144/1993

Given i Helsingfors den 29 januari 1993

Lag om ändring av lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbetet (299/58) 29 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 16 januari 1987 (27/87)

ändras 9 § 3 och 4 mom., 9 b §, 10 § 1 mom. 7 punkten och 3 mom., mellanrubriken före 11 §, 11 § 2 mom., 21 § 1 mom., 24 §, 27 a § 3 och 5 mom., 34 § 3 mom., 35 §, 40 § 1 och 2 mom. samt 40 a och 47 §§,

av dessa lagrum 9 § 3 och 4 mom., 9 b §, 11 § 2 mom., 27 a § 3 och 5 mom., 34 § 3 mom. och 40 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 16 januari 1987 och 40 a § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 17 september 1976 (789/76), samt

fogas till lagen en ny 3 § i stället för den 3 § som upphävts genom nämnda lag av den 16 januari 1987, till 9 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 10 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 11 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. och det ändrade 2 mom. blir 2 och 3 mom., till 14 § ett nytt 2 mom., till 20 § ett nytt 4 mom., till 27 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-5 mom. blir 3-6 mom., till 34 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom. och till 40 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §

Arbetsgivaren kan för fullgörande av sina uppgifter enligt denna lag sätta en eller flera personer i sitt ställe. En ställföreträdare skall ha tillräcklig kompetens och hans uppgifter skall bestämmas med tillräcklig noggrannhet med beaktande av företagets storlek, verksamhetens art och övriga omständigheter.

Arbetsgivares och arbetstagares allmänna förpliktelser
9 §

Arbetsgivaren skall för den verksamhet som behövs för främjande av säkerhet och hälsa ha ett program som omfattar behoven att utveckla arbetsförhållandena på arbetsplatsen och verkningarna av faktorerna i anslutning till arbetsmiljön. De säkerhets- och hälsomålsättningar som kan härledas ur verksamhetsprogrammet skall beaktas vid planeringen och utvecklandet av arbetsplatsen, och de skall behandlas med arbetstagarna eller företrädare för dem.

Varje arbetstagare skall noggrant fullgöra de skyldigheter som anges i denna lag och vad som stadgas eller bestäms med stöd av den. Arbetstagaren skall också använda skyddsanordningar som föreskrivits mot olycksfall och ohälsa samt även annars i enlighet med handledning och arbetsgivarens anvisningar i sitt arbete sörja för sin egen och övriga arbetstagares säkerhet och hälsa, om hans arbete inverkar på dem.

Arbetsgivaren och arbetstagarna skall samarbeta för upprätthållande och förbättrande av arbetarskyddet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall sörja för att arbetstagarna i tillräckligt god tid får behövlig information om sådant som inverkar på säkerheten och hälsan på arbetsplatsen och att dessa frågor på behörigt sätt och i tillräckligt god tid behandlas mellan arbetsgivaren och arbetstagarna eller företrädare för dem.

Beaktande av arbetstagarnas förutsättningar vid dimensioneringen av arbete och arbetsredskap
9 b §

Arbetena och arbetsredskapen samt de maskiner, anordningar och behövliga hjälpmedel som används i arbetet skall dimensioneras och placeras så att de med beaktande av arbetstagarnas fysiska och psykiska förutsättningar gör det möjligt att utföra arbetet på ett ändamålsenligt sätt. Vid arrangemangen skall vid behov beaktas handikappade och andra arbetstagare vilkas säkerhet och hälsa i arbetet förutsätter särskilda åtgärder.

Föreskrifter angående hygienen
10 §

På arbetsplatsen eller i dess omedelbara närhet skall, därest det med hänsyn till arbetstagarnas antal eller arbetets beskaffenhet och varaktighet är nödigt, finnas tillräckligt med:


7) vilorum eller vistelseutrymmen för vila samt pauser och väntetider, om särskilda förhållanden kräver det.


Gravida kvinnor skall vid behov ha möjlighet att vila i vilorummet eller något annat lämpligt utrymme.

I fråga om de utrymmen som är avsedda att nyttjas av arbetstagarna skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om ventilation, belysning, temperatur, fuktighet och renlighet samt brandsäkerhet i arbetsrum. I synnerhet i vilo- och vistelseutrymmena skall ickerökare genom ändamålsenliga åtgärder skyddas mot tobaksrök.


Arbetsrummets konstruktioner och rymlighet
11 §

Arbetsrummets konstruktioner och material skall vara säkra och hygieniska samt kunna behandlas, iståndsättas och rengöras på ett tryggt sätt.


Arbetarskyddsbyrån i respektive arbetarskyddsdistrikt kan för viss tid eller tills vidare bevilja skolor och anstalter som avses i 1 § 2 mom. 2 och 3 punkten undantag från de i 2 mom. nämnda skyldigheterna i fråga om arbete som avses i nämnda punkter, förutsatt att det på annat sätt dragits försorg om att arbetsförhållandena är säkra och inte leder till ohälsa.

Temperatur och fuktighet
14 §

Fönster och glasväggar i arbetsrum skall med beaktande av arbetet och arbetets art vara av sådant material eller så skyddade att arbetstagarna i sitt arbete inte blir utsatta för skadlig solvärme.

Personlig skyddsutrustning
20 §

Skyddsutrustningen skall underhållas och granskas med jämna mellanrum.

21 §

Arbetstagaren skall omsorgsfullt och i enlighet med anvisningarna utnyttja och vårda den personliga skyddsutrustning som tillhandahållits honom.


24 §

En arbetslokal skall vara försedd med tillräckligt många på behörigt sätt utmärkta, tydligt skönjbara och lätt tillgängliga utgångar eller räddningsvägar vilka leder till jordytan i fria luften och vilka alltid skall hållas fria. De skall förses med behövlig nödbelysning.

De utgångar som avses i 1 mom. skall under den tid arbete utförs eller människor annars vistas på arbetsplatsen hållas olåsta och lätt kunna öppnas från vartdera hållet, och de får inte vara försedda med skjut- eller svängdörrar.

Lyft- och flyttningsarbeten samt trafik på arbetsplatsen
27 a §

Lastbryggor och lastningsplattformar samt körramper skall dimensioneras enligt de lass som skall transporteras samt enligt de flyttnings- och lyftanordningar som används. En lastbrygga skall ha åtminstone en säker utgång samt behövligt antal förbindelseleder. Fara för att arbetstagare faller ned skall vid behov avvärjas med räck eller andra motsvarande skyddsanordningar.


För att minska farorna i anslutning till lyft, transporter och flyttningar skall, utöver vad som stadgas i 1-3 mom.,

1) då lyftanordningar används, ses till att lyftanordningarna och lyfthjälpmedlen är i behörigt skick och lämpliga för ändamålet,

2) ses till att lasten är säkert fastgjord och att den har tillräckligt stöd och är i balans,

3) utrymme reserveras för lyftet så att fara inte föreligger för att lasten skall fastna under lyftet,

4) lyften planeras så att onödig trafik inte förekommer under lasten eller på riskområdet medan lyft pågår,

5) då lyft- och transportanordningar används som arbetsplattform eller annars på ett sätt som avviker från deras egentliga ändamål, särskild uppmärksamhet fästas vid åtgärder som tryggar säkerheten, samt

6) då lyftanordningar används, ses till att kör- och lyftunderlaget är tillräckligt bärande och jämnt så att fara inte föreligger för att lyftfordonen eller lyftanordningarna stjälper eller mister balansen.


Vid lyft och flyttning av personer skall stadgandena i 1-5 mom. i tillämpliga delar iakttas.

Undervisning och anvisningar
34 §

Arbetsgivaren skall försäkra sig om att utomstånde arbetsgivare som låter utföra arbete på hans arbetsplats och att på arbetsplatsen arbetande utomstående arbetsgivares arbetstagare har fått tillräcklig information och tillräckliga anvisningar om arbetsplatsens faror och olägenheter i anslutning till arbetet.

Arbete som kan medföra synnerlig fara för olycksfall eller ohälsa eller brand får inte ens tillfälligt utföras av någon annan än en därtill kompetent och omsorgsfull person eller under hans omedelbara uppsikt av en annan arbetstagare. Arbetsgivaren skall genom ändamålsenliga åtgärder försäkra sig om att endast dessa arbetstagare har tillträde till ifrågavarande farliga område.

Fel och bristfälligheter
35 §

Arbetstagaren skall ofördröjligen underrätta arbetsgivaren eller dennes ställföreträdare och arbetarskyddsfullmäktige, om en sådan finns, om sådana fel och bristfälligheter hos maskiner, anordningar, arbets- eller skyddsredskap eller arbetsförhållanden som kan medföra fara för olycksfall eller ohälsa, som han observerat och som han inte själv kan avhjälpa. Arbetsgivaren skall meddela vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av arbetstagarens anmälan. Arbetstagaren har rätt att även annars föreslå behövliga korrigeringar för arbetsgivaren.

Skyldigheter för vissa andra än arbetsgivare
40 §

En tillverkare, importör eller försäljare av en maskin, ett redskap eller någon annan teknisk anordning samt den som för ut en sådan anordning på marknaden eller överlämnar den till någon annan för begagnande skall var för sig se till att

1) anordningen, då den här i landet förs ut på marknaden eller överlämnas för begagnande, inte medför fara eller ohälsa, när den används för avsett ändamål,

2) anordningen är planerad, tillverkad och vid behov kontrollerad i enlighet med vad som särskilt stadgats eller bestämts om den, och

3) anordningen har de skyddsanordningar som behövs vid sedvanlig användning samt åtföljs av behövliga märkningar och annan utredning över att anordningen uppfyller kraven.

Med anordningen skall levereras behövliga anvisningar om hur den skall monteras, användas och underhållas. Anvisningarna skall vid behov innehålla instruktioner om rengöring, sedvanliga reparationer och regleringar samt om åtgärder vid sedvanliga störningar. Dessa arbeten skall beaktas även då behovet av skyddsanordningar övervägs.

Anordningen får ställas ut, även om den inte uppfyller ovan i denna paragraf uppställda krav, förutsatt att det genom en tydlig påskrift anges att den inte uppfyller kraven och att den inte får överlämnas till annan för begagnande innan den uppfyller kraven. Det skall dessutom ses till att anordningen kan demonstreras på ett säkert sätt.


40 a §

En tillverkare, importör eller försäljare av ett hälsofarligt ämne, en kemikalie eller en produkt som innehåller en kemikalie samt den som för ut en kemikalie eller en produkt som innehåller en kemikalie på marknaden eller överlämnar den för begagnande skall var för sig se till att

1) ett hälsofarligt ämnes eller en kemikalies emballage och produkter som innehåller en kemikalie och produkternas emballage märks med uppgifter som är behövliga för identifiering och säker användning av produkten,

2) hälsofarliga ämnen och kemikalier klassificeras och emballagen förses med varningspåskrifter och nödvändiga uppgifter om kemikaliernas och ämnenas sammansättning och egenskaper,

3) hälsofarliga ämnen och kemikalier samt produkter som innehåller hälsofarliga ämnen eller kemikalier förvaras och överlåts i säkra och hållbara förpackningar, och att

4) angående ett ämne enligt 1-3 punkten som förorsakar fara och används i industriell verksamhet eller industriellt yrke ges ett skyddsinformationsblad till mottagaren.

Den som på marknaden för ut en produkt som innehåller ämnen som avses i 1 mom. eller överlämnar den för begagnande skall skaffa de uppgifter om kemikaliens fysikaliska och kemiska egenskaper samt dess inverkan på hälsan som skäligen kan fås och som är tillräckliga för att bedöma kemikaliens hälsorisker enligt denna lag, för att klassificera och märka kemikalien samt för att utarbeta ett skyddsinformationsblad.

Om i en maskin eller anordning som permanent del ingår en farlig kemikalie, skall maskinen eller anordningen märkas med ämnets namn samt, med tanke på användningen och olyckssituationer, förses med en behövlig märkning om ämnets farlighet. Med maskinen eller anordningen skall levereras behövliga bruks- och säkerhetsanvisningar om kemikalien.

Särskilda stadganden
47 §

Statsrådet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag samt om konstaterande av om kraven uppfylls.

Om klassificering, förpackning, skyddsinformationsblad, märkning av hälsofarliga ämnen och kemikalier, lämnande av uppgifter samt begränsningar och förbud enligt 40 a § meddelas närmare föreskrifter enligt vad som stadgas särskilt.

Statsrådet kan i sitt beslut som avses i 1 mom. överföra utfärdandet av bestämmelser om noggrannare tekniska detaljer och av nödvändiga procedurbestämmelser på det ministerium som ärendet gäller.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

De föreskrifter som meddelats med stöd av lagen om skydd i arbete innan denna lag träder i kraft gäller tills annat bestäms.

RP 113/92
ApUB 6/92
Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv (67/548/EEG, 88/379/EEG och 89/686/EEG) Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv (89/391/EEG, 90/270/EEG, 89/654/EEG, 89/656/EEG och 91/383/EEG)

Helsingfors den 29 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.