1714/1992

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1992

Trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion

Trafikministeriet har med stöd av 108 § vägtrafiklagen (267/81) av den 3 april 1981, sådan den lyder ändrad genom lag av den 6 november 1992 (989/92), meddelat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

1. Detta beslut tillämpas på ändring av bilars konstruktion.

2. Detta beslut tillämpas inte på repara-tioner av bilars konstruktionsdelar eller utrustning i de fall där den förnyade delen endast i ringa mån avviker från den ursprungliga delen.

3. Den ändrade bilen skall uppfylla stadgandena i 83 § 1 och 2 mom. vägtrafiklagen (267/81) och förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/92, nedan konstruktionsförordningen) samt förordningen om användning av fordon på väg (1257/92, nedan användningsförordningen), såvida inte annat bestäms i detta beslut.

4. Ändringarna får inte försämra de köregenskaper som inverkar på trafiksäkerheten.

5. Eventuella förstärkningar av karosseri eller underrede och nya motorfästen som eventuellt behövs för motorn bör vara lämpliga och en utredning över dessa bör medfölja en tillståndsansökan eller företes vid ändringsbesiktningen.

6. Förutom detta beslut skall även trafikministeriets beslut angående iståndsättning av skadad bil och ihopmontering av bil av komponenter (1044/81) följas.

2 §
Ändringsbesiktning och tillstånd för ombyggnad

1. Om tillstånd för ändring av bilens konstruktion krävs i detta beslut skall tillståndet sökas hos Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning. En utredning över delarna, förstärkningarna och arbetsmetoderna som används vid ombyggnaden skall medfölja ansökan.

2. Den ändrade bilen skall företes till ändringsbesiktning i de fall som avses i 29 § 1 mom. förordningen om besiktning av fordon (1702/92). Som sådan ändring som inverkar på trafiksäkerheten som avses i f-punkten i nämnda paragraf och enligt vilken bilen skall företes till ändringsbesiktning, anses en ändring eller ombyggnad som är tillståndspliktig såsom även i 6 § 4 och 5 mom. avsedda ändringar på motorn, i 10 § 2 mom. avsedd ändring av däckstorleken, i 11 § avsedd ändring av styrinrättningen, i 12 § avsedd ändring av höjden, i 13 § 3 mom. avsedd användning av självgjorda axeldelar samt i 20 § 1 mom., 21 § och 25 § avsedda ändringar av karosseriet.

2 kap.

Motorändringar

3 §
Allmänna förutsättningar för motorbyte

1. En motor i en bil får utbytas till en lättare motor eller till en motor med lägre effekt. En motor i en bil får utbytas även till en sådan tyngre motor eller motor med större effekt jämförelsemotor, som biltillverkaren har avsett att användas i en bil som hör till samma modellserie och är avsedd för allmän vägtrafik. Bilens motor får även utbytas till en motor som har högre effekt och är tyngre än jämförelsemotorn.

2. Bilens bromsar och andra konstruktioner som inverkar på trafiksäkerheten skall utbytas så att de motsvarar den installerade motorns högre effekt, på följande sätt:

a) vid motorbyten som utförs utan tillstånd skall bromsar och andra konstruktioner som inverkar på trafiksäkerheten vara motsvarande som på en bil som är försedd med jämförelsemotorn, och

b) vid ett sådant tillståndspliktigt motor-byte som avses i 4 § skall bromsarna utbytas till sådana som är effektivare än de effektivaste bromsar som förekommer i bilens modellserie.

3. Om motorns varvtalsområde och vridmoment skiljer sig betydligt från jämförelsemotorns motsvarande värden bör även kraftöverföringen modifieras.

4. Motorbyte får inte utföras om förhållandet mellan bilens egenmassa och motorns nettoeffekt efter ändringen är mindre än 7 kg/kW.

4 §
Tillståndspliktiga motorbyten

1. Motorbytet kräver tillstånd om

a) motorns massa är mera än 10 % större än jämförelsemotorns massa,

b) motorns effekt är mera än 20 % högre än jämförelsemotorns effekt mätt med samma norm, eller

c) motorns slagvolym är mera än 25 % större än jämförelsemotorns slagvolym.

2. Om motorns massa är mera än 10 % större än jämförelsemotorns massa skall ökningen av axelmassan som belastar axeln under motorn kompenseras genom att flytta på utrustning eller lätta karosseridelar.

3. Om effekten hos den motor som skall installeras är liten i förhållande till slag volymen kan vid behov insugningsgrenröret och förgasar- eller bränsleisprutningstypen identifieras och införas i tillståndsvillkoren och i registret.

5 §
Motorbyte på en lågemissionsbil

1. Motorn på en lågemissionsbil får enligt bestämmelserna i 3 och 4 §§ utbytas till en motor som inte skiljer sig från originalmotorn gällande följande egenskaper:

a) avståndet mellan centrum av bredvid varandra belägna cylindrar,

b) cylinderblockets konstruktion,

c) placering av insugnings- och avgasventiler,

d) sugsätt, samt

e) arbetsförlopp.

2. En annorlunda motor får installeras bara om bilen finns att få som lågemissionsbil utrustad med en sådan motor eller om motorn som installeras, komplett med den utrustning som inverkar på utsläppen är avsedd för en bil som uppfyller senare krav än de som gäller bilen.

6 §
Ändringar av motorn

1. Det är tillåtet att ändra motorn genom att byta förgasare och insug såvida det effektförhållande som avses i 3 § 4 mom. inte underskrids eller inte annat bestäms i motorbytestillstånd enligt 4 §.

2. Modifiering av ventiler och kanaler är tillåtet.

3. Byte av topplocket till ett annat som är försett med flera ventiler än det originala jämförs med motorbyte.

4. Ökande av cylindervolymen på en motor som hör till modellserien genom att borra upp den utöver normal reparationsmån, genom att byta cylinderrör eller genom att öka slaglängden jämförs, om slagvolymen ökar 10 % eller mera, med motorbyte. Effekten antas öka lika mycket som slagvolymen om inte annat påvisas.

5. På installation av överladdningsanordning tillämpas bestämmelserna i 3 och 4 §§. Om inte annat påvisas anses en kompressor ensam öka motorns effekt med 40 % och en kompressor försedd med laddluftkylare 60 %.

7 §
Avgasutsläpp på ändrad bil

1. En bil som skall uppfylla krav på avgasutsläpp enligt E-reglemente nr 15/03 eller lindrigare, skall efter byte eller ändring av motorn uppfylla de krav som gäller original bilen vid övervakning av utsläpp under användning.

2. På en lågemissionsbil får utöver motorbyte som avses i 5 §, motorn modifieras bara såsom avses i 6 § 4 mom. Konstruktioner och delar som inverkar på utsläpp får bytas bara till sådan av biltillverkaren eller behörig myndighet godkänd utrustning som inte ökar bilens utsläpp.

3. På en annan bil än som avses i 1 och 2 mom. får motorn enbart bytas till en motor som tillsammans med utrustning som inverkar på avgasutsläpp är avsedd för en bilmodell som uppfyller minst lika stränga krav som de som gäller för originalbilen. I andra fall eller om motorn ändras på annat sätt än som avses i 5 § skall bilens innehavare genom ett intyg givet av biltillverkaren eller av en oberoende forskningsanstalt påvisa att den ändrade bilens avgasutsläpp uppfyller de krav som avses i detta moment. Kraven anses även uppfyllas om bilen utrustas med en för motorn passande katalysator.

8 §
Ändring av avgasrör

Mindre ändringar av avgasröret, medräknat dubblering, är tillåtna under följande förutsättningar:

a) bilens buller får inte efter modifieringen överskrida de bullervärden som gällde i Finland då bilen tillverkades eller 85 dB(A), dock för bilar vars största tillåtna totalmassa är större än 3500 kg, 92 dB(A), varvid det mindre värdet gäller,

b) ändan på avgasröret (eller rören) bör till diameter och placering uppfylla kraven i konstruktionsförordningen, och

c) katalysator får installeras men ej avlägsnas om den är nödvändig för att bilen skall uppfylla de krav på avgasrening som gäller för den, och om avgasröret dubbleras skall även katalysatorerna dubbleras.

3 kap.

Ändringar av underrede

9 §
Tillståndspliktiga ändringar av underredet

1. Ändringen av underredet är tillståndspliktig om

a) axelkonstruktionen byts ut,

b) typen av fjädringen ändras,

c) spårvidd som beror på axelkonstruktionen ändras,

d) bilens axelavstånd ändras,

e) styrväxeln byts ut till en styrväxel som inte hör till bilens modellserie, eller

f) bilens bromsar byts ut till sådana som inte hör till bilens modellserie.

2. Tillstånd krävs dock inte om axelavståndet ökas eller minskas eller om en axel avlägsnas eller monteras inom bilens modellserie. Ändringen skall göras enligt biltillverkarens anvisningar om sådana går att få. Om ej i dessa anvisningar annat bestäms skall bromsarnas kraftöverföringsanordningar ändras så, att onödiga fogar eller skarvar inte åstadkoms.

3. Tillstånd krävs inte heller för utbyte av en stel drivande bakaxel av person- eller paketbil (kategori M1 och N1) som är fäst med hjälp av U-bultar vid bärarm eller bladfjädrar till en annan axel som kommer från en bil med minst samma axelmassa och effekt.

4. Ett bromssystem med en krets får utan tillstånd ändras till ett med två kretsar genom att den originala huvudbromscylindern byts mot en motsvarande huvudcylinder med två kretsar och med samma inbyggnadsmått och motsvarande på funktionen inverkande dimensionering. Bromskretsarna skall indelas motsvarande den nya huvudcylindern. Vid behov skall även andra ändringar vilka den nya huvudbromscylindern förutsätter göras till den gamla bromskretsen.

10 §
Ändringar av fälgar och däck

1. Fälgar som används på bilen får inte nämnvärt öka belastningen på hjullager och styrinrättning i jämförelse med originalfälgarna. Fälgarnas installationsmått bör vara lämpliga för hjulcentrum. Fälgar som är försedda med avlånga fästhål för olika bultcirklar får inte användas. Fälgarna bör vara lämpade för bilens axelmassa och effekt.

2. Bilen skall ändringsbesiktigas om

a) fälgens nominella diameter avviker från den originala över 26 mm eller

b) däckets bredd avviker från den originala över 30 mm.

3. Om hjulstorleken förstoras skall hastighetsmätarens anvisning vid behov korrigeras.

4. Bilens spårvidd får inte ökas med hjälp av adapters som placeras mellan hjulcentrum och fälgen.

11 §
Ändring av styranordning

1. Hjulspindlar, styrstag och -armar, delar av styrväxeln, rattstången och fjädrar samt andra jämförbara delar vilka om de bryts eller deformeras, kan orsaka störning av styrningen, får inte repareras genom svetsning och inte heller på annat sätt som kan försvaga dem.

2. Styrväxeln får utbytas till en som inte hör till bilens modellserie under följande förutsättningar:

a) styrväxeln som installeras hör till utbytt axelkonstruktion och fästs i denna,

b) styrväxeln som skall installeras är av en nyare modell än den ursprungliga och avsedd för en bil med minst samma axelmassa,

c) den nya styrväxeln bör fästas med bultar vid bilens rambalk eller en motsvarande stabil lådbalk eller vid en adapter som tillverkats för detta ändamål och fästs vid balken,

d) om den nya styrväxeln befinner sig längre fram än den ursrungliga bör rattstången vara ledad; en hoptryckbar eller ledad rattstång får inte ersättas med en av styv modell, och

e) en styrinrättning som skall uppfylla kraven i E-reglemente, direktiv eller FMVSS-standard får inte bytas ut mot en som inte hör till bilens modellserie.

3. En styrningsdämpare får installeras i bilen under förutsättning att den passar för bilmodellen och att den inte nämnvärt ökar belastningen på styrinrättningen eller begränsar dess rörlighet.

12 §
Ändring av bilens höjd

1. Höjden på bilens underede i förhållande till hjulcentrum får minskas eller ökas högst 50 mm genom att ställa in, smida eller byta fjädrarna eller genom att placera höjnings- eller sänkningsdelar mellan fjädern och axeln eller underredet. En bil som är försedd med pendelaxel får inte höjas på detta sätt.

2. En terrängbil får dock höjas 64 mm såsom avses i 1 mom.

3. Bilen får även sänkas i förhållande till hjulcentrum genom att använda axeldelar som inte inverkar på fjädringsvägen och som är ägnade för bilmodellen. Vid behov skall utredning företes över att delen är lämpad för bilen vid ändringsbesiktningen.

4. Efter sänkningen av bilen skall markfrigången vara så stor att om olastade bilens ena axels fjädringväg tar slut eller den ena sidans däck töms tar underredet inte i marken. Markfrigången skall dock vara minst 80 mm.

13 §
Ändring av axlar

1. En utbytt axelkonstruktion skall vara från en bil med minst samma axelmassa. En drivande axel skall dessutom vara från en bil med minst samma effekt.

2. Eventuella nya fästpunkter för bärarmar eller axelkonstruktionen som en helhet bör kunna fästas tillförlitligt vid bilens rambalkar eller motsvarande stabila lådbalkar.

3. Självgjorda bärarmar eller andra axeldelar kan godkännas enbart i specialfall och enbart om deras funktion och hållfasthet tillförlitligt uträtts.

4. Vid ändringsbesiktningen skall företes en pålitlig utredning över svetsmaterial och -arbete. Svetsfogarna skall visas obearbetade.

5. Om kardanaxeln ändras bör den balanseras.

14 §
Utbyte av svängningsdämpare

Svängningsdämpare får utbytas mot annorlunda och de får utökas. Om bytet föranleder användning av nya fästen skall dessa vara lämpliga och de får inte betydligt öka påfrestningarna på axel-, karosseri- eller ramkonstruktioner. De utbytta svängningsdämparna får inte utgöra begränsare då fjädringsvägen tar slut.

15 §
Ändringar av bromsar

Bilens bromsar får utbytas mot effektivare och modernare bromsar som är från en bil med minst samma axelmassa och motoreffekt under följande förutsättningar:

a) bromshuset eller skölden skall kunna fästas med skruvförband direkt eller med hjälp av en adapter vid hjulspindeln eller motsvarande eller vid bakaxeln,

b) bromsarnas huvudcylinder bör lämpa sig för systemet; vid behov skall servo användas,

c) bromspedalens och huvudcylinderns fastsättning skall vara lämpliga, och

d) fördelningen av bromskraften får inte efter omändringen vara sämre än före denna.

4 kap.

Ändringar av karosseri

16 §
Allmänt

1. Karosseriändringar som utförs på bilen får inte nämnvärt försvaga karosseriet.

2. Då en bil som tagits i bruk i Finland innan detta beslut trädde i kraft ändras till husbil tillämpas, gällande andra krav, de krav som gällde då bilen för första gången togs i bruk i Finland, om byggandet eller skaffandet av delar som används i byggandet hade börjat innan detta beslut trädde i kraft.

3. Stänkskärmarna och fram- eller bakluckan får ersättas med en enhet som öppnas på en gång under följande förutsättningar:

a) bilen har rambalkar, stödram eller ram som uppbär huvuddelen av belastningarna,

b) om stänkskärmarna och de eventuellt avlägsnade innerstänkskärmarna har fungerat som förstyvande delar skall bilen på annat sätt förstärkas så att den motsvarar den ursprungliga, och

c) förstärkningsdelarna och de andra konstruktionerna skall göras så att de förhindras att tränga in i förarutrymmet vid en sammanstötning.

17 §
Tillståndspliktiga ändringar av karosseri

Karosseriändringen kräver tillstånd om

a) en bil ändras till en öppen bil som inte ingår i modellserien,

b) antalet dörrar eller takstolpar ändras på annat sätt än vad som ingår i modellserien,

c) bilens karosseri ersätts med ett som inte ingår i modellserien,

d) karosseriet på en terrängbil, vars egenmassa är högst 1 500 kg, höjs,

e) bilens karosseri höjs i förhållande till ramen med hjälp av en självtillverkad höjningssats, eller

f) karosseriets bredd ökas med mera än 100 mm.

18 §
Stötfångare samt underkörnings- och sidoskydd

1. Stötfångarna får utbytas mot annorlunda eller avlägsnas varvid även spetsiga fästjärn bör avlägsnas.

2. Underkörnings- och sidoskydd som krävs på bilen får ej avlägsnas.

19 §
Plastdelar

1. Ytterplåtar får utbytas mot motsvarande av plast under följande förutsättningar:

a) den utbytta delen inverkar inte på karosseriets styvhet, och

b) en utbytt dörr förstärkas på sådant sätt att den erbjuder motsvarande skydd mot en sidokollision som originaldörren.

2. En dörr som skall uppfylla kraven i E-reglemente, direktiv eller FMVSS-standard får inte bytas ut mot en av plast, om det inte kan påvisas att kraven uppfylls även efter utbytet.

20 §
Ändringar av dörrar

1. Dörrarnas och takstolparnas antal får ändras enligt modellserien. Om den mittersta stolpen avlägsnas bör karosseriet förstärkas på motsvarande sätt som på bilmodellen som hör till samma modellserie.

2. Dörrarnas lås och gångjärn får ändras som följer:

a) lås och gångjärn som skall vara godkända enligt E-reglemente, direktiv eller FMVSS-standard får inte ändras så att kraven inte längre uppfylls,

b) försänkta dörrhandtag får inte bytas mot ytmonterade,

c) ytmonterade gångjärn får bytas mot dolda förutsatt att gångjärnen och deras infästning är minst lika hållfasta som originalkonstruktionen,

d) lås med tunga får utbytas mot ett modernt säkerhetslås förutsatt att infästningen är minst lika hållfast som originalinfästningen,

e) dörrhandtagen får avlägsnas eller utbytas mot annorlunda dock med hänsyn till vad som bestämmts i punkt a, och

f) öppningen av dörrarna får inte vara beroende enbart av fjärrkontroll; dörrarna måste kunna öppnas och låsas inifrån även mekaniskt och den yttre låsningen bör kunna ske med nyckel eller kodlås.

21 §
Ändringar av taket

1. Taket får sänkas som följer:

a) sänkningen är högst 16 % av vindrutans höjd mätt i vindrutestolpens riktning, dock högst 100 mm,

b) vindrute- och mittstolparna får lutas litet genom att böja eller såga av dem, förutsatt att alla, även inre profiler svetsas och att en pålitlig utredning över svetsarbetet företes vid ändringsbesiktningen,

c) de bakre stolparna får lutas,

d) taket får vid behov breddas eller förlängas,

e) höjden över sätet bör efter ändringen uppfylla kraven i 61 § konstruktionsförordningen, och

f) siktfältet genom vindrutan bör uppfylla de krav som gällde i Finland då bilen togs i bruk för första gången.

2. Bilens tak får höjas under förutsättning att stolparna in förlängs.

22 §
Utbyte av strålkastare och lyktor

1. Den utbytta strålkastaren eller lyktan bör uppfylla de krav som gällde i Finland då bilen tillverkades eller senare krav. Dock får en E- eller e-märkt eller en lykta som uppfyller motsvarande bestämmelser i Förenta Staterna inte utbytas mot en icke märkt, och den installerade lyktan får inte ha sämre synbarhet eller lyskraft än originalstrålkastaren eller originallyktan.

2. Om strålkastarens eller lyktans plats ändras bör placeringen uppfylla de krav som gällde i Finland då bilen tillverkades eller senare krav.

3. Om bilen inte ursprungligen har varit försedd med körriktningsvisare eller om mekaniska sådana byts mot blinkande, bör lyktan fram ange vitt eller orangegult och bak rött eller brungult ljus. Körriktningsvisarna får framtill förenas med separata främre positionslyktor och baktill med bromslyktorna förutsatt att dessa till placering och synbarhetsvinklar uppfyller gällande kraven. Sidokörriktningslykta krävs dock inte. Lampans effekt skall vara minst 15 W, dock minst tre gånger så stor som effekten på motsvarande positionslykta.

4. Om extra strålkastare eller lyktor installeras på bilen bör dessa till placering och godkännande uppfylla de krav som gäller då installeringen utförs.

23 §
Vindruta och andra rutor

1. Genomskinligheten på vindrutan skall vara minst 75 %. Genomskinligheten på främre sidorutor och på personbils bakruta skall vara minst 70 %. På dessa rutor får inte anbringas folie. Folie på andra rutor får inte heller vara sådan att den kan orsaka störande reflexioner.

2. Om sikten bakåt på grund av förändringarna försvåras skall en höger backspegel som ger tillräcklig sikt bakåt installeras.

24 §
Höjning av karosseri

1. Karosseriet på en terrängbil vars egenmassa är större än 1500 kg får höjas i förhållande till en separat ram under följande förutsättningar:

a) höjningsklossarna mellan karosseri och ram får ha en höjd på högst 76 mm, och

b) på en höjd öppen bil skall användas en skyddsbåge som avses i 27 § såvida inte bilen har en skyddsbåge som standardutrustning.

2. Om karosseriet på en terrängbil vars egenmassa är högst 1500 kg höjs eller om höjningsdelarna är självtillverkade, skall följande villkor följas:

a) de ändringar av kontrollanordningar och bromsrör eller bromsslangar som föranleds av höjningen samt höjningsdelarna skall utredas,

b) eventuella gummidynor mellan karosseri och ram skall finnas på plats även efter höjningen,

c) i tillståndsansökan skall en eventuell höjning av fjädringen meddelas, och

d) bilen får inte efter ändringen vara benägen att välta.

25 §
Ändring till öppen bil

1. En ändring av en bil till öppen bil får göras under följande förutsättningar inom modellserien:

a) ramen och karosseriet förstärks så att de motsvarar den öppna versionen, och

b) vindruteramen skall vara lika styv som på den öppna modellen; om detta inte kan påvisas eller om den öppna modellen har varit försedd med skyddsbåge skall en sådan även installeras i den ändrade bilen och skyddsbågen bör motsvara den ursprungliga eller den som avses nedan i 27 §.

2. En bil som inte kunnat fås som öppen får ändras till öppen under följande förutsättningar:

a) karosseriet eller ramen förstärks tillräckligt,

b) förstärkningarnas hållfasthet skall kunna utredas pålitligt, och

c) bilen förses med en skyddsbåge som avses nedan i 27 §.

26 §
Byte av karosseri

Om bilens originalkarosseri ersätts med ett som inte hör till modellserien eller ett av plast, bör en skyddsbåge som avses i 27 § installeras, om inte karosseriet på annat sätt kan anses vara tillräckligt hållfast. Fästpunkterna för bilens säkerhetsbälten och säten samt lås och gångjärn skall vara minst lika hållfasta som på originalbilen.

27 §
Skyddsbåge

1. En skyddsbåge får installeras i bilen. Om det i detta beslut har bestämts att en skyddsbåge är obligatorisk skall den vara av en modell som är godkänd av en registrerad landsomfattande bilsportorganisation.

2. I en person- eller paketbil (kategori M1 och N1) godkänns även en skyddsbåge som är tillverkad av stålrör med en väggtjocklek av minst 1,5 mm och en diameter på minst 50 mm och som är försedd med minst ett i bilens längdaxel symmetriskt placerat snett stöd av samma tjocklek eller en skyddsbåge som äger motsvarande hållfasthet. Skyddsbågen med stöd skall fästas med bultar vid karosseriet eller ramen; vid fästandet skall användas tillräckligt stora förstärkningsbrickor. Skyddsbågens höjd över förarplatsens sittyta skall vara minst 85 cm mätt i ryggstödets riktning.

5 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

28 §
Ikraftträdande

1. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Beslutet gäller ändringar som företes till ändringsbesiktning efter ikraftträdandet. Om ändringsbesiktning inte krävs, gäller beslutet ändringar som slutförs på ikraftträdelsedagen eller därefter.

29 §
Övergångsbestämmelser

1. Bilar som godkänt ändrats före ikraftträdandet av detta beslut får fortfarande användas i trafik.

2. Ett tillstånd för motorbyte eller en konstruktionsändring som utfärdats före detta beslut trädde i kraft gäller till slutet av år 1994.

Helsingfors den 30 december 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.