1087/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Lag om ändring av 47 § lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 47 § lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89)

sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 3 augusti 1992 (748/92), som följer:

47 §

Till samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt i vilket det finns ett universitetssjukhus betalas på kalkylmässiga grunder ersättning av statsmedel för de extra kostnader som läkarutbildningen och den medicinska forskningen medför. Beträffande undervisningen baserar sig ersättningen på det vägda antalet examina och beträffande forskningen på det vägda antalet vetenskapliga publikationer. Rättsskyddscentralen för hälsovården meddelar kalenderårsvis antalet examina till social- och hälsovårdsministeriet. Den medicinska fakulteten i varje universitet meddelar kalenderårsvis till social- och hälsovårdsministeriet antalet forskningsrapporter som utarbetats och publicerats vid universitetssjukhuset. Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer läkarexaminas och de vetenskapliga publikationernas vägda värden och enhetspriser samt utfärdar övriga föreskrifter för beräkning av ersättningen.

Om något annat sjukhus som samkommunen svarar för än ett sådant som nämns i 1 mom. eller någon del därav, i en omfattning som anges genom förordning används för läkarutbildning och medicinsk forskning, betalas samkommunen for sjukvårdsdistriktet ersättning av statsmedel enligt de i 1 mom. fastställda beräkningsgrunderna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Den ersättning som enligt 47 § betalas till samkommunen får 1994-1996 årligen minska med högst tre procent jämfört med ersättningen för det föregående året.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.