552/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 1 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 1 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag av den 15 juli 1970 (499/70), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 15 juli 1970, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

Bosatt i Finland anses även en finsk medborgare som tjänstgör vid en finsk diplomatisk eller handelsrepresentation eller en utsänd konsuls konsulat eller vid Förenta Nationerna, vid en därtill ansluten specialorganisation eller vid en därmed jämförlig internationell organisation, samt även varje familjemedlem till en sådan person, en finsk medborgare i hans personliga tjänst samt den som tjänstgör ombord på finskt fartyg.

Även en finsk medborgare som i utlandet har ordinarie anställning med karaktär av huvudsyssla i finska statens tjänst, hos ett finskt samfund eller någon annan sammanslutning, stiftelse eller inrättning som har hemort i Finland, samt även en sådan persons familjemedlemmar anses, om de är finska medborgare, vara bosatta i Finland.


Med familjemedlem avses make och barn som inte fyllt 18 år samt barn under 25 år som studerar eller bedriver yrkesutbildning på heltid.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Då denna lag träder i kraft tillämpas under två års tid på en i Finland försäkrad persons barn som vistas utomlands fortfarande den lag som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 227/92
ShUB 10/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.