1140/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om ändring av 21 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 21 § lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 27 november 1987 (893/87), som följer:

21 §

En till ordinarie tjänst utnämnd samt en extraordinarie eller för prövotid förordnad präst, diakon eller kantor med befattningen som huvudsyssla, vars anställningsförhållande har inletts före den 1 januari 1994 och fortgått utan avbrott så som avses i 3 mom., har rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension samt hans anhöriga till familjepension, vilka betalas av kyrkosamfundets centralfond, i tillämpliga delar enligt de stadganden som gäller den som står i tjänsteförhållande till staten.

En präst, diakon och kantor som avses i 1 mom. är skyldig att delta i bekostandet av pensionsskyddet i tillämpliga delar enligt de stadganden som gäller dem som står i tjänsteförhållande till staten.

Anställningsförhållandet anses fortgå utan avbrott, om det förflutit högst en månad sedan det föregående anställningsförhållandet avslutades, såvida det nya förhållandet inleds före en 1 januari 1999.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.