98/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) 5 kap. 53 § 1 och 2 mom., 56 § samt 59 § 2 mom.,

av dessa lagrum 5 kap. 53 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 5 april 1991 (629/91), som följer:

5 kap.

Virkesflottning

53 §

En medlem av en flottningsförenings styrelse skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte jord- och skogsbruksministeriet beviljar flottningsföreningen undantag.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara styrelsemedlem.


56 §

Styrelsen får ge en medlem av styrelsen eller en flottningschef eller någon annan funktionär i föreningen i uppdrag att under styrelsens tillsyn handha vissa förvaltningsangelägenheter. I fråga om en sådan person gäller i tillämpliga delar vad som i 53 § 1 och 2 mom. i detta kapitel stadgas om medlem av styrelsen och i 54 § om styrelsen.

59 §

Om revisor gäller vad 53 § 1 och 2 mom. stadgar om medlem av styrelsen.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Vad denna lag stadgar om den som är försatt i konkurs skall dock inte tillämpas på en sådan medlem av en flottningsförenings styrelse som har försatts i konkurs innan denna lag har trätt i kraft.

RP 236/92
EkUB 41/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.