571/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 8 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 4 mom. 3, 7 och 9 punkten lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61),

sådana dessa lagrum lyder i lag av den 26 juli 1985 (663/85), som följer:

8 §

De grundpensioner som skall beaktas vid samordningen är följande på arbets- och tjänsteförhållande samt företagarverksamhet grundade ålders- och invalidpensioner:


3) pension i enlighet med det i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) stadgade grundpensionsskyddet; som sådan pension betraktas också pension i enlighet med grundpensionsskyddet som beviljats vårdare som avses i 1 § 6 mom. samt förtroendevalda som avses i 1 § 7 mom. i den nämnda lagen;


7) med stöd av pensionsreglementet eller pensionsstadgan för folkpensionsanstalten eller 48 § 2 mom. folkpensionslagen beviljad pension i enlighet med grundpensionsskyddet;


9) med stöd av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69) beviljad pension som motsvarar den i 4 punkten nämnda pensionen;Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 73/93
ShUB 13/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.