786/1993

Utfärdat i Helsingfors den 26 augusti 1993

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om mottagande av flyktingar och asylsökande

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet fogat till statsrådets beslut den 23 december 1992 om mottagande av flyktingar och asylsökande (1607/92) ett nytt 3 mom. till 2 §, ett nytt 3 mom. till 6 §, ett nytt 3 mom. till 7 § och ett nytt 3 mom. till 17 § som följer:

2 §
Flykting och asylsökande

Mottagande av flyktingar och asylsökande kan förutom för utlänningar som avses i 1 och 2 mom. ordnas för personer som tagits emot till Finland på basis av behov av tillfälligt skydd.

6 §
Utkomststöd

Till en person vars mottagande ordnas på basis av 2 § 3 mom. och som inte har den hemort i Finland som avses i lagen om befolkningsböcker (141/69) kan beviljas utkomststöd på det sätt som föreskrivits ovan i 2 mom. Tidpunkten för dimensioneringen av utkomststödet börjar från ankomsten till landet.

7 §
Flyttningsbidrag och kostnader för återresa

Till en person som beviljats uppehållstillstånd på basis av behov av tillfälligt skydd kan ersättas resekostnaderna till Finland och återresekostnaderna för återvändandet till utgångslandet eller hemlandet.

17 §
Ersättning för särskilda kostnader

De kostnader som åsamkats av social- och hälsovård för en person som omfattas av mottagandet av flyktingar och asylsökande som saknar sådan hemort i Finland som avses i lagen om befolkningsböcker, kan ersättas till samkommunen eller en annan serviceproducent enligt avtal.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1993.

Helsingfors den 26 augusti 1993

Minister
Toimi Kankaanniemi

Överinspektör
Meri-Sisko Eskola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.