1052/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 10 § 1 mom., 11 § 1 mom. och 11 a §, dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 1 mom. och 11 a § i lag av den 30 december 1992 (1653/92) och 11 § 1 mom. i lag av den 26 juni 1981 (495/81), som följer:

10 §

Den försäkrade skall få full ersättning för resekostnader på grund av besök hos läkare, tandläkare, sjukvårdsanstalt, laboratorium eller röntgeninstitut eller hos någon som har behörig yrkesutbildning, till den del kostnaderna för en enkel resa överstiger 45 mark (självriskandel) , dock högst upp till ett belopp enligt en fastställd taxa. Detta gäller också ersättning för resekostnader som beror på patientbesök av en läkare, tandläkare eller någon som har behörig yrkesutbildning. Om de resekostnader som den försäkrade själv skall betala enligt denna lag till högst ett belopp enligt fastställd taxa, under samma kalenderår överstiger 900 mark (årlig självriskandel ), skall den överskjutande delen helt och hållet ersättas, dock högst upp till ett belopp enligt den fastställda taxan.


11 §

Ersättning för försäkrads resekostnader utges till det belopp som kostnaderna för resan med anlitande av det billigaste färdsättet skulle ha uppgått till. Har den försäkrade inte begagnat sig av det billigaste färdsättet och om det anlitade färdsättet kan anses ha varit motiverat med tanke på sjukdomen eller trafikförhållandena, beviljas ersättning enligt de faktiska kostnaderna, dock högst upp till ett belopp enligt fastställd taxa. I skärgårdsförhållanden beaktas färd sjöledes såsom merkostnad enligt vad som stadgas genom förordning.


11 a §

Med stöd av sjukförsäkringslagen betalas inte ersättning till försäkrad för belopp som han har betalt till hälsovårdscentral för sjukvård.

Ersättning enligt sjukförsäkringslagen betalas inte för kostnader för sjukvård om hälsovårdsservicen har ordnats så som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten lagen om planering av och statsandelar för social- och hälsovården (733/92) eller om det i verkligheten är fråga om ett sådant arrangemang som avses i det nämnda lagrummet.

För sjuktransport som enligt 14 § 1 mom. 3 punkten folkhälsolagen (1051/93) åligger kommunen får den försäkrade ersättning enligt sjukförsäkringslagen för nödvändiga kostnader, dock högst upp till ett belopp enligt faställd taxa.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen för utsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 186/93
ShUB 33/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.