och för produkter som ingår i kapitlen 15-23 i tulltariffen

Prisskillnadsersättningen för förädlingsprodukter och för produkter som ingår i kapitlen 15-23 i tulltariffen utgörs av prisskillnaden enligt 5 § för den råvara som använts vid tillverkningen multiplicerad med den mängd av råvaran som har använts vid tillverkningen. Om råvarorna är flera än en, är prisskillnadsersättningen det sammanlagda beloppet av de prisskillnader som motsvarar användningsmängderna av dessa råvaror.

Om produktens råvaruinnehåll är enkelt och det inte ändras, kan prisskillnadsersättningen fastställas för produkten med hjälp av koeffi-cienter som beskriver den genomsnittliga råvaruanvändningen.

I prisskillnadsersättningarna beaktas det belopp av omsättningsskatten som inte har återburits enligt 55 § omsättningsskattelagen.

7 §
Ändring av prisskillnaderna för råvaror till förädlingsprodukter

Har prisskillnaden för en råvara till en förädlingsprodukt under de två första månaderna och de tio första dagarna av den tredje månaden av en tremånadersperiod, räknat från den 1 februari, den 1 maj, den 1 augusti eller den 1 november, i genomsnitt varit större eller mindre än den prisskillnad som ligger till grund för prisskillnadsersättningen, ändras beloppen av de i 4 § 1 mom. avsedda prisskillnaderna och de i 4 § 2 mom. avsedda prisskillnadsersättningarna i motsvarande mån, räknat från ingången av den kalendermånad som följer på jämförel seperioden.

Prisskillnadsbeloppen kan ändras även vid andra tidpunkter, om hemmamarknadspriset på råvaror har förändrats eller det har beslutats att de skall ändras eller om världsmarknadspriset har förändrats väsentligt eller om det finns andra särskilt vägande skäl.

8 §
Kvoter och begränsningar

Kvoter kan uppställas för export och med export jämförbara överföringar av lantbruksprodukter som avses i 3 § och av fruktos enligt position 17.02 i tulltariffen, mannitol och sorbitol enligt position 29.05 samt sorbitol enligt position 38.23.

Även subventionerad export av andra produkter än de som avses i 1 mom. och prisskillnadsersättningarna för dessa kan begränsas till följd av knapphet på medel för prisskillnadsersättning eller av andra särskilda skäl. Beslut om kvoter eller andra begränsningar enligt denna paragraf fattas av statsrådet.

9 §
Fastställande av prisskillnadsersättning på förhand

Beloppet av prisskillnadsersättningen kan på ansökan fastställas på förhand.

I beslutet skall nämnas de belopp som betalas och villkoren för beslutets giltighetstid.

Exportören eller överföraren skall vid behov för att erhålla nämnda fastställelse ställa säkerhet så som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

10 §
Behörig myndighet och publicering av beslut

Statsrådet

1) fastställer en förteckning över produkter för vilka prisskillnadsersättning betalas med stöd av 3 § 1 mom. vid export eller överföring av produkterna som sådana samt bestämmer prisskillnadsersättningarna för dem med stöd av 5 §,

2) fastställer en förteckning över de råvaror och produkter som avses i 4 § samt bestämmer prisskillnaden för dem med stöd av 5 och 7 §§,

3) bestämmer prisskillnadsersättningarna för de produkter som avses i 6 § 2 mom.,

4) beslutar om de produkter och prissänkningsersättningar som avses i 2 § 2 mom., och

5) beslutar om stöd för upplagring enligt 2 § 3 mom.

Jord- och skogsbruksministeriet

1) bestämmer om förfarandet vid ansökan om prisskillnadsersättning samt om de anmälningsskyldigheter som avses i 11 och 13 §§,

2) beslutar om betalningen av prisskillnadsersättning, prissänkningsersättning och stöd för upplagring,

3) beslutar om fastställande av prisskillnadsersättning på förhand och om ställande av säkerhet enligt 9 § samt

4) beslutar om de expeditionsavgifter som skall uppbäras för beslut som avses i 2 och 3 punkten.

Jord- och skogsbruksministeriet skall på ett ändamålsenligt sätt publicera de beslut och bestämmelser som avses i 1 mom. 1-5 punkten och 2 mom. 4 punkten samt de bestämmelser om ansökningsförfarande som avses i 2 mom. 1 punkten.

Genom förordning kan stadgas att de beslut som avses i 2 mom. 2 punkten kan fattas av någon annan myndighet än jord- och skogsbruksministeriet. Stadgandena i 17 § 1 mom., 18 § 3 mom. och 20 § skall då iakttas i tillämpliga delar.

11 §
Skyldighet att anmäla priser

Ett inhemskt företag som köper eller säljer råvaror är skyldigt att lämna de uppgifter om de inhemska råvarupriserna som behövs för bestämmande av den prisskillnad som avses i 5 §.

12 §
Internationella avtal

Om andra grunder för fastställande av prisskillnadsersättning än de som avses i denna lag eller andra villkor som skall tillämpas på export och därmed jämförbara överföringar har överenskommits genom ett internationellt avtal, följs bestämmelserna i avtalet.

13 §
Förhandsanmälan om export eller överföring

Exportören eller överföraren skall vid behov göra en förhandsanmälan om utförsel ur landet eller överföring till provianteringslager eller skattefri butik, för att behövlig övervakning skall kunna ordnas.

14 §
Ansökan om och betalning av prisskillnadsersättning

Exportören eller överföraren skall ansöka om prisskillnadsersättning inom två månader efter utförseln ur landet eller överföringen till provianteringslager eller skattefri butik, dock senast inom en månad räknat från utgången av det kalenderår under vilket utförseln eller överföringen skedde.Prisskillnadsersättningen betalas enligt de prisskillnadsbelopp som var i kraft då utförseln eller överföringen skedde.

15 §
Återinförsel och lagerbrist

Om i landet tillverkade produkter som överförts till provianteringslager eller skattefri butik överförs till den fria rörelsen, iakttas vad som stadgas eller bestäms om importavgift för motsvarande importerade produkter och om accis på livsmedelsprodukter.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas på brist som konstateras i lager.

16 §
Resgods

Prisskillnadsersåttning betalas inte för i denna lag avsedda produkter som resande för med sig som resgods.

17 §
Rättelse, återkrav, övervakning och tystnadsplikt

I fråga om rättelse av beslut som gäller stöd, återkrav av stöd som betalts utan grund eller till ett för stort belopp, övervakning och tystnadsplikt gäller vid tillämpningen av denna lag i tillämpliga delar 6-9 §§ lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/92).

Om den till vilken prisskillnadsersättning har betalts inte vid en granskning som görs i efterskott kan påvisa att de råvarumängder eller andra uppgifter som legat till grund för betalningen av prisskillnadsersättning är riktiga, skall prisskillnadsersättningen till den del den har betalts till ett för stort belopp återkrävas enligt vad som stadgas i 1 mom.

18 §
Granskning

En inhemsk tillverkare, en exportör och en överförare skall med tanke på granskning ha en sådan bokföring varav framgår anskaffnings,försäljnings- och lagermängder av produkter som berättigar till prisskillnadsersättning.

Tillverkaren skall dessutom med tanke på granskning i fem år uppbevara den i 1 mom. nämnda bokföringen, tillverkningsrecepten och deras användningstider samt andra dokument som ligger till grund för betalningen av prisskillnadsersättning.

De myndigheter som förordnas av jord- och skogsbruksministeriet eller representanter för dem har, om annat inte stadgas genom örordning, rätt att granska i 1 och 2 mom. avsedda uppgifter samt andra uppgifter som inverkar på beviljandet och betalningen av prisskillnadsersättning.

Sökanden skall på anmodan för den behöriga myndigheten förete sin bokföring och andra nödvändiga uppgifter för granskning samt bistå vid granskningen.

Exportören eller överföraren skall till myndigheterna på anmodan lämna sådana prov på de produkter som exporteras eller överförs som är nödvändiga för betalningen av prisskillnadsersättning och för övervakningen.

19 §
Handräckning

En myndighet som avses i 18 § 3 mom. har rätt att utan hinder av tadgandena om tystnadsplikt av tullmyndigheterna och andra myndigheter som kommer i fråga få nödvändiga uppgifter samt andräckning vid granskningen.

20 §
Delgivning och sökande av ändring

Beslut om prisskillnadsersättning,prissänkningsersättning och töd för upplagring kan delges sakägaren per post. Delgivningen anses härvid, om annat inte visas, ha ägt rum den sjunde dagen efter att beslutet har postats under den adress sakägaren har uppgivit. I övrigt iakttas vad som stadgas i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66).

Ändring i jord- och skogsbruksministeriets beslut enligt 10 § om prisskillnadsersättning, prissänkningsersättning och stöd för upplag ring samt om rättelse och återkrav enligt 17 § får sökas så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

21 §
Straff stadgande

Om straff för subventionsbedrägeri i fråga om stöd och för försök därtill stadgas i 29 kap. 5-8 §§ strafflagen.

22 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag, den minsta prisskillnadsersättning som betalas ut och återkrävs samt om anmälning av råvarumängder och betalning av prisskillnadsersättning utfärdas vid behov genom förordning.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Den tillämpas på produkter som den 1 mars 1994 eller därefter förs ut ur landet eller överförs till ett provianteringslager eller en skattefri butik.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

24 §
Övergångsstadganden i fråga om produkter som avses i statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter

På produkter som före den 1 mars 1994 har förts ut ur landet eller överförts till friområde,tullager eller skattefri butik eller som har levererats till skattefritt ändamål eller som annars berättigar till prisskillnadsersättning tillämpas lagen den 7 december 1979 om accis på livsmedelsprodukter (868/79) jämte ändringar samt stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd därav samt lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74) jämte ändringar, dock så att sådana accisdeklarationer och ansökningar som gäller prisskillnadsersättning i fråga om ovan avsedda accisfria everanser eller andra leveranser skall lämnas in till distriktstullkammaren senast den 30 april 1994.

Likaså tillämpas stadgandena om granskning i de nämnda lagarna och i författningar som utfärdats med stöd av dem utan hinder av denna lag på produkter som mellan den 1 mars 1994 och den 31 december 1994 förs ut ur landet eller överförs till provianteringslager eller skattefri butik och i fråga om vilka tullmyndigheterna utför granskningen.

Genom denna lag upphävs lagen den 14 juni 1985 om accis på produkter som resande för ut ur landet (453/85), dock så att den tillämpas på produkter som resande för ut ur landet under januari och februari 1994.

25 §
Övergångsstadganden om exportstöd

På produkter som förs ut ur landet eller överförs till provianteringslager under januari och februari 1994 tillämpas de statsrådsbeslut och beslut av handels och industriministeriet som har varit gällande innan denna lag trätt i kraft.

RP 271/93
StaUB 76/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.